Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Možnosti uloženia odpadu

V zmysle platnej legislatívy SR (Z. č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, Z. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Z. č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov) a súčasne z dôvodu zabezpečenia ochrany životného prostredia ako aj zdravia ľudí Mestská časť Bratislava - Nové Mesto na základe podkladov z  Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy predkladá informácie o možnostiach uloženia niektorých druhov komunálneho odpadu: OLO a. s., Stará Ivanská cesta 2, Centrálny dvor pre všetkých pôvodcov odpadu, e-mail: gmuca@olo.sk, tel: 02/50 110 111 – 112

OBJEMNÝ ODPAD - odpad z domácností, ktorý svojim rozmerom a hmotnosťou nezodpovedá  používaným zberným nádobám a kontajnerom, napríklad nábytok, dvere, okno, podlahoviny, sanitárne zariadenie a odpad podobného charakteru.

Možnosti uloženia odpadu:
 • zberný dvor OLO, a.s. Ivánska cesta 22, Bratislava (vstup zo starej Ivanskej cesty č. 2 tel. č.: 0918 110 151)
  Pondelok – Sobota: 8:00 – 18:00; okrem sviatkov a dní pracovného voľna (objemný odpad - bez obmedzenia)
 • jarné upratovanie a jesenné upratovanie v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto (harmonogram rozmiestnenia je v predstihu uverejnený v Hlase Nového Mesta a na web stránke);
Drevený odpad (max. 200kg/osoba a mesiac) môže obyvateľ odviezť priamo do spaľovne komunálneho odpadu vo Vlčom hrdle.

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD ZO ZELENE - odpady, ktoré sú schopné rozložiť sa anaeróbnym alebo aeróbnym spôsobom a pochádzajú z údržby zelene.

Možnosti uloženia odpadu:
 • zberný dvor OLO a.s., Ivánska cesta 22, Bratislava (vstup zo starej Ivanskej cesty č. 2 tel. č.: 0918 110 151)
  Pondelok – Sobota: 8:00 – 18:00; okrem sviatkov a dní pracovného voľna
  (max. 50 kg/osoba/ týždeň)
 • areál EKO - podniku VPS Račianska 28 (tel. č.: 02/55 423 689)
  Pondelok - Piatok: 6.00 - 14.00
  (1m3/osoba/mesiac)

  Občania trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto preukazujú občianskym preukazom.
Odvoz odpadu z údržby zelene zabezpečujú napríklad:
 • VK Servis, Mlynské Nivy 61, 827 22 Bratislava, tel.č.: 0903 761 478
 • Carni Herba, Kopčianska 16, 851 01 Bratislava, tel.č.: 638 145 76
 • VYKO, s.r.o., Lipského 3, 841 01 Bratislava, tel.č.: 524 429 71

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD - za poplatok!

Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavbené odpady.
Možnosti uloženia odpadu:
 • zberný dvor OLO, a.s. Ivánska cesta 22 Bratislava (vstup zo starej Ivanskej cesty č. 2 tel. č.: 0918 110 151)
  Pondelok – Sobota: 8:00 – 18:00; okrem sviatkov a dní pracovného voľna
  (0,078 €/kg)
 

ELEKTROODPAD z domácností (televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, práčky, chladničky a pod), svetelné zdroje (nefunkčné neónové trubice) a odpad obsahujúci ortuť

Boli vyňaté z režimu nakladania s komunálnymi odpadmi. Zber, prepravu a zhodnocovanie, prípadne zneškodňovanie zabezpečujú kolektívne združenia. Informácie poskytujú na bezplatnej telefonickej linke 0800 500 011 – ARGUSS, s.r.o. a v predajniach na základe spätného odberu, to je zakúpením nového elektrozariadenia systémom kus za kus.
Možnosti uloženia odpadu:

 • zberný dvor OLO, a.s. Ivánska cesta 22 Bratislava (vstup zo starej Ivanskej cesty č. 2 tel. č.: 0918 110 151)
  Pondelok – Sobota: 8:00 – 18:00; okrem sviatkov a dní pracovného voľna, aj podnikatelia
  chladničky, pračky, elektrosporáky, televízory, rádiá, počítače, monitory
 • jarný a jesenný zber starých elektrospotrebičov organizovaný našou MČ v spoplupráci s kolektívnou organizáciou ENVIDOM
  (informácie o zbere sú v dostatočnom predstihu uverejnené na web stránke MČ BNM)
 • prostredníctvom oprávnenej osoby spoločnosti ARGUSS s.r.o.
  informácie o zbere na tel. č.: 0800 500 011
 • Orange Slovensko a.s., Metodova 6, Batislava
  informácie o zbere na tel. č.: 02/58 515 851
 • P+K s.r.o., Vajnorská 89, Bratislava
  informácie o zbere na tel. č.: 02/44 460 089
 • REMAS Servis, Bojnická 24, Bratislava
  informácie o zbere na tel. č.: 0903 400 728
 • Michal Špaček - MIKA ŠROT, Hodonínska ul., Záhorská Bystrica
  informácie o zbere na tel. č.: 0918 638 464
  Dušan Kadlečovič - EKO CENTRUM, Bratislavská 48, Bratislava
  AVE Bratislava, s.r.o., Hlohová 6, Bratislava 
  informácie o zbere na tel. č.: 0911 800 091
 • ENVIWORK s.r.o., "hala VI", areál Hydronka - Nova, Gogoľova 18, Bratislava

SVETELNÉ ZDROJE (nefunkčné neónové trubice) a odpad neobsahujúci ortuť - žiarivky 

Ortuť je zaradená medzi jedy a jej sublimáciou môže dôjsť k vypadávaniu vlasov a zubov. Pri požití má silno laxatívne účinky.
Žiarivky odovzdávame:

 • zberný dvor OLO, a.s. Ivánska cesta 22 Bratislava (vstup zo starej Ivanskej cesty č. 2 tel. č.: 0918 110 151)
 • stredisko MARIUS Pedersen a.s., Stará Vajnorská 6, Bratislava
  informácie o zbere na tel. č.: 0902 947 870

DOMOVÝ ODPAD S OBSAHOM ŠKODLIVÍN

Je charakterizovaný ako nebezpečná zložka komunálneho odpadu a je zakázané zmiešavať ho s komunálnymi odpadmi. Obsahuje kovy a zlúčeniny, ktoré vyvolávajú poškodenie a ochorenie organizmu, akútne ochorenia. Patrí sem aj drobná chémia z domácností (staré náterové látky, odpadové rozpúšťadlá, nepotrebné látky na ochranu rastlín a ostatné chemikálie, odpadové olejové filtre, odpadový motorový olej).
Možnosti uloženia odpadu:

 • jarný a jesenný zber domového odpadu s obsahom škodlivín v mestskej časti
  (informácie o zbere sú v dostatočnom predstihu uverejnené na web stránke MČ BNM)
 • stredisko spoločnosti, OLO a.s. Stará Ivanská cesta 2, Bratislava, pondelok - sobota od 8.00 do 18.00 hod., okrem sviatkov
Na území Bratislavy sa zbierajú tieto druhy:

OLOVENÉ AKUMULÁTORY  z osobných motorových vozidiel (použité autobatérie)

Možnosti uloženia odpadu:
 • zberný dvor OLO, a.s. Ivánska cesta 22 Bratislava (vstup zo starej Ivanskej cesty č. 2 tel. č.: 0918 110 151)
 • ČS PH ÖMV Rožňavská
 • ČS PH Slovnaft Benzinol, a.s. Pekná cesta (Krasňany)
 • ČS PH Slovnaft Benzinol, a.s. v mestskej časti Bratislava - Vajnory

"BATÉRIE" nepotrebné batérie z kalkulačiek, elektrických (alkalické, niklovo - kadmiové batérie) hodín a malých elektrospotrebičov do 9 V

Možnosti uloženia odpadu:
 • zberný dvor OLO, a.s. Ivánska cesta 22 Bratislava (vstup zo starej Ivanskej cesty č. 2 tel. č.: 0918 110 151)
 • DATART MEGASTORE s.r.o., POLUS CITY CENTER, prízemie, Vajnorská ulica
 • J a J, elektronik, Tehelná 9 - 11
 • FZ Elektronik, prevádzka Tržnice I. poschodie, Šancová 112
 • Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, Vlárska 5

VYRADENÉ LIEKY (lieky po exspiračnej lehote)

Možnosti uloženia odpadu:
 • všetky lekárne na území Bratislavy 

STARÉ VOZIDLÁ

prevziať môže len autorizovaný spracovateľ starých vozidiel alebo osoba vykonávajúca zber starých vozidiel
Možnosti uloženia odpadu:
 • AUTO-AZ, spol.s r.o., Bratislavská cesta 20, Zohor, tel.č.: 0903 405 154
 • WIP Autovrakovisko, s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, tel.č.:0904 801 639
 • P + K, s.r.o., Vajnorská 89,, Bratislava, tel.č.: 02/44 460 089
 • ROMAG s.r.o., Železničná 1, Senec, tel.č.: 0903 559 422
 • ŽP EKO Oelet, Pri šajbách 1, Bratislava, tel.č.: 0903 559 422

PNEUMATIKY

predmetný odpad je možné odovzdať:
 • zberný dvor OLO, a.s. Ivánska cesta 22 Bratislava (vstup zo starej Ivanskej cesty č. 2 tel. č.: 0918 110 151) - za úhradu 1 ks/1 Euro
 • v pneuservisoch,  predajniach pneumatík - bezplatne


 

 Vytvorené: 12.03.2012 16:06, webman
Hore
Hore
Hore