Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Možnosti uloženia odpadu

V zmysle platnej legislatívy SR (Z. č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, Z. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Z. č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov) a súčasne z dôvodu zabezpečenia ochrany životného prostredia ako aj zdravia ľudí Mestská časť Bratislava - Nové Mesto na základe podkladov z Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy predkladá informácie o možnostiach uloženia niektorých druhov komunálneho odpadu: OLO a. s., Stará Ivanská cesta 2, Centrálny dvor pre všetkých pôvodcov odpadu, e-mail: zakazka@olo.sk; tel: 02/50 110 111 – 112
 

OBJEMNÝ ODPAD - odpad z domácností, ktorý svojim rozmerom a hmotnosťou nezodpovedá používaným zberným nádobám a kontajnerom, napríklad nábytok, dvere, okno, podlahoviny, sanitárne zariadenie a odpad podobného charakteru.

Možnosti uloženia odpadu:

 • zberný dvor OLO, a.s. Ivánska cesta 22, Bratislava (vstup zo starej Ivanskej cesty č. 2 tel. č.: 0918 110 151)
  Pondelok – Sobota: 8:00 – 18:00; okrem sviatkov a dní pracovného voľna (objemný odpad - bez obmedzenia)
 • zberný dvor Rača, pri Šajbách 1, Bratislava

Utorok a Štvrtok : 11:00-18:00; Sobota: 8:00 – 15:00 hod; okrem sviatkov (objemný odpad max. 150 kg/osoba/rok)

 • jarné upratovanie a jesenné upratovanie v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto (harmonogram rozmiestnenia je v predstihu uverejnený v Hlase Nového Mesta a na web stránke);

Drevený odpad (max. 200kg/osoba a mesiac) môže obyvateľ odviezť priamo do spaľovne komunálneho odpadu vo Vlčom hrdle.

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD ZO ZELENE - odpady, ktoré sú schopné rozložiť sa anaeróbnym alebo aeróbnym spôsobom a pochádzajú z údržby zelene.

Možnosti uloženia odpadu:

 • zberný dvor OLO a.s., Ivánska cesta 22, Bratislava (vstup zo starej Ivanskej cesty č. 2 tel. č.: 0918 110 151)
  Pondelok – Sobota: 8:00 – 18:00; okrem sviatkov a dní pracovného voľna
  (max. 50 kg/osoba/ týždeň)
 • zberný dvor Rača, Pri Šajbách 1, Bratislava

Utorok a Štvrtok : 11:00-18:00; Sobota: 8:00 – 15:00 hod; okrem sviatkov (odpad zo zelene max. 3 vrecia/osoba/týždeň)

 • areál EKO - podniku VPS Račianska 28 (tel. č.: 02/55 423 689)
  Pondelok - Piatok: 6.00 - 14.00
  (1m3/osoba/mesiac)

  Občania trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto preukazujú občianskym preukazom.

Odvoz odpadu z údržby zelene zabezpečujú napríklad:

 • VK Servis, Mlynské Nivy 61, 827 22 Bratislava, tel.č.: 0903 761 478
 • Carni Herba, Kopčianska 16, 851 01 Bratislava, tel.č.: 638 145 76
 • VYKO, s.r.o., Lipského 3, 841 01 Bratislava, tel.č.: 524 429 71

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD - za poplatok!

Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavbené odpady.
Možnosti uloženia odpadu:

 • zberný dvor OLO, a.s. Ivánska cesta 22 Bratislava (vstup zo starej Ivanskej cesty č. 2 tel. č.: 0918 110 151)
  Pondelok – Sobota: 8:00 – 18:00; okrem sviatkov a dní pracovného voľna
 • zberný dvor Rača, Pri Šajbách 1, Bratislava (dlažba, obklad, omietka, kúsky muriva, betónu, malty, tehly a keramika- iný druh drobného stavebného odpadu je potrebné odviezť na ZD Stará Ivánska cesta 2)

Utorok a Štvrtok : 11:00-18:00; Sobota: 8:00 – 15:00 hod; okrem sviatkov (odpad zo zelene max. 3 vrecia/osoba/týždeň)

Odovzdanie drobného stavebného odpadu je v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/2020 spoplatnené poplatkom 0,078 Eur/kg.


ELEKTROODPAD z domácností (televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, práčky, chladničky a pod), svetelné zdroje (nefunkčné neónové trubice) a odpad obsahujúci ortuť

Boli vyňaté z režimu nakladania s komunálnymi odpadmi. Zber, prepravu a zhodnocovanie, prípadne zneškodňovanie zabezpečujú kolektívne združenia. Zber je možný aj prostredníctvom predajní na základe spätného odberu, to je zakúpením nového elektrozariadenia systémom kus za kus.
Možnosti uloženia odpadu:

 • zberný dvor OLO, a.s. Ivánska cesta 22 Bratislava (vstup zo starej Ivanskej cesty č. 2 tel. č.: 0918 110 151)
  Pondelok – Sobota: 8:00 – 18:00; okrem sviatkov a dní pracovného voľna, aj podnikatelia
  chladničky, pračky, elektrosporáky, televízory, rádiá, počítače, monitory
 • jarný a jesenný zber starých elektrospotrebičov organizovaný našou MČ v spolupráci s kolektívnou organizáciou ENVIDOM (informácie o zbere sú v dostatočnom predstihu uverejnené na web stránke MČ BNM)
 • jarný a jesenný zber domového odpadu s obsahom škodlivín v mestskej časti organizovaný hl. mestom v spolupráci so spoločnosťou ARGUSS, s.r.o.
  (informácie o zbere sú v dostatočnom predstihu uverejnené na web stránke MČ BNM)
 • prostredníctvom oprávnenej osoby spoločnosti ARGUSS s.r.o.
  informácie o zbere na tel. č.: 0800 500 011
 • Orange Slovensko a.s., Metodova 6, Batislava
  informácie o zbere na tel. č.: 02/58 515 851
 • P+K s.r.o., Vajnorská 89, Bratislava
  informácie o zbere na tel. č.: 02/44 460 089
 • REMAS Servis, Bojnická 24, Bratislava
  informácie o zbere na tel. č.: 0903 400 728
 • Michal Špaček - MIKA ŠROT, Hodonínska ul., Záhorská Bystrica
  informácie o zbere na tel. č.: 0918 638 464
  Dušan Kadlečovič - EKO CENTRUM, Bratislavská 48, Bratislava
  AVE Bratislava, s.r.o., Hlohová 6, Bratislava
  informácie o zbere na tel. č.: 0911 800 091
 • ENVIWORK s.r.o., "hala VI", areál Hydronka - Nova, Gogoľova 18, Bratislava

SVETELNÉ ZDROJE (nefunkčné neónové trubice) a odpad neobsahujúci ortuť - žiarivky

Ortuť je zaradená medzi jedy a jej sublimáciou môže dôjsť k vypadávaniu vlasov a zubov. Pri požití má silno laxatívne účinky.
Žiarivky odovzdávame:

 • zberný dvor OLO, a.s. Ivánska cesta 22 Bratislava (vstup zo starej Ivanskej cesty č. 2 tel. č.: 0918 110 151)
 • jarný a jesenný zber domového odpadu s obsahom škodlivín v mestskej časti organizovaný hl. mestom v spolupráci so spoločnosťou ARGUSS, s.r.o. (informácie o zbere sú v dostatočnom predstihu uverejnené na web stránke MČ BNM)

DOMOVÝ ODPAD S OBSAHOM ŠKODLIVÍN

Je charakterizovaný ako nebezpečná zložka komunálneho odpadu a je zakázané zmiešavať ho s komunálnymi odpadmi. Obsahuje kovy a zlúčeniny, ktoré vyvolávajú poškodenie a ochorenie organizmu, akútne ochorenia. Patrí sem aj drobná chémia z domácností (staré náterové látky, odpadové rozpúšťadlá, nepotrebné látky na ochranu rastlín a ostatné chemikálie, odpadové olejové filtre, odpadový motorový olej).
Možnosti uloženia odpadu:

 • jarný a jesenný zber domového odpadu s obsahom škodlivín v mestskej časti
  (informácie o zbere sú v dostatočnom predstihu uverejnené na web stránke MČ BNM)
 • stredisko spoločnosti, OLO a.s. Stará Ivanská cesta 2, Bratislava, pondelok - sobota od 8.00 do 18.00 hod., okrem sviatkov

Na území Bratislavy sa zbierajú tieto druhy:

OLOVENÉ AKUMULÁTORY z osobných motorových vozidiel (použité autobatérie)

Možnosti uloženia odpadu:

 • zberný dvor OLO, a.s. Ivánska cesta 22 Bratislava (vstup zo starej Ivanskej cesty č. 2 tel. č.: 0918 110 151)
 • ČS PH ÖMV Rožňavská
 • ČS PH Slovnaft Benzinol, a.s. Pekná cesta (Krasňany)
 • ČS PH Slovnaft Benzinol, a.s. v mestskej časti Bratislava - Vajnory

"BATÉRIE" nepotrebné batérie z kalkulačiek, elektrických (alkalické, niklovo - kadmiové batérie) hodín a malých elektrospotrebičov do 9 V

Možnosti uloženia odpadu:

 • zberný dvor OLO, a.s. Ivánska cesta 22 Bratislava (vstup zo starej Ivanskej cesty č. 2 tel. č.: 0918 110 151)
 • DATART MEGASTORE s.r.o., POLUS CITY CENTER, prízemie, Vajnorská ulica
 • J a J, elektronik, Tehelná 9 - 11
 • FZ Elektronik, prevádzka Tržnice I. poschodie, Šancová 112
 • Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, Vlárska 5

VYRADENÉ LIEKY (lieky po exspiračnej lehote)

Možnosti uloženia odpadu:

 • všetky lekárne na území Bratislavy

STARÉ VOZIDLÁ

prevziať môže len autorizovaný spracovateľ starých vozidiel alebo osoba vykonávajúca zber starých vozidiel
Možnosti uloženia odpadu:

 • AUTO-AZ, spol.s r.o., Bratislavská cesta 20, Zohor, tel.č.: 0903 405 154
 • WIP Autovrakovisko, s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, tel.č.:0904 801 639
 • P + K, s.r.o., Vajnorská 89,, Bratislava, tel.č.: 02/44 460 089
 • ROMAG s.r.o., Železničná 1, Senec, tel.č.: 0903 559 422
 • ŽP EKO Oelet, Pri šajbách 1, Bratislava, tel.č.: 0903 559 422

PNEUMATIKY

predmetný odpad je možné odovzdať:

 • v ktoromkoľvek pneuservise, u predajcu pneumatík alebo automobilov (Každé takéto miesto označené ako „miesto spätného odberu pneumatík” je povinné prijať všetky druhy pneumatík, bez ohľadu na miesto ich kúpy, značku alebo veľkosť).
 

Ďalšie informácie nájdete na stránke Hlavného mesta SR BratislavyPosledná aktualizácia: 08.11.2023 14:55
Hore
Hore
Hore