Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Možnosti uloženia odpadu

V zmysle platnej legislatívy SR (Z. č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, Z. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Z. č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov) a súčasne z dôvodu zabezpečenia ochrany životného prostredia ako aj zdravia ľudí Mestská časť Bratislava - Nové Mesto na základe podkladov z  Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy predkladá informácie o možnostiach uloženia niektorých druhov komunálneho odpadu: OLO a. s., Stará Ivanská cesta 2, Centrálny dvor pre všetkých pôvodcov odpadu, e-mail: gmuca@olo.sk, tel: 02/50 110 111 – 112

OBJEMNÝ ODPAD - odpad z domácností, ktorý svojim rozmerom a hmotnosťou nezodpovedá  používaným zberným nádobám a kontajnerom, napríklad nábytok, dvere, okno, podlahoviny, sanitárne zariadenie a odpad podobného charakteru.

Možnosti uloženia odpadu:
Drevený odpad (max. 200kg/osoba a mesiac) môže obyvateľ odviezť priamo do spaľovne komunálneho odpadu vo Vlčom hrdle.

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD ZO ZELENE - odpady, ktoré sú schopné rozložiť sa anaeróbnym alebo aeróbnym spôsobom a pochádzajú z údržby zelene.

Možnosti uloženia odpadu:
Odvoz odpadu z údržby zelene zabezpečujú napríklad:

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD - za poplatok!

Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavbené odpady.
Možnosti uloženia odpadu:  

ELEKTROODPAD z domácností (televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, práčky, chladničky a pod), svetelné zdroje (nefunkčné neónové trubice) a odpad obsahujúci ortuť

Boli vyňaté z režimu nakladania s komunálnymi odpadmi. Zber, prepravu a zhodnocovanie, prípadne zneškodňovanie zabezpečujú kolektívne združenia. Informácie poskytujú na bezplatnej telefonickej linke 0800 500 011 – ARGUSS, s.r.o. a v predajniach na základe spätného odberu, to je zakúpením nového elektrozariadenia systémom kus za kus.
Možnosti uloženia odpadu:

SVETELNÉ ZDROJE (nefunkčné neónové trubice) a odpad neobsahujúci ortuť - žiarivky 

Ortuť je zaradená medzi jedy a jej sublimáciou môže dôjsť k vypadávaniu vlasov a zubov. Pri požití má silno laxatívne účinky.
Žiarivky odovzdávame:

DOMOVÝ ODPAD S OBSAHOM ŠKODLIVÍN

Je charakterizovaný ako nebezpečná zložka komunálneho odpadu a je zakázané zmiešavať ho s komunálnymi odpadmi. Obsahuje kovy a zlúčeniny, ktoré vyvolávajú poškodenie a ochorenie organizmu, akútne ochorenia. Patrí sem aj drobná chémia z domácností (staré náterové látky, odpadové rozpúšťadlá, nepotrebné látky na ochranu rastlín a ostatné chemikálie, odpadové olejové filtre, odpadový motorový olej).
Možnosti uloženia odpadu:

Na území Bratislavy sa zbierajú tieto druhy:

OLOVENÉ AKUMULÁTORY  z osobných motorových vozidiel (použité autobatérie)

Možnosti uloženia odpadu:

"BATÉRIE" nepotrebné batérie z kalkulačiek, elektrických (alkalické, niklovo - kadmiové batérie) hodín a malých elektrospotrebičov do 9 V

Možnosti uloženia odpadu:

VYRADENÉ LIEKY (lieky po exspiračnej lehote)

Možnosti uloženia odpadu:

STARÉ VOZIDLÁ

prevziať môže len autorizovaný spracovateľ starých vozidiel alebo osoba vykonávajúca zber starých vozidiel
Možnosti uloženia odpadu:

PNEUMATIKY

predmetný odpad je možné odovzdať:


 

 Vytvorené: 12.03.2012 16:06, webman