Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Mimoriadne 8. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto odsúhlasilo dôležité témy

Mimoriadne 8. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto odsúhlasilo dôležité témy
14.11.2023 - Poslanci schválili IV. zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2023 a to zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov na projekty:


- Revitalizáciu parku na Račianskom mýte
- Úpravy vnútrobloku na Ľudovom námestí
- Technické vybavenie knižnice na Pionierskej
- Stavbu MŠ Teplická
- Rozšírenie kapacít ZŠ s MŠ Odborárska
- Rozšírenie kapacít ZŠ s MŠ Cádrova
- Výstavbu protihlukovej steny pri škole na Odborárskej ulici

Hlavné mesto si vyžiadalo stanovisko a poslanci schválili stanovisko k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta.
Obsahuje detailnejšie úpravy vrátane:
nakladania s odpadom na verejných podujatiach,
úpravu frekvencie zberu zmesového komunálneho odpadu,
zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a ďalšie skutočnosti.
Materiál bol postúpený na Magistrát hlavného mesta.

Hlavné mesto si vyžiadalo stanovisko a Miestne zastupiteľstvo vyjadrilo súhlas k návrhu dodatku č. 24 štatútu hlavného mesta, ktorý sa týka rozpočtového určenia príjmov Bratislavy
Stanovuje rozdelenie výnosu z podielovej dane, výnosu z dane z nehnuteľností, rozpočtových príjmov Bratislavy, spôsob podpory malých mestských častí, ako aj rozdelenie príjmu z výnosu miestneho poplatku za rozvoj a príjmu z výnosu úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel. Materiál bol postúpený na Magistrát hlavného mesta.

Po diskusii, miestne zastupiteľstvo schválilo prijatie investičného úveru vo výške
2 500 000 eur na obdobie desať rokov. Z úverových prostriedkov mestská časť uhradí záväzky voči dodávateľom za práce a služby spojené s investičnými akciami spolufinancovanými zo zdrojov EÚ, ktoré vznikli a budú uhradené do 31.12.2023.

V závere rokovania, priestor na vyjadrenie svojich názorov a pripomienok dostali aj občania. Väčšina otázok sa týkala zavedenia ďalšej etapy systému PAAS.

Kompletné Uznesenia z mimoriadneho zastupiteľstva nájdete na stránke www.banm.zastupitelstvo.eu

 


Posledná aktualizácia: 14.11.2023 09:24
Hore
Hore
Hore