Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu vedúci/vedúca referátu opatrovateľskej služby

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu vedúci/vedúca referátu opatrovateľskej služby
23.09.2020 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91  Bratislava hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu
Vedúci / vedúca referátu opatrovateľskej služby
Miesto práce:  Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava
Základná zložka mzdy: Od 895,- € do 1.074,- € v závislosti od praxe uchádzača

Náplň práce:

  • zabezpečuje prevádzku opatrovateľskej služby na území mestskej časti, v rámci ktorej:riadi, kontroluje a koordinuje činnosť opatrovateľskej služby,
  1. vyhotovuje dohody a dodatky starostu o poskytovaní, úhrade a ukončení opatrovateľskej služby,
  2. zabezpečuje ďalšie vzdelávanie opatrovateliek,
  3. zabezpečuje bezodkladné poskytovanie opatrovateľskej služby,
  4. zabezpečuje a koordinuje rozvoz obedov do domácností;
  • vykonáva komplexné administratívne práce na úseku opatrovateľskej služby spojené so zavedením a ukončením opatrovateľskej služby, eviduje žiadosti a osobné spisy prijímateľov, spracováva a predkladá evidenciu pracovných výkazov opatrovateliek,
  • vedie evidenciu predpisov a platieb úhrad za opatrovateľskú službu, zodpovedá za inventarizáciu pohľadávok, predkladá cestovné náhrady, platobné a predpisné poukazy, faktúry,
  • vykonáva návštevnú a kontrolnú činnosť v domácnostiach klientov opatrovateľskej služby a iné.

Kvalifikačné predpoklady: ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa  v odbore sociálna práca

Ďalšie požiadavky:

      - 5 rokov praxe v oblasti sociálnych služieb
      - spoľahlivosť a flexibilita,
      - bezúhonnosť,
      - spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
      - komunikatívnosť,
      - organizačné schopnosti,
      - znalosť práce s počítačom,
      - osobné a morálne predpoklady.


Zoznam požadovaných listín a dokladov:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- profesijný štrukturovaný životopis,
- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- prehľad o doterajšej praxi so stručným popisom pracovných činností,
- súhlas so spracúvaním osobných údajov,
- overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – vedúci Referátu opatrovateľskej služby -  neotvárať“ najneskôr do 21.10.2020 na adresu: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny útvar, Junácka ul. l, 832 91 Bratislava alebo osobne do podateľne Miestneho úradu.

Termín, čas a miesto výberového konania budú oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.

Predpokladaný termín nástupu: November 2020/ dohodouVytvorené: 23.09.2020 11:31, webman
Hore
Hore
Hore