Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Mestská časť Bratislava - Nové mesto hľadá odborného pracovníka pre Štátny fond rozvoja bývania

Mestská časť Bratislava - Nové mesto hľadá odborného pracovníka pre Štátny fond rozvoja bývania
07.12.2016 - Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá Odborného pracovníka pre ŠFRB - prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania
Miesto práce: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, Oddelenie výstavby, investícií a správy majetku
Náplň práce:
• evidovanie žiadostí o poskytnutie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB),
• pripravovanie  podkladov pre poskytovanie úverov zo ŠFRB, overovanie úplnosti a náležitosti žiadostí,
• kontrolovanie  správnosti použitia pridelených prostriedkov pre právnické a fyzické osoby zo ŠFRB,
• spracovávanie, kontrolovanie a potvrdzovanie predložených faktúr za účelom úhrady poskytnutých úverov, kontrolovanie vykonaných prác na stavbách a zasielanie faktúr na ŠFRB,
• vykonávanie fyzickej kontroly na stavbách, na ktoré boli poskytnuté úvery,
• vykonávanie fyzickej kontroly v domoch, nájomných bytoch a bytoch žiadateľov o príspevok,
• poskytovanie informácií týkajúcich sa vybavovania agendy ŠFRB,
• sledovanie aktualizácie legislatívy týkajúcej sa dokumentov k ŠFRB.

Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie technického smeru, osvedčenie  osobitného kvalifikačného predpoklad na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania /je výhodou
Požadovaná prax: min. 1 rok odbornej praxe
Ďalšie požiadavky: znalosť práce s PC, záujem nadobúdať skúsenosti z praxe, vysoké pracovné nasadenie, aktívny prístup k práci, asertivita, spoľahlivosť, flexibilitu, bezúhonnosť
Predpokladaný termín nástupu: január 2017/(dohodou)
K žiadosti  je potrebné doložiť: Súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov za účelom  výberového konania v zmysle § 11 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Žiadosti zaslať do 23.12.2016 na adresu: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny úsek, Junácka ul. 1, 832 91 Bratislava 3 alebo personalne@banm.sk


Vytvorené: 07.12.2016 11:58, webman
Hore
Hore
Hore