Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Budúcich prváčikov zapíšu školy v polovici apríla

Budúcich prváčikov zapíšu školy v polovici apríla
21.03.2023 - Zápis detí do prvých ročníkov základných škôl na školský rok 2023/2024 sa tohto roku uskutoční
  • v piatok 14. apríla 2023 od 14.00 hod. do 18.00 hod.
  • a v sobotu 15. apríla 2023 od 8.00 hod. do 12.00 hod.
Zákonný zástupca je povinný zapísať do základnej školy dieťa, ktoré do 31. augusta 2023 dovŕši 6. rok veku.

Nakoľko administratívne spracovanie zápisu vyžaduje na dokumentoch podpis oboch zákonných zástupcov, je potrebné aby dieťa sprevádzali na zápise obaja rodičia. V prípade, že tak z vážnych dôvodov nemôžu urobiť, prítomný rodič predloží čestné prehlásenie o okolnostiach, ktoré tomu bránia (podrobné informácie a vzor prehlásenia nájde na webstránke konkrétnej školy).

O prijatí dieťaťa do základnej školy rozhoduje jej riaditeľ, ktorý rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa vydá do 15. júna 2023.

Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej „VZN“) č. 2/2020 určuje osem školských obvodov základných škôl pre zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto podľa miesta trvalého bydliska. Toto VZN s rozdelením jednotlivých školských obvodov je zverejnené na webstránke mestskej časti: https://www.banm.sk/16982-sk/vseobecne-zavazne-nariadenia/
 
Podrobnosti o konaní zápisu zverejnia základné školy na svojich webových stránkach.

ZŠ s MŠ, Cádrova 23                         https://zscaba.edupage.org/
ZŠ s MŠ, Česká 10                             www.zsceska.sk
ZŠ s MŠ, Jeséniova 54                       www.zsjeseniovaba.edu.sk
ZŠ s MŠ, Kalinčiakova 12                   www.skolakalina.sk
ZŠ s MŠ, Odborárska 2                      www.zsodborba.edu.sk
ZŠ s MŠ, Riazanská 75                      www.zsriazanska.sk
ZŠ s MŠ, Sibírska 39                          www.sibirska.sk
ZŠ s MŠ, Za kasárňou 2                     www.zakasarnou.sk

Školský úrad mestskej časti Bratislava-Nové Mesto


Posledná aktualizácia: 02.05.2023 11:08
Hore
Hore
Hore