Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Oznámenie o prerokovaní nového návrhu Územného plánu zóny Horný Kramer 2020

Oznámenie o prerokovaní  nového návrhu Územného plánu zóny Horný Kramer 2020
14.11.2023 -


Oznámenie o prerokovaní

nového návrhu Územného plánu zóny Horný Kramer 2020

 

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto ako príslušný orgán územného plánovania v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení podľa § 4 odst. 3 písm. j) v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)

oznamuje

v zmysle § 23 stavebného zákona dotknutej obci, dotknutým orgánom štátnej správy, správcom inžinierskych sietí, fyzickým a právnickým osobám, že

prerokovanie nového návrhu Územného plánu zóny Horný Kramer 2020 sa uskutoční
v termíne od 15.11.2023 do 20.12.2023.

Verejné prerokovanie návrhu Územného plánu zóny Horný Kramer 2020
s odborným výkladom spracovateľa sa uskutoční
dňa 30.11.2023 o 16.00 hod. v Dome kultúry Kramáre na Stromovej ul. č. 18.

Spracovateľom návrhu Územného plánu zóny Horný Kramer 2020 je spoločnosť APROX – SK s. r. o., hlavný riešiteľ: Ing. arch. Ľubomír Mezovský, autorizovaný architekt.

Odborne spôsobilou osobou na obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie podľa § 2a stavebného zákona v znení neskorších predpisov je Ing. arch. Zuzana Pajerchinová, osvedčenie odbornej spôsobilosti č. 475.

Predložený návrh Územného plánu zóny Horný Kramer 2020 predstavuje nové prepracované riešenie, ktoré sa mestská časť Bratislava-Nové Mesto rozhodla obstarať vzhľadom na veľký rozsah vznesených pripomienok k predchádzajúcemu návrhu. Pôvodný návrh Územného plánu zóny Horný Kramer 2020, ktorý bol prerokovaný v termíne od 16.01. – 20.02.2023, sa mestská časť rozhodla stiahnuť a pristúpila k príprave návrhu nového, ktorý v plnom rozsahu nahrádza návrh predchádzajúci. Na základe uvedeného tak aj proces prerokovania návrhu v zmysle § 23 stavebného zákona v celom rozsahu predstavuje nový samostatný proces.

Návrh Územného plánu zóny Horný Kramer 2020 je k nahliadnutiu na Miestnom úrade Bratislava-Nové Mesto, v digitálnej forme je zverejnený na internetovej stránke mestskej časti

(https://www.banm.sk/navrh-uzemneho-planu-zony-horny-kramer-2020/).

Verejnosť (fyzické aj právnické osoby) je oprávnená v stanovenej lehote podať k návrhu Územného plánu zóny Horný Kramer 2020 svoje pripomienky.

Pripomienky s kontaktnými údajmi odosielateľa je potrebné do 20.12.2023 zaslať písomnou formou

  1. poštou na adresu: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava,
  2. do elektronickej schránky Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto alebo mailom na adresu: podatelna@banm.sk,
  3. prípadne doručiť osobne do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

Za deň doručenia sa považuje deň podania na pošte, odoslania do elektronickej schránky mestskej časti alebo deň podania v podateľni mestskej časti.

Na pripomienky podané po uplynutí určenej lehoty sa neprihliada.


 Vytvorené: 14.11.2023 16:04, Slahučka David Filip
Hore
Hore
Hore