Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Vedúca/vedúci referátu dopravy

Vedúca/vedúci referátu dopravy
06.09.2023 - V zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie VEDÚCA/VEDÚCI REFERÁTU DOPRAVY Miesto výkonu práce: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava Mesačný plat: od 1800 €/na základe kvalifikácie, skúseností a výsledkov Termín nástupu: dohodou Druh pracovného pomeru: plný úväzok; hlavný pracovný pomer na dobu určitú Počet obsadzovaných miest: 1

Činnosti, ktorými Vás budeme u nás zamestnávať:
• komplexné riadenie a koordinácia činností referátu dopravy a zodpovednosť za plnenie úloh,
• vedenie technickej evidencie miestnych komunikácií III. a IV. triedy zverených do správy mestskej časti (ďalej ako „miestne komunikácie v správe mestskej časti“) vrátane inžinierskych objektov,
• vypracovávanie plánu bežných opráv miestnych komunikácií mestskej časti,
• vykonávanie kontroly miestnych komunikácií v správe MČ, zabezpečovanie odstraňovania závad v zjazdnosti,
• poskytovanie informácií o operačnom pláne zimnej údržby miestnych komunikácií III. a IV. triedy,
• vedenie evidencie podnetov od občanov a spolupráca pri zabezpečovaní zimnej údržby s EKOpodnikom VPS,
• vyjadrovanie sa k projektovej dokumentácii iných investorov z pohľadu cestnej premávky a správcu miestnych komunikácií v správe MČ,
• vypracovávanie analýzy súčasného stavu komunikačnej siete III. a IV. triedy vrátane inžinierskych objektov a poskytovanie podkladov pre spracovanie plánu rekonštrukcií miestnych komunikácií v správe MČ,
• navrhovanie, príprava, realizácia a kontrola realizácie dopravných investičných projektov MČ, vypracovanie projektov organizácie dopravy na území MČ a spracovanie návrhov na zmeny dopravného systému MČ,
• vykonávanie agendy na úseku pozemných komunikácií v rámci preneseného výkonu štátnej správy pre miestne komunikácie III. a IV. triedy na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,
• príprava plánov dopravnej siete MČ,
• príprava koncepcie využitia dopravnej siete s ohľadom na mestskú autobusovú dopravu, cyklodopravu, peší pohyb a parkovanie,
• príprava konceptov plošného upokojenia dopravy vo väzbe na ozdravenie životného prostredia, podieľanie sa na tvorbe koncepčných dokumentov v oblasti dopravy, • spolupráca s mestskou políciou pri priestupkovom konaní v súvislosti s predmetnou problematikou, • vypracovávanie rozhodnutia vyplývajúce z cestného zákona, vyrubovanie dane za záber verejného priestranstva, • vedenie konania vo veci pokút a priestupkov proti cestnému zákonu a stavebnému zákonu a vydávanie rozhodnutia o uložení sankcií,
• vydávanie povolenia na zvláštne užívanie verejného priestranstva a zabezpečovanie jeho následnej kontroly,
• zabezpečovanie projektovej dokumentácie dopravných riešení a dopravného značenia,
• vyjadrovanie sa k projektovej dokumentácii stavieb z hľadiska dopravy,
• vyjadrovanie sa k problematike v oblasti technickej infraštruktúry na území MČ v súčinnosti s jednotlivými správcami inžinierskych sietí a ostatnými odbormi MÚ,
• poskytovanie údajov z technickej evidencie ciest a miestnych komunikácií vo vlastníctve alebo správe MČ,
• zabezpečovanie stavebnotechnických vybavení ciest a miestnych komunikácií vo vlastníctve alebo správe MČ,
• zabezpečovanie evidencie a archivácie rozhodnutí vrátane spisov a iných opatrení vyplývajúcich z konaní z cestného zákona.

K Vašej novej práci budete určite potrebovať:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, • prax v oblasti riadenia a vedenia ľudí výhodou, • prax v oblasti dopravy minimálne 3roky,
• schopnosť zorientovať sa s kancelárskymi systémami a aplikáciami verejnej správy,
• zručnosti pri práci s PC a balíkom Microsoft Office, • samostatnosť, spoľahlivosť, bezúhonnosť, komunikačné schopnosti, osobné a morálne predpoklady,
• zodpovednosť a precíznosť.

 Výhody a benefity spojené s Vašou novou prácou:
• štvrťročné odmeny v zmysle kolektívnej zmluvy: - za mesiac marec vo výške 25% funkčného platu, - za mesiac jún vo výške 50% funkčného platu, - za mesiac september vo výške 25% funkčného platu,
• koncoročná odmena vo výške 100% funkčného platu v zmysle kolektívnej zmluvy,
• 5 dní dovolenky navyše, • 5 dní sick day, • stravné lístky v hodnote 5,50 €,
• 50% úhrada z ceny ročnej električenky,
• príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške 85 € mesačne,
• multisport karta.

Ak Vás táto ponuka zaujala, nezabudnite nám poslať požadované listiny:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom o doterajšej praxi a so stručným popisom pracovných činností,
• kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Spracovanie osobných údajov:
Osobné údaje sa použijú len za účelom výberového konania a ich spracovanie je nevyhnutné na vykonávanie úkonov pred uzatvorením pracovnej zmluvy. Uvedené osobné údaje budú poskytnuté iba členom výberového konania a zamestnancom, ktorí sa zúčastnia na jeho príprave. Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas jeho trvania a po tejto dobe budú zlikvidované, alebo v prípade uzatvorenia pracovnej či inej zmluvy využité na tieto účely. Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – vedúca/vedúci referátu dopravy neotvárať“ najneskôr do 30.09.2023 na adresu:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Referát personalistiky a miezd
Junácka ul. 1
832 91 Bratislava

alebo osobne do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. V prípade využitia služieb poštovej spoločnosti je rozhodujúci dátum doručenia zásielky, nie dátum odoslania na prepravu.

Stránkové hodiny podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sú zverejnené na www.banm.sk.

Písomnú žiadosť so všetkými požadovanými listinami je možné poslať aj prostredníctvom www.profesia.sk a www.istp.sk .

Termín, čas a miesto výberového konania budú oznámené telefonicky najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejavený záujem.


Vytvorené: 07.09.2023 15:05, Slahučka David Filip
Hore
Hore
Hore