Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Výsledky hlasovaní MZ 25.9.2012

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 1 - BOD č. 2. - Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu a uznesení
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 2 - BOD č. 3. - Schválenie programu rokovania
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 3 - BOD č. 4. - Správa o plnení uznesení MZ MČ B-NM
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 4 - BOD č. 5. - Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Česká č. 10, Bratislava
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 5 - BOD č. 6. - Návrh riešenia kumulovania finančných prostriedkov mestských častí Bratislava-Nové Mesto, Vajnory a Rača zo zúčtovania výnosov Tržnice počnúc rokom 2011, s cieľom opravy a rekonštrukcie Tržnice
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 6 - BOD č. 7. - Návrh na zmenu účelu použitia rozpočtovaných kapitálových výdavkov pre rok 2012
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 7 - BOD č. 8. - Stanovisko MZ MČ B-NM k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hl. m. SR Bratislavy o poplatku za znečisťovanie ovzdušia
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 8 - BOD č. 9. - Stanovisko MZ MČ B-NM k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hl. m. SR Bratislavy o dani za ubytovanie
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 9 - BOD č. 10. - Stanovisko MZ MČ B-NM k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hl. m. SR Bratislavy o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území hl. m. SR Bratislavy
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 10 - BOD č. 11. - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o poskytovaní a úhradách za sociálne služby
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 11 - BOD č. 13. - Aktualizácia Integrovanej stratégie rozvoja mestských oblastí Operačného programu bratislavský kraj - mestská oblasť Nové Mesto
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 12 - BOD č. 14. - Návrh komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 2012 - 2014 (na stôl)
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 13 - BOD č. 15+16+17 - Informácia o preskúmaní Územného plánu zóny : Podhorský pás, Horný Kramer, Koliba - Kamenné sady v zmysle § 30 ods. 4 Stavebného zákona
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 14 - BOD č. 18. - Správa o činnosti škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za školský rok 2011/2012
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 15 - BOD č. 19. - Návrh na prevod obecného bytu na Višňovej č. 14, Bratislava
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 16 - BOD č. 20. - Návrh na schválenie predaja pozemkov registra "C" KN parcely č. 19477/28 a parcely č. 19477/17 v k.. ú. Vinohrady pre Národný onkologický ústav, Klenová č. 1, 833 10 Bratislava
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 17 - BOD č. 22. - Návrh na odpredaj pozemku registra "C" KN parcely č. 12932/32, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2 zapísanej na LV č. 5567 v k.ú. Nové Mesto pre manželov Ing. Tibora Podobu a RNDr. Beatu Podobovú, Úprkova č. 39, 811 04 Bratislava
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 18 - BOD č. 23. - Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu kancelárskeho priestoru č. 404 na 4. poschodí administratívnej budovy na Hálkovej č. 11 v Bratislave pre Novomestskú parkovaciu spoločnosť s. r.o., so sídlom Hálkova 11, 831 03 Bratislava, IČO 46 816 992
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 19 - BOD č. 24. - Návrh na odvolanie a voľbu člena odborníka Komisie pre školstvo a vzdelávanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto


Vytvorené: 04.10.2012 09:24, webman
Hore
Hore
Hore