Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Výsledky hlasovaní MZ 09.09.2014

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 1 - BOD č. 2. - Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu a uznesení

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 2 - BOD č. 3 - Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu a uznesení (opakované hlasovanie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 3 - BOD č. 4 - Vyhodnotenie plnenia uznesení MZ MČ B-NM

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 4 - BOD č. 5 - Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou, Sibírska 39

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 5 - BOD č. 6 - Správa z kontroly oddelenia podnikateľského, právneho a správy majetku Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto zameranej na referát správy majetku Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 6 - BOD č. 7 - Návrh na dofinancovanie nákupu motorového vozidla na rozvoz stravy pre oddelenie sociálnych služieb a návrh na presun finančných prostriedkov na EKO-podnik VPS a na vybudovanie oplotenia na Gavlovičovej ulici

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 7 - BOD č. 8 - Návrh na uzatvorenie Nájomnej zmluvy s VAJNORSKÁ REAL, s.r.o. na prenájom časti pozemkov registra „E“ UO parc. č. 12444 a parc. č. 12450 a časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 1278/03 všetko v katastrálnom území Nové Mesto

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 8 - BOD č. 9 - Návrh na predĺženie Zmluvy č. 6/2008 o nájme nebytových priestorov v znení Dodatku č. 1 zo dňa 15.09.2009 a Dodatku č. 2 pre spoločnosť Agentúra LUPO, s.r.o. so sídlom na Gessayovej 2472/19, 851 03 Bratislava

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 9 - BOD č. 10 - Návrh na uzatvorenie Nájomnej zmluvy s POLUS Tower 2, a.s., na prenájom pozemkov parc. č.  15123/184, 15123/188, 15123/189

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 10 - BOD č. 11 - Návrh na schválenie prípadu  osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemkov „C“ KN  parc. č. 15115 /1, 15115/43, 15115/62, 15115/63 a pozemkov reg. „E“ KN parc. č. 15115/3, 15100/101, 15100/102 pre spoločnosť G.S.B.V., s.r.o., Vansovej č. 2, 811 03 Bratislava zastúpenej spoločnosťou MONTBET, s.r.o., so sídlom na Šoltésovej č.  12, 811 08 Bratislava

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 11 - BOD č. 12 - Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu časti pozemku reg. „C“ KN par. č. 11561/19 k. ú. Nové Mesto pre p. Martina Kiša, bytom Kladnianska č. 54,  821 05 Bratislava

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 12 - BOD č. R/1 - Návrh  na  pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto p. Patrikovi Brandsteterovi a p- Jaroslavovi Karkošovi

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 13 - BOD č. R/2 - Návrh Zmien a doplnkov 05 Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 14 - BOD č. R/3 - Zmena dotácií na kurz korčuľovania na školský rok 2014/2015 pre základné školy v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 15 - BOD č.R/4 - Návrh Zmien a doplnkov 04 Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 16 - BOD č. Interpelácie – poslanecký návrh – p. Ágoston - Spracovanie analýzy odkanalizovania MČ B-NM –Vytvorené: 06.10.2014 16:23, webman
Hore
Hore
Hore