Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Pozvánka na rokovanie MZ 27.08.2010

Ing. Richard Frimmel
starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Bratislava 6. 8. 2010
Číslo: Star.-1295/2010

V súlade so zákonom č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a v súlade s článkom 3 ods. 4 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
z v o l á v a m
s l á v n o s t n é
24. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na deň 27. augusta 2010 (piatok) o 9,30 hod. do Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto Vajnorská ul. č. 21, Bratislava

Návrh programu rokovania :
1. Otvorenie
2. Správa predsedu mandátovej komisie
3. Schválenie programu
4. Doplnenie mandátovej komisie a voľba overovateľov záznamu
5. Hymna Slovenskej republiky
6. Slávnostný príhovor ku Dňu Ústavy Slovenskej republiky
7. Kultúrny program
8. Oceňovanie fyzických osôb za zásluhy o rozvoj mestskej časti
9. Kultúrny program
10. Ukončenie zasadnutia

Vzhľadom na slávnostný charakter zasadnutia žiadam poslancov a pozvaných hostí, aby svoje miesta zaujali v čase do 9,15 hod.
V prípade, že sa zasadnutia nemôžete zúčastniť, je potrebné ospravedlniť sa písomnou formou na sekretariáte starostu mestskej časti (fax : 44 25 88 40).

Vytvorené: 26.08.2010 13:33,
Hore
Hore
Hore