Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Pozvánka na rokovanie MZ 15.07.2010

Ing. Richard Frimmel
starosta mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

Bratislava 15. 7. 2010
Číslo: Star.-1255/2010

V súlade so zákonom č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a v súlade s článkom 3 ods. 4 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
z v o l á v a m
4. mimoriadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré sa uskutoční dňa 15. júla 2010 (štvrtok) o 15,00 hod.
v zasadacej miestnosti na VI. poschodí
administratívnej budovy Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto č. 619 Junácka č. 1, Bratislava

Návrh programu rokovania :
1. Otvorenie
2. Doplnenie mandátovej a návrhovej komisie a voľba overovateľov záznamu a uznesení
3. K uzneseniu č. 23/07/C.2, prijatého dňa 22. 6. 2010

Účasť všetkých členov Miestneho zastupiteľstva na zasadnutí je nutná. V prípade, že sa zasadnutia nemôžete zúčastniť, je potrebné sa ospravedlniť na sekretariáte starostu (č. telefónu: 44 25 84 16, Fax: 44 25 88 40) v zmysle čl. 4 ods. 6 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Nové - Mesto.Vytvorené: 11.08.2010 14:27,
Hore
Hore
Hore