Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Nové Mesto hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu lektor nemeckého jazyka v materskej škole

12.12.2018 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka ul.1, 832 91 Bratislava
ľadá záujemcu na pracovnú pozíciu
lektor nemeckého jazyka v materskej škole
v rámci cezhraničného projektu Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT (BIG SK-AT), projektu BIG SK-AT programu INTERREG V-A s podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR)

Miesto výkonu práce:
Materská škola Legerského 18, 831 02 Bratislava
Materská škola Pionierska 12/A, 831 02 Bratislava
Materská škola Šancova 65, 831 06 Bratislava
Materská škola Šuňavcova 13, 831 04 Bratislava

Ponúkaný plat:
superhrubá mzda 15€/hod. – počet hodín podľa dohody

Náplň práce:
lektor nemeckého jazyka v materskej škole – pedagóg pre cudzie jazyky – nemecký jazyk,
implementácia inovatívnych metód a zavádzanie vzdelávacieho programu/výučbových koncepcií do praxe pilotných materských škôl, spolupráca na vytváraní výučbových materiálov, účasť na ďalšom vzdelávaní/výučba cudzích jazykov

Druh pracovného pomeru:
• dohoda o pracovnej činnosti

Pozícii vyhovujú uchádzači:
študent nemeckého jazyka a literatúry od 2. ročníka VŠ (originál potvrdenie zo školy o štúdiu na VŠ) alebo absolvent vysokoškolského štúdia so zameraním na nemecký jazyk a literatúru u nás, prípadne v zahraničí (overená kópia dokladu)
uchádzač získal diplom z jazykovej skúšky na Goethe-Institut v Bratislave, Österreich Institut v Bratislave (minimálne úroveň B1 – overená kópia certifikátu o dosiahnutom vzdelaní) alebo
na inej certifikovanej jazykovej škole (štátna jazykové skúška – overená kópia dokladu)

Ďalšie požiadavky:
spoľahlivosť a flexibilita,
bezúhonnosť,
komunikatívnosť,
organizačné schopnosti,
osobné a morálne predpoklady

Zoznam požadovaných listín a dokladov:
písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
profesijný štrukturovaný životopis,
doklad o vzdelaní v závislosti od typu uchádzača (viď. časť: „Pozícii vyhovujú uchádzači“)

Predpokladaný termín nástupu:
február 2019, ukončenie cezhraničného projektu BIG SK-AT jún 2020

Žiadosť na zaradenie do výberového konania, životopis s nižšie uvedeným súhlasom * zaslať do 11.01.2019 na adresu:
Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto,
personálny úsek , Junácka ul. l,
832 91 Bratislava 3
alebo zuzana.lehocka@banm.sk
_________________________________________________________________________
*
Týmto ako dotknutá osoba udeľujem Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, IČO 00 603 317 súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v životopise a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia.

Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí spĺňajú uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejavený záujem.


Vytvorené: 12.12.2018 10:16, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore