Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

5.MMZ.- 25.09.2006

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
U Z N E S E N I A z 5. mimoriadneho zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto konaného dňa 25. septembra 2006

Miestne zastupiteľstvo prerokovalo :

1. Schválenie programu rokovania
2. Doplnenie návrhovej a mandátovej komisie, voľba overovateľov záznamu a uznesení
3. Návrh na určenie počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava -Nové Mesto, volebných obvodov v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, počtu poslancov pre jednotlivé volebné obvody v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre voľby do orgánov samosprávy obcí na volebné obdobie rokov 2006 - 2010
4. Návrh na odpredaj pozemkov, parc. č. 13443/16 - ostatné plochy o výmere 248 m2, parc. č. 13443/17 - ostatné plochy o výmere 736 m2, parc. č. 13443/18 - ostatné plochy o výmere 3114 m2 a parc. č. 13443/20 - ostatné plochy o výmere 6573 m2, spolu o výmere 10.671 m2 v k. ú. Nové Mesto

Po prerokovaní programu rokovania miestne zastupiteľstvo prijalo k bodom č. 1-4 nasledovné uznesenia:

5MMZ/01 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
program rokovania
- bez pripomienok

5MMZ/02 Miestne zastupiteľstvo
v o l í
1a/. zastupujúceho predsedu návrhovej komisie
JUDr. Ivana Sandtnera
b/ za členov návrhovej komisie :
Dušana Bobríka
Petra Barana
2. členov mandátovej komisie
Mgr. Petru Masácovú
Ing. Pavla Vodáka
3. overovateľov záznamu a uznesení
Ľubomíra Juríka
Ing. Karola Koladu

5MMZ/03 Miestne zastupiteľstvo
u r č u j e
1. 40 poslancov pre volebné obdobie rokov 2006 - 2010, ktorí budú volení do orgánov samosprávy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
2. 5 volebných obvodov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré budú tvoriť volebné okrsky:
volebný obvod č. 1: 1, 2, 4 - 10 ( 9 volebných okrskov)
volebný obvod č. 2: 11 - 22 (12 volebných okrskov)
volebný obvod č. 3: 23 - 30, 41, 42 (10 volebných okrskov)
volebný obvod č. 4: 3, 31 - 35 ( 6 volebných okrskov)
volebný obvod č. 5: 36 - 40 ( 5 volebných okrskov)
3. Počty poslancov volených v jednotlivých volebných obvodoch:
volebný obvod č. 1: počet poslancov - 9
volebný obvod č. 2: počet poslancov - 12
volebný obvod č. 3: počet poslancov - 9
volebný obvod č. 4: počet poslancov - 6
volebný obvod č. 5: počet poslancov - 4
- bez pripomienok

5MMZ/04 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov, parc. č. 13443/16 - ostatné plochy o výmere 248 m2, parc. č. 13443/17 - ostatné plochy o výmere 736 m2, parc. č. 13443/18 - ostatné plochy o výmere 3114 m2 a parc. č. 13443/20 - ostatné plochy o výmere 6573 m2, spolu o výmere 10.671 m2 v k. ú. Nové Mesto pre spoločnosť SNOWDROP, s.r.o., Sládkovičova č. 4, 811 06 Bratislava, IČO: 35967251 za cenu 6.200,- Sk/m2, celkove za 66.160.200,- Sk
- bez pripomienok

Ing. Ľudovít Kollárik
prednosta

Ing. Richard Frimmel
starosta

JUDr. Ivan Sandtner
zastupujúci predseda návrhovej komisie

Ing. Karol Kolada
overovateľ

Ľubomír Jurík
overovateľ

Bratislava 25. 4. 2006
Spracovateľ : Júlia Červenková
Vytvorené: 30.03.2010 20:18,
Hore
Hore
Hore