Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

3mmz.- 06.11.2008

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – NOVÉ MESTO
U Z N E S E N I A z 3. mimoriadneho zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto konaného dňa 6. novembra 2008
 
1. Schválenie programu
2. Doplnenie mandátovej a návrhovej komisie a voľba overovateľov záznamu a uznesení 
3. Návrh na odsúhlasenie finančného krytia realizácie projektových zámerov: „Revitalizácia verej ného priestranstva Nová doba“ a „Revitalizácia verejného priestranstva Kramáre I – Jahodová“ z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

Po prerokovaní programu miestne zastupiteľstvo prijalo k bodom č. 1- 3 uznesenia:

3MMZ/01 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
program rokovania bez pripomienok
Hlasovanie : za : 24
proti : 0
zdržali sa : 0

3MMZ/02 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
1. členov návrhovej komisie
Ing. Pavla Galamboša
Mgr. Dušana Jaroša
2. členov mandátovej komisie
Ing. Katarínu Liptákovú
MUDr. Romana Procházku
3. overovateľov záznamu a uznesení
Mgr. Gerti Duniho
Ing. Mariána Vereša
Hlasovanie : za : 24
proti : 0
zdržali sa : 0

3MMZ/03 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
1. a) Realizáciu projektu „Revitalizácia verejného priestranstva Nová doba“ s celkovými výdavkami projektu 34 901 993,27 SKK, požadovanou výškou nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Bratislavský kraj v sume 33 126 493,60 SKK, pričom 5%-ná spoluúčasť mestskej časti je vo výške 1 656 324,68 SKK.
b) Súhlasí so zabezpečením financovania celkových výdavkov tohto projektu (oprávnených aj neoprávnených) počas celej doby jeho realizácie z vlastných zdrojov.
2. a) Realizáciu projektu „Revitalizácia verejného priestranstva Kramáre I – Jahodová“ s celkovými výdavkami projektu 8 497 116,33 SKK, požadovanou výškou nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Bratislavský kraj v sume 8 053 260,51 SKK, pričom 5 %- ná spoluúčasť mestskej časti je vo výške 402 663,03 SKK.
b) Súhlasí so zabezpečením financovania celkových výdavkov tohto projektu (oprávnených aj neoprávnených) počas celej doby jeho realizácie z vlastných zdrojov.
Hlasovanie : za: 26
proti : 0
zdržali sa : 0

Ing. Ľudovít Kollárik
prednosta

Ing. Richard Frimmel
starosta

PaedDr. Jolana Račická
predsedníčka návrhovej komisie

Ing. Marián Vereš
overovateľ

Mgr. Gerti Duni
overovateľ

Bratislava 6. 11. 2008

Spracovala : Júlia Červenková
Vytvorené: 29.03.2010 11:56,
Hore
Hore
Hore