Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Referát verejného poriadku


Mgr. Zuzana Kriglerová - vedúca referátu, správkyňa portálu „odkaz pre starostu“
kancelária č. 114/1. poschodie
telefón: 02/49 253 333
e-mail: zuzana.kriglerova@banm.skodkazprestarostu@banm.sk

Junácka ul. č. 1
832 91 Bratislava
telefón: 02/49 253 333
e-mail: verejnyporiadok@banm.sk

Oddelenie verejného poriadku 
agenda č. 1 

 • riadi a organizuje práce oddelenia, kontroluje prácu jednotlivých agend, podpisuje písomnosti o zistených údajoch o osobe, jej pobyte, o zisťovaní zamestnávateľa, podaní správy o povesti pre štátne orgány a orgány činné v trestnom konaní a právnické osoby, 
 • vykonáva úkony správneho konania vo veciach porušení VZN právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré majú oprávnenie podnikať v oblasti náplne práce oddelenia a pripravuje návrhy rozhodnutí starostu,
 • prešetruje sťažnosti a podnety vo veciach verejného poriadku, čistoty a občianskeho spolunažívania,
 • schvaľuje výzvy na odstránenie opusteného vozidla z verejného priestranstva a dožiadania na útvary Policajného zboru SR vo veciach zistenia majiteľa vozidla,
 • vo veciach potreby operatívneho zásahu stanice MsP dáva požiadavky veliteľovi stanice, v prípade jeho neprítomnosti operačnému pracovníkovi MsP,
 • schvaľuje výzvy právnickým a fyzickým osobám na odstránenie nedostatkov narušujúcich verejný poriadok a čistotu,
 • schvaľuje oznámenia sťažovateľovi o prijatí jeho sťažnosti
 • vypracúva návrhy materiálov do MR a MZ o otázkach verejného poriadku v súčinnosti s ostatnými zamestnancami oddelenia a ostatnými útvarmi, ktorých sa problematika dotýka,
 • spracúva podklady k vyhodnoteniu stavu verejného poriadku a k zameraniu činnosti stanice MsP,
 • zabezpečuje evidenciu zhromažďovania občanov v zmysle zákona SNR č.84/90 Zb.,
 • vykonáva kontrolnú činnosť v zmysle zákonov o verejných, kultúrnych, športových podujatiach a zákona o zhromažďovaní občanov (zák.č.84/90 Zb., zák.č.96/91 Zb. a zák.č.315/92 Zb.),
 • vykonáva úkony správneho konania vo veciach zrejmého zásahu do pokojného stavu podľa § 5 OZ a pripravuje rozhodnutia starostu,
 • v zmysle zák.č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti spolupracuje pri výkone exekučných konaní,
 • z poverenia starostu sa v zmysle § 8 zákona č. 479/2008 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí vykonáva dozor a koná podľa oprávnení zákona č. 479/2008 Z.z. na stretnutiach označených ako rizikové,  
 • riadi činnosť skupiny inšpektorov verejného poriadku.
Mgr. Tibor Csomor
kancelária č. 112/1. poschodie
telefón: 02/49 253 125
e-mail: tibor.csomor@banm.sk

agenda č. 2
 • prešetruje podnety na porušovanie VZN fyzickými osobami a pri zistení podozrenia z naplnenia skutkovej podstaty priestupku podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. tieto zasiela na riešenie OÚ Bratislava III,
 • zisťuje osobné charakteristiky (posudky) na základe dožiadaní štátnych orgánov vo veciach trestného konania a občiansko-právnych vzťahoch,
 • zisťuje pobyty osôb podľa dožiadaní štátnych orgánov alebo právnických osôb,
 • na základe požiadaviek orgánov činných v trestnom konaní zúčastňuje sa na úkonoch ako pribratá osoba, ktorá na veci nie je zúčastnená,
 • kontroluje dodržiavanie jednotlivých ustanovení VZN o čistote a poriadku v MČ,
 • kontroluje dodržiavanie VZN o chove zvierat a držania psov,
 • prešetruje sťažnosti vo veciach verejného poriadku, čistoty a občianskeho spolunažívania,
 • podieľa sa na spracúvaní koncepčných materiálov podkladmi, návrhmi a pripomienkami,
 • v zmysle zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti spolupracuje pri výkone exekučných konaní.

Inšpektori verejného poriadku

Do oddelenia verejného poriadku sú organizačne začlenení  inšpektori verejného poriadku, ktorí vykonávajú svoju činnosť v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Ich pracovisko je okrem terénu aj na 1. poschodí v kancelárii č. 113

Attila Kakas - inšpektor verejného poriadku
kancelária č. 113/1. poschodie
telefón: 02/49 253 402
mobilné telefónne číslo: 0904 420 230
e-mail: attila.kakas@banm.sk

Július Zibrin - inšpektor verejného poriadku
kancelária č. 113/1. poschodie
telefón: 02/49 253 402
e-mail: julius.zibrin@banm.sk

Mgr. Vladimír Marada - inšpektor verejného poriadku
kancelária č. 113/1. poschodie
telefón: 02/49 253 402
mobilné telefónne číslo: 0908 882 935
e-mail: vladimir.marada@banm.sk


agenda č. 3 - inšpektor verejného poriadku 
 • vykonáva pravidelnú pochôdzkovú činnosť zameranú na dodržiavanie stavu čistoty a poriadku,
 • zistené nedostatky prerokúva s porušovateľmi poriadku a čistoty a priamo na mieste ich rieši,
 • vykonáva následné kontroly splnenia uložených opatrení,
 • oznamuje MÚ prípady nesplnenia opatrení uložených povinným subjektom za účelom priestupkového konania alebo konania o správnom delikte,
 • vypracúva príslušnú dokumentáciu výsledkov svojej pôsobnosti,
 • vyhľadáva, dokumentuje a eviduje opustené vozidlá, umiestňuje výzvy na tieto vozidlá a asistuje autorizovanej firme pri ich odstránení z miesta,
 • na požiadanie oddelenia investičného dokumentujú cestné výtlky, chýbajúce dopravné značenie ako aj kanalizačné poklopy,
 • pri zistení vytvorenia skládok odpadu tieto dokumentujú a odstupujú na oddelenie životného prostredia, hlásia vyschnuté prípadne nelegálne odstránené dreviny,
 • operatívne informujú obyvateľov mestskej časti o konaní podujatí (verejno-prospešných prác, športových, kultúrnych),
 • na požiadanie oddelenia investičného dokumentujú existujúce vyhradené parkovacie miesta a porovnávajú s platnými vydanými povoleniami,
 • v rámci zimnej služby operatívne komunikujú s operačným centrom EKO PVS pri vzniknutých kalamitných situáciách.

Anna Debnárová - referent verejného poriadku
kancelária č. 108/1. poschodie
telefón: 02/49 253 311
e-mail: anna.debnarova@banm.sk

Nahláste problém s verejným osvetlenímVytvorené: 03.01.2024 13:22, Slahučka David Filip
Hore
Hore
Hore