Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

2.- 06.02.2007

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
U Z N E S E N I A z 2. zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto konaného dňa 6. februára 2007

Miestne zastupiteľstvo prerokovalo :

1. Schválenie programu rokovania
2. Zloženie sľubu novozvolených poslancov
3. Doplnenie návrhovej a mandátovej komisie, voľba overovateľov záznamu a uznesení
4. Vyhodnotenie plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
5. Správa z kontroly splnenia nápravných opatrení vyplývajúcich z previerky oddelenia podnikateľského, právneho a správy majetku MÚ B-NM, schválených MZ MČ B-NM dňa 20. 4. 2004
6. Správa o činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM za rok 2006
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na I. polrok 2007
8. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2007 až 2009
9. Návrh Dodatku č. 2 Štatútu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, schváleného dňa 14.12. 2004
10. Návrh Dodatku č. 1 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
11. Návrh Dodatku č. 3 Rokovacieho poriadku Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
12. Návrh Dodatku č. 4 Odmeňovacieho poriadku samosprávy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
13. Návrh Časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2007
14. Návrh programu rokovaní miestnych zastupiteľstiev a miestnych rád samosprávy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
15. Návrh Dodatkov k zriaďovacím listinám škôl mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
16. Návrh na zaradenie poslancov MČ B-NM do školských rád
17. Návrh kalendára rekreačných, telovýchovných a športových podujatí v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2007
18. Návrh na voľbu predsedu komisie kultúry a športu a člena komisie školstva (ústny návrh)
19. Návrh na odpredaj pozemku parc. č. 6522/3 - záhrada o výmere 25 m2 v k. ú. Vinohrady pre Máriu Ambrovú s manželom a Ing. Milana Valentoviča s manželkou, bytom Podkolibská č. 5, Bratislava
20. Návrh na odpredaj pozemku parc. č. 6264/1 - záhrada o výmere 1128 m2 v k. ú. Vinohrady pre MUDr. Tibora Malackého s manželkou, bytom Rozvodná č. 13, 831 01 Bratislava
21. Návrh na odpredaj pozemku parc. č. 6264/14 - záhrada o výmere 1281 m2 a pozemok parc. č. 6264/2 - záhrada o výmere 400 m2, spolu o výmere 1681 m2 v k. ú. Vinohrady pre Mgr. Michaelu Törökovú, bytom Riazanská č. 681/60, 831 02 Bratislava a manžela Ing. Štefana Töröka, bytom Košická č. 43/B, 821 08 Bratislava
22. Návrh na odpredaj pozemkov v k. ú. Nové Mesto pre spoločnosť SPD, s.r.o., Rožňavská č. 1, Bratislava, IČO: 35 685 506
23. Návrh zoznamu evidovaných pamätihodností v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
24. Návrh na prenájom časti pozemku pri objekte Tržnica

Po prerokovaní programu miestne zastupiteľstvo prijalo k bodom č. 1-24 nasledovné uznesenia :

02/01 Miestne zastupiteľstvo
k o n š t a t u j e, že
zákonom predpísaný sľub zložili novozvolení poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava -Nové Mesto
1. Andrea Grušpierová
2. JUDr. Eduard Kukan

02/02 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
program rokovania s pripomienkami :
do programu rokovania zaradiť body :
- Návrh na voľbu predsedu komisie kultúry a športu a člena komisie školstva
- Návrh zoznamu evidovaných pamätihodností v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
- Návrh na prenájom časti pozemku pri objekte Tržnica

02/03 Miestne zastupiteľstvo
v o l í
1. členov návrhovej komisie
Jozefa Kunu
Ing. Annu Jánošovú
2. členov mandátovej komisie
Ing. arch. Otta Novitzkeho
Mgr. Silviu Ciuttiovú
3. overovateľov záznamu a uznesení
Mgr. Adriana Kuceka
Mgr. Petru Masácovú

02/04 Miestne zastupiteľstvo
konštatuje, že
1. trvá termín plnenia uznesení :
II/11/05/B, 7/15/B.1, 18/15, 19/08/B, 22/16, 22/20, 5MMZ/04
2. splnené sú uznesenia :
21/16 22/08 22/13 22/18 24/03 24/04 24/05 24/06 24/07 24/08 24/09
24/10 24/11 24/12 24/13 24/14 24/15 24/16 24/17 24/18 24/19 5MMZ/03
01/03 01/04 01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 01/11 01/12 01/13
01/14 1M/03 1M/04 1M/05 1M/06 1M/07

02/05 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Správu z kontroly splnenia nápravných opatrení vyplývajúcich z previerky oddelenia podnikateľského, právneho a správy majetku MÚ B-NM schválených MZ MČ B-NM dňa 20. 4. 2004
- bez pripomienok

02/06 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Správu o činnosti Útvaru kontrolóra MČ B-NM za rok 2006
- bez pripomienok

02/07 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Plán kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra na I. polrok 2007
- bez pripomienok

02/08 Miestne zastupiteľstvo
A. s c h v a ľ u j e
1. vyrovnaný rozpočet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2007 vo výške 359.535 tis. SKK
2. záväzné ukazovatele, limity a úlohy zriadených organizácií
3. použitie mimorozpočtových peňažných fondov, ktoré je súčasťou rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2007
- bez pripomienok
B. s p l n o m o c ň u j e starostu mestskej časti
1. upravovať v priebehu roka 2007 záväzné ukazovatele, limity a úlohy pri dodržaní výšky schválených príjmov a výdavkov
2. povoľovať uskutočnenie nevyhnutného výdavku nezabezpečeného v rozpočte mestskej časti ak sa zabezpečí jeho náhrada vyššími príjmami alebo úsporami iných výdavkov
3. povoľovať použitie finančných fondov príspevkovým organizáciám
C. b e r i e na vedomie
návrhy rozpočtov na roky 2008 a 2009

02/09 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Dodatok č. 2 Štatútu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto schváleného dňa 14.12.2004
- bez pripomienok

02/10 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Dodatok č. 1 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
- bez pripomienok

02/11 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Dodatok č. 3 Rokovacieho poriadku Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
- bez pripomienok

02/12 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Dodatok č. 4 Odmeňovacieho poriadku samosprávy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
- bez pripomienok

02/13 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Časový harmonogram zasadnutí Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2007
- bez pripomienok

02/14 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Návrh programu rokovaní miestnych zastupiteľstiev a miestnych rád samosprávy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
- bez pripomienok

02/15 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Dodatky k zriaďovacím listinám škôl MČ B-NM
- bez pripomienok

02/16 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
zaradenie poslancov so školských rád
- s pripomienkou :
do Rady školy na ZŠsMŠ Česká č. 10 - zaradiť poslankyňu Zlaticu Machálikovú
do Rady školy na ZŠsMŠ Riazanská 75 - zaradiť poslanca Mgr. Rudolfa Kusého

02/17 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Kalendár rekreačných, telovýchovných a športových podujatí v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2007
- bez pripomienok

02/18 Miestne zastupiteľstvo
v o l í
1. za predsedu komisie kultúry a športu JUDr. Eduarda Kukana
2. za členku komisie športu Andreu Grušpierovú
- bez pripomienok

02/19 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. 6522/3 - záhrada o výmere 25 m2 v k. ú. Vinohrady pre
Máriu Ambrovú s manželom a Ing. Milana Valentoviča s manželkou, bytom Podkolibská č. 5, 831 01 Bratislava za cenu 3 744,- Sk/m2, celkove po zaokrúhlení v zmysle vyhl. č. 492/2004 Z.z. za 94 000,- Sk.
- bez pripomienok

02/20 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. 6264/1 - záhrada o výmere 1128 m2 vytvorený na základe geometrického plánu č. 144/2006 z pozemku parc. č. 6264/1 - záhrada o výmere 2705 m2 v k. ú. Vinohrady pre MUDr. Tibora Malackého s manželkou, bytom Rozvodná č. 13, 831 01 Bratislava za cenu 4 867,20 Sk/m2, celkove po zaokrúhlení v zmysle vyhl. č. 492/2004 Z.z. za 5 500 000,- Sk
- bez pripomienok

02/21 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. 6264/14 - záhrada o výmere 1281 m2 vytvorený na základe geometrického plánu č. 144/2006 z pozemku parc. č. 6264/1 - záhrada o výmere 2 705 m2 a pozemok parc. č. 6264/2 - záhrada o výmere 400 m2, spolu o výmere 1681 m2 v k. ú. Vinohrady pre Mgr. Michaelu Törökovú, bytom Riazanská č. 681/60, 831 02 Bratislava a manžela Ing. Štefana Töröka, bytom Košická č. 43/B, 821 08 Bratislava za cenu 6 084,- Sk/m2, celkove po zaokrúhlení v zmysle vyhl. č. 492/2004 Z.z. za 10 200 000,- Sk
- bez pripomienok

02/22 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. 15111/69 - ostatné plochy o výmere 1823 m2, pozemku par. č. 15111/77 - ostatné plochy o výmere 92 m2, pozemku parc. č. 1511/78 - ostatné plochy o výmere 446 m2, pozemku parc. č. 15111/79 - ostatné plochy o výmere 289 m2, spolu o výmere 2650 m2 v k. ú. Nové Mesto pre spoločnosť SPD s.r.o., Rožňavská č. 1, 831 04 Bratislava, IČO: 35 685 506 za cenu 3556,80- Sk/m2, celkove po zaokrúhlení v zmysle vyhlášky č. 492/2004 Z.z. za 9 426 000,- Sk
- bez pripomienok

02/23 Miestne zastupiteľstvo
A. s c h v a ľ u j e
zoznam evidovaných pamätihodností mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
- bez pripomienok
B. p o v e r u j e
prednostu miestneho úradu
zaslaním evidencie pamätihodností Krajskému pamiatkovému úradu a príslušnému stavebnému úradu

02/24 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
dobu nájmu časti obecného pozemku pri objekte Tržnica do 31. 12. 2035
- bez pripomienok

Ing. Ľudovít Kollárik
prednosta

Ing. Richard Frimmel
starosta

PaedDr. Jolana Račická
predseda návrhovej komisie

Mgr. Adrian Kucek
overovateľ

Mgr. Petra Masácová
overovateľ

Bratislava 7. 2. 2007

Spracovala : Júlia Červenková


Vytvorené: 29.03.2010 12:40,
Hore
Hore
Hore