Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

19.- 20.10.2009

späť na : zoznam uznesení
                2009


MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – NOVÉ MESTO
U Z N E S E N I A z 19 . zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto konaného dňa 20. októbra 2009

1. Schválenie programu
2. Doplnenie mandátovej a návrhovej komisie a voľba overovateľov záznamu a uznesení
3. Vyhodnotenie plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
4. Správa z kontroly splnenia nápravných opatrení vyplývajúcich z kontroly oddelenia výstavby a investícií MÚ B-NM, schválených MZ MČ B-NM dňa 12. 6. 2007
5. Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola Kalinčiakova č. 12, Bratislava
6. Správa z kontroly poskytovania účelových dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu MČ B-NM v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami a dodržiavania doby ich návratnosti
7. Návrh projektu činnosti Materského centra Ihrisko pre rodičov detí z MČ B-NM
8. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2009
9. Návrh VZN MČ B-NM, ktorým sa upravujú o úprave podmienok predaja a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území MČ B-NM
10. Návrh VZN MČ B-NM, ktorým sa určujú pravidlá vykonávania stavebných, rekonštrukčných, udržiavacích a výrobných prác vo vonkajšom prostredí
11. Návrh Prevádzkového poriadku pre činnosť sociálneho zariadenia Detské jasle na Robotníckej č.11 v Bratislave
12. Návrh na VZN MČ B-NM, ktorým sa upravujú podmienky poskytovania finančných prostried- kov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
13. Návrh na prevod bytov v domoch Bartoškova č. 4 a Športová č. 1, Bratislava
14 . Správa o činnosti škôl a školských zariadení v MČ B-NM za školský rok 2008/2009
15. Návrh doplnenia zástupcov zriaďovateľa do školských rád
16. Návrh Dodatku č. 4 Rokovacieho poriadku Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
17. Návrh na odvolanie a voľbu členov odborníkov komisií Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM
18. Návrh na odpredaj pozemku parc. č. 11873 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 256m2 a stavby súp. č. 3219 v k. ú. Nové Mesto pre MIDOR, s.r.o., Osadná č. 12, 831 03 Bratislava, IČO: 35 899 239
19. Návrh na odpredaj pozemku parc. č. 17870/3 a častí pozemku parc. č. 17870/19 v k. ú. Vinohrady pre AMSET, s.r.o., Jakubovo nám. č. 3, 811 04 Bratislava, IČO: 17 328 969
20. Návrh na odkúpenie pozemku parc. č. 19548/22 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 205 m2 v k. ú. Vinohrady pre MUDr. Mariána Tichavského, Pod Klepáčom č. 11, 831 01 Bratislava 21. Návrh na odpredaj pozemku parc. č. 5836/2 v k. ú. Vinohrady pre Martu Földešovú, Hroznová č. 1, 831 01 Bratislava
22. Návrh na odkúpenie pozemkov v k. ú. Vinohrady „Krahulčia - rekonštrukcia a oporné múry“

Po prerokovaní programu miestne zastupiteľstvo prijalo k bodom č. 1- 22 uznesenia:

19/01 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
program rokovania
s pripomienkou : - do programu rokovania doplniť bod :
- Návrh na voľbu a odvolanie členov odborníkov komisií miestneho zastupiteľstva
Hlasovanie : za : 31
proti : 0
zdržali sa : 0

19/02 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
1. členov návrhovej komisie
Ing. Pavol Galamboš
Mgr. Ján Reháček
2. členov mandátovej komisie
Mgr. Silvia Ciuttiová
MUDr. Roman Procházka
3. overovateľov záznamu a uznesení
Ing. Anna Dúžeková
Daniela Šišoláková
Hlasovanie : za : 28
proti : 0
zdržali sa : 0

19/03 Miestne zastupiteľstvo
konštatuje, že:
1. trvá termín plnenia uznesení:
II/11/05/B, 3/14, 9/15, 14/08/B, 16/19/1B,2 17/14
2. Splnené sú uznesenia:
7/15/B.1, 16/06/B, 16/19/1A,C,D, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6, 17/7, 17/8, 17/9,
17/10, 17/11, 17/12, 17/13, 17/15, 17/16, 17/17, 17/18
3. zrušené bolo uznesenie
13/12
Hlasovanie : za : 31
proti : 0
zdržali sa : 0

19/04 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Správu z kontroly splnenia nápravných opatrení vyplývajúcich z kontroly oddelenia výstavby a investícií Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto, schválených Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 12. 6. 2009
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 31
proti : 0
zdržali sa : 0

19/05 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Správu z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola, Kalinčiakova 12
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 31
proti : 0
zdržali sa : 0

19/06 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Správu z kontroly poskytovania účelových dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami a dodržiavania doby ich návratnosti
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 30
proti : 0
zdržali sa : 0

19/07 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
a) Projekt činnosti Materského centra Ihrisko pre rodičov detí z mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
b) Poskytnutie jednorazovej finančnej dotácie vo výške 65 000 € a ročnej finančnej dotácie vo výške 2 631 € Občianskemu združeniu Ihrisko (ďalej len Ihrisko, o.z.) je podmienené stavebno-technickým vybudovaním priestorov pre realizáciu a užívanie materského centra v termíne do 31. 12. 2009. Pri nesplnení tohto termínu, nárok na dotácie zaniká.
c) Personálne obsadenie
d) V prípade, že Ihrisko, o. z.) bude prevádzkovať Materské centrum po dobu kratšiu ako 5 rokov, je povinný vrátiť celú sumu dotácie do rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 28
proti : 2
zdržali sa : 2

19/08 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 20
proti : 2
zdržali sa : 12

19/09 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o úprave podmienok predaja a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 30
proti : 0
zdržali sa : 0

19/10 Miestne zastupiteľstvo
n e s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa určujú pravidlá vykonávania stavebných, rekonštrukčných, udržiavacích a výrobných prác vo vonkajšom prostredí
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 11
proti : 2
zdržali sa : 16

19/11 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
a/ Prevádzkový poriadok pre činnosť sociálneho zariadenia Detské jasle na Robotníckej č. 11 v Bratislave v správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto s účinnosťou od 1. 12. 2009
b/ mesačný poplatok za pobyt dieťaťa v sociálnom zariadení Detské jasle na Robotníckej č. 11
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 32
proti : 0
zdržali sa : 0

19/12 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa upravujú podmienky poskytovania finančných prostriedkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 32
proti : 0
zdržali sa : 0


19/13 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
prevod 38 bytov v dome Bartoškova č. 4 a 29 bytov v dome Športová č. 1 v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov.
Súčasťou prevodu sú spoluvlastnícke podiely na spoločných častiach a zariadeniach domov a pozemku parc. č. 11299/4 - 343 m2 pre vlastníkov v dome Bartoškova č. 4 a parc. č. 11299/7 - 290 m2 pre vlastníkov v dome Športová č. 1, všetko v katastrálnom území Bratislava-Nové Mesto
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 30
proti : 0
zdržali sa : 2


19/14 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
správu o činnosti škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za školský rok 2008/2009
-bez pripomienok
Hlasovanie : za : 34
proti : 0
zdržali sa : 0

19/15 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
doplnenie zástupcov zriaďovateľa do školských rád
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 33
proti : 0
zdržali sa : 0

19/16 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Dodatok č. 4 Rokovacieho poriadku Komisií MZ MČ B-NM
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 29
proti : 5
zdržali sa : 0

19/17 Miestne zastupiteľstvo
1. k o n š t a t u j e,
zánik mandátu Dr. Františka Srnanského
2. o d v o l á v a
Annu Dudákovú – členku odborníčku Komisie bytovej a sociálnej
3. v o l í
a) Branislava Srnanského za člena odborníka Komisie finančnej
b) Ing. Ľubomíra Kudroňa za člena odborníka Komisie finančnej
c) Mária Benkovskú za členku odborníčku Komisie bytovej a sociálnej
d) MUDr. Abdelreza Majidi – za člena odborníka Komisie bytovej a sociálnej
e) PaedDr. Barboru Oráčovú za členku odborníčku Komisie školstva
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 28
proti : 0
zdržali sa : 2

19/18 Miestne zastupiteľstvo
n e s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. 11873 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2.256 m2 a stavby súp. č. 3219 v k. ú. Nové Mesto pre MIDOR, s.r.o., Osadná č. 12, 831 03 Bratislava, IČO: 35 899 239 podľa ust. § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov za cenu podľa znaleckého posudku a to za 1.030.000 € (31.029.780,- Sk) za podmienky, že kúpna zmluva musí byť podpísaná kupujúcim do 60 dní od schválenia uznesenia a kúpna cena musí byť uhradená do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy primátorom hlavného mesta SR Bratislavy. V opačnom prípade uznesenie stráca platnosť.
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 16
proti : 8
zdržali sa : 10

19/19 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. 17870/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 171 m2, pozemku parc. č. 17870/19 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 189 m2 a parc. č. 17870/25 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 164 m2 vytvorených na základe geometrického plánu č. 41/2009 zo dňa 14. 5. 2009, spolu o výmere 524 m2 v k. ú. Vinohrady pre AMSET, s.r.o., Jakubovo nám. č. 3, 811 04 Bratislava, IČO: 17 328 969 podľa ust. § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov za cenu podľa znaleckého posudku a to za 133,84 €/m2, celkovo za 70.132,16 € (2.112.801,45,- Sk) za podmienky, že kúpna zmluva musí byť podpísaná kupujúcim do 60 dní od schválenia uznesenia a kúpna cena musí byť uhradená do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy primátorom hlavného mesta SR Bratislavy. V opačnom prípade uznesenie stráca platnosť.
-bez pripomienok:
Hlasovanie : za : 20
proti : 1
zdržali sa : 6

19/20 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. 19548/22 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 205 m2 MUDr. Mariánovi Tichavskému, Pod Klepáčom č. 11, 831 01 Bratislava podľa ust. § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov za cenu podľa znaleckého posudku a to za 228,37 €/m2 , celkovo za 46.815,85 € (1.410.374,30,- Sk) za podmienky, že kúpna zmluva musí byť podpísaná kupujúcim do 60 dní od schválenia uznesenia a kúpna cena musí byť uhradená do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy kupujúcim. V opačnom prípade uznesenie stráca platnosť.
bez pripomienok
Hlasovanie : za : 29
proti : 0
zdržali sa : 0

19/21 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. 5836/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2 v k. ú. Vinohrady pre Martu Földešovú, Hroznová č. 1, 831 01 Bratislava v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov za cenu podľa znaleckého posudku a to za 145 €/m2 a to za 3.625 € (109.206,75,- Sk) za podmienky, že kúpna zmluva musí byť podpísaná kupujúcim do 60 dní od schválenia uznesenia a kúpna cena musí byť uhradená do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy primátorom hlavného mesta SR Bratislavy. V opačnom prípade uznesenie stráca platnosť.
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 29
proti : 0
zdržali sa : 0

19/22 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odkúpenie
1. pozemku parc. č. 18340/9 - záhrada o výmere 14 m2 vytvoreného na základe GP č. 31/2009 z pozemku parc. č. 18340/1 od Prof. MUDr. Petra Šimka, Podkolibská č. 10, 831 01 Bratislava za cenu podľa znaleckého posudku č. 72/2009 a to za 79,67 €/m2, celkovo za 1.115,38 € (33.601,93,-Sk)
2. pozemku parc. č. 18347/13 - záhrada o výmere 4 m2 vytvoreného na základe GP č. 31/2009 z pozemku parc. č. 18347/1 od Ing. Valeriána Horvátha, Pluhová č. 47, 831 03 Bratislava a Ing. Jozefa Pravdu, Malinová č. 8, 811 04 Bratislava za cenu podľa znaleckého posudku č. 73/2009 a to za 79,67 €/m2, celkovo za 318,68 € (9.600,55,-Sk)
3. pozemku parc. č. 18349/5 - záhrada o výmere 2 m2 vytvoreného na základe GP č. 31/2009 z pozemku parc. č. 18349/3 od Dr. Nodari Giorgadze, Trebišovská č. 15, 821 01 Bratislava za cenu podľa znaleckého posudku č. 74/2009 a to za 79,67 €/m2, celkovo za 159,34 € (4.800,27,-Sk)
za podmienky, že kúpna zmluva musí byť podpísaná kupujúcim do 60 dní od schválenia uznesenia a kúpna cena musí byť uhradená do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy. V opačnom prípade uznesenie stráca platnosť.
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 29
proti : 0
zdržali sa : 0

Ing. Richard Frimmel
starosta

Ing. Ľudovít Kollárik
prednosta

PaedDr. Jolana Račická
predsedníčka návrhovej komisie

Ing. Anna Dúžeková
overovateľ
 
Daniela Šišoláková
overovateľ

Bratislava 20. 10. 2009
Spracovala : Júlia Červenková
Strana 6

späť na : zoznam uznesení
                2009


Vytvorené: 28.03.2010 12:24,
Hore
Hore
Hore