Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

16.02.2010

späť na : zoznam uznesení
                 2010

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – NOVÉ MESTO
U Z N E S E N I A z 21 . zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto konaného dňa 16. februára 2010

1. Schválenie programu
2. Doplnenie mandátovej a návrhovej komisie a voľba overovateľov záznamu a uznesení
3. Vyhodnotenie plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
4. Správa o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2009
5. Správa z kontroly Oddelenia verejného poriadku Miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, ktorým sa určujú pravidlá vykonávania stavebných, rekonštrukčných, udržiavacích a výrobných prác na území mestskej časti Bratislava -Nové Mesto
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 3/2008 zo dňa 10. 6. 2008 o určení domu Športová č. 5 ako dom osobitného určenia
8. Návrh na prevod bytov v dome Športová č. 5, Bratislava
9. Návrh na odpredaj pozemku parc. č. 11873 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2.256 m2 a stavby súp. č. 3219 v k. ú. Nové Mesto pre MIDOR, s.r.o., Osadná č. 12, 831 03 Bratislava, IČO: 35 899 239
10. Návrh na odpredaj pozemku parc. č. 18357/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.005 m2 a stavby na pozemku súp. č. 1221 v k. ú. Vinohrady pre PERSPEKT, a. s., Plynárenská č. 2/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 696 630
11. Návrh na odpredaj pozemku parc. č. 18240/33 – zastavaná plocha o výmere 28 m2 v k. ú. Vinohrady pre RNDr. Karola Macáka a Máriu Macákovú, bytom v Bratislave
12. Návrh na nájom pozemkov pod kontajnerovými stojiskami v Bratislave, k. ú. Nové Mesto a k. ú. Vinohrady
13. Návrh úpravy Podmienok poskytovania nenávratného finančného príspevku na vybudovanie uzamykateľného stanovišťa zberných nádob na zmesový komunálny odpad a vytriedené zložky komunálnych odpadov
14. Zriadenie dočasnej komisie pre zmiernenie dôsledkov hospodárskej krízy
15. Zverejňovanie zoznamu faktúr a dohôd na internetovej stránke
16. Zrušenie uznesenia

Po prerokovaní programu miestne zastupiteľstvo prijalo k bodom č. 1-16 uznesenia:

21/01 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
program rokovania
bez pripomienok
Hlasovanie : za : 33
proti : 0
zdržali sa : 0

21/02 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
1. členov návrhovej komisie
Ing. Annu Jánošovú
Ing. Martina Bartoša

2. členov mandátovej komisie
Ing. Katarínu Liptákovu
Danielu Šišolákovú

3. overovateľov záznamu a uznesení
Mgr. Petru Masácovú
Ľubomíra Juríka
Hlasovanie : za : 33
proti : 0 zdržali sa : 0

21/03 Miestne zastupiteľstvo
A. konštatuje, že:
1. trvá termín plnenia uznesení:
II/11/05/B, 3/14, 9/15, 14/08/B, 17/14, 19/08, 19/13, 20/08/B, 20/18
2. splnené sú uznesenia:
19/07, 19/19, 19/20, 19/21, 20/03, 20/04, 20/05, 20/06, 20/07, 20/08.A,C., 20/09, 20/10, 20/11, 20/12, 20/13, 20/14, 20/15, 20/16, 20/17
B. ukladá
prednostovi miestneho úradu
predložiť nové znenie uznesenia 17/14 v súlade s platnými právnymi predpismi
Hlasovanie : za : 33
proti : 0 zdržali sa : 0

21/04 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Správu o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2009
.- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 32
proti : 0
zdržali sa : 0

21/05 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Správu z kontroly oddelenia verejného poriadku MÚ Bratislava-Nové Mesto
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 35
proti : 0
zdržali sa : 0

21/06 Miestne zastupiteľstvo
n e s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa určujú pravidlá vykonávania stavebných, rekonštrukčných, udržiavacích a výrobných prác na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Hlasovanie : za : 12
proti : 0
zdržali sa : 16

21/07 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2008 zo dňa 10.6.2008 o určení domu Športová č. 5 ako dom osobitného určenia
- bez pripomienok:
Hlasovanie : za : 21
proti : 3
zdržali sa : 10

21/08 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
prevod bytov v dome Športová č. 5 a zastavaného pozemku parc. č. 11 299/5 do vlastníctva nájomcov bytov :
Č.b. posch. Nájomca/nadobúdateľ Podlahová Podiel na spol. Spolu cena byt,
___________________________________________________________________________
1 1 Valovčiaková Eva 50,80 m2 5080/49733 11.152,42 €
2 1 Buček František 51,66 m2 5166/49733 11.341,22 €
3 2 Drobný Ján 98,97 m2 9897/49733 21.727,46 €
4 3 Mgr. Lučanská Ľubica 98,97 m2 9897/49733 21.727,46 €
5 4 Grič Jaroslav 98,68 m2 9868/49733 21.663,80 €

- s pripomienkou :
„do kúpnej zmluvy uviesť, že vlastník nesmie byty odpredať 10 rokov s výhradou predkupného práva v prospech mestskej časti za cenu, za odpredanú cenu.“
Hlasovanie : za : 23
proti : 1
zdržali sa : 10

21/09 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
1. že ide o prípad hodný osobitného zreteľa vzhľadom na výšku vynaložených finančných prostriedkov počas doby nájmu nájomcom - MIDOR, s. r. o., na rekonštrukciu nehnuteľnosti, ako aj na celkové zhodnotenie nehnuteľností určených pre účely prevádzkovania predškolského zariadenia.
2. odpredaj pozemku parc. č. 11873 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2.256 m2 a stavby súp. č. 3219 v k. ú. Nové Mesto pre MIDOR, s.r.o., Osadná č. 12, 831 03 Bratislava, IČO: 35 899 239 podľa ust. § 9a, ods. 8, písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov za cenu 1.030.000 € za podmienky, že kúpna zmluva musí byť podpísaná kupujúcim do 60 dní od schválenia uznesenia a kúpna cena musí byť uhradená do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy primátorom hlavného mesta SR Bratislavy. V opačnom prípade uznesenie stráca platnosť.
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 16
proti : 1
zdržali sa : 8

21/10 Miestne zastupiteľstvo
n e s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. 18357/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.005 m2 a stavby na pozemku súp. č. 1221 v k. ú. Vinohrady pre PERSPEKT, a. s., ul. Plynárenská č. 2/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 696 630 podľa ust. § 9a, ods. 8, písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov za cenu podľa znaleckého posudku a to za 248,03 €/m2 za pozemok a za stavbu 51.141,87 € celkovo po zaokrúhlení za 300.420 €.
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 13
proti : 7
zdržali sa : 15
Strana 3

21/11 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
1. že ide o prípad hodný osobitného zreteľa vzhľadom na dostupnosť k tomuto pozemku iba cez pozemok vo vlastníctve žiadateľa
2. odpredaj pozemku parc. č. 18240/33 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m2 vytvoreného na základe geometrického plánu č. 35/2009 zo dňa 12. 10. 2009 z pozemku parc. č. 18240/9 v k. ú. Vinohrady RNDr. Karolovi Macákovi, bytom Hanulova č. 1, 841 01 Bratislava a Márii Macákovej, bytom Ôsma č. 18, 831 01 Bratislava podľa ust. § 9a, ods. 8, písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov ako prípade hodný osobitného zreteľa za cenu podľa znaleckého posudku a to za 228,37 €/m2, celkovo po zaokrúhlení za 6.400 € za podmienky, že kúpna zmluva musí byť podpísaná kupujúcim do 60 dní od schválenia uznesenia a kúpna cena musí byť uhradená do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy primátorom hlavného mesta SR Bratislavy. V opačnom prípade uznesenia stráca platnosť.
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 33
proti : 1
zdržali sa : 1

21/12 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
nájom pozemkov v Bratislave v k. ú. Nové Mesto a k. ú. Vinohrady za cenu 1,€/m2 za účelom vybudovania, rekonštrukcie a úpravy kontajnerových stojísk ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 9, písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov uvedené v zozname žiadateľov, ktorý je súčasťou tohto uznesenia:
1. AG EXPERT s.r.o., Zvolenská 3, 821 09 Bratislava
2. Ing. Horárová Anna, Nám. Biely kríž 5, 831 02 Bratislava
3. BLAHO - byt spol. s r.o., Mierová 52/A,821 05 Bratislava
4. BYTOKOMPLET, s.r.o., Kamenárska 18, 821 04 Bratislava
5. Bytoservis, s.r.o., Bachova 7, 821 03 Bratislava
6. Bytové družstvo Bratislava III, Kominárska 6, 831 04 Bratislava
7. Bytové družstvo Centrum, Záhradnícka 25, 811 07 Bratislava
8. Bytové družstvo Nová Doba 1, Ing. Marián Gogola, Vajnorská 78, 831 04 Bratislava
9. Byty s.r.o., Janotova 14, 841 05 Bratislava
10. DOMUS Bratislava, s.r.o., Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava
11. H - PROBYT s.r.o., Povraznícka 4, 811 05 Bratislava
12. HRON - SVB, Vladimír Bezák, J. C. Hronského 6, 831 02 Bratislava
13. Mário Mordavský I+V správa nehnuteľností, Janotova 10, 841 05 Bratislava
14. K.T.I.družstvo, Banšelova 2,821 04 Bratislava
15. Majeríková Jana, Landauova 8, 841 01 Bratislava
16. NOVBYT, s.r.o., Hálkova 11, 832 89 Bratislava
17. Spoločenstvo SPOJBYT KOLIBA, Anna Mráčková, Jeséniová 45, 831 01 Bratislava
18. SVOJPOMOC – Boskovičova 2, Boskovičova 2, 831 01 Bratislava
19. SVB Čsl. parašutistov 13 -19, Ing. Anton Porubský, Čsl. parašutistov 17, 831 03 Bratislava
20. SVB Ďurgalova 1, Ondrej Šebesta, Ďurgalova 1, 831 01 Bratislava
21. SVB JA - RO, Ing. Jozef Hladný, Ďurgalova 14, 831 01 Bratislava
22. SVB Kyjevská 1 - 7, Ing. Edgar Hoffmann , Kyjevská 1, 831 02 Bratislava
23. SVB Matuškova 27, Ing. Vladimír Mišík, Matuškova 27, 831 11 Bratislava
24. SVB Opavská 8, Ing. František Hulín, Opavská 8, 831 01 Bratislava
25. SVB Ovručská 1a 3, Legerského 2a 4, Ing. Ľudmila Čermáková, Legerského 4, 831 02 Bratislava
26. SVB Pionierska 11, Vlasta Voštinárová, Pionierska 11, 831 02 Bratislava
27. SVB Pionierska 13, Ladislav Meško, Pionierska 13, 831 02 Bratislava
28. SVB Račianska 2 - 12, Dušan Rybársky, Račianska 4, 831 04 Bratislava
29. SVB Rozvodná 1 - 3, Ing. Ján Černek, Rozvodná 3, 831 01 Bratislava
30. SVB Rozvodná 5 - 7, PhDr. Marta Foldešová, Rozvodná 5, 831 01 Bratislava
31. SVB Sibírska 4, JUDr. Marian Ďurina, Sibírska 4, 831 02 Bratislava
32. SVB a NP Sibírska 46-48, Sibírska 46, 831 02 Bratislava
33. SVB SVOJPOMOC 2000, Ing. Darina Baricová, Račianska 95, 831 02 Bratislava
34. Jiří Jetenský - JETEN správa byt. domov, Šancová 49, 831 04 Bratislava
35. Spoločenstvo vlast. Budyšínska 32, Budyšínska 32, 831 02 Bratislava
36. TriGranit Centrum, a.s., Vajnorská 100/B, 831 03 Bratislava
37. Spoločenstvo SÝKORKA, Česká 8, 831 03 Bratislava
38. Správa domov ,s.r.o., Kafendova 4, 831 06 Bratislava
39. AMC-správa nehnuteľností s.r.o., Kvačalova 15, 821 08 Bratislava
40. Spoločen. vl. bytov a NP „ĎU-RO“, Ďurgalova 2, 831 01 Bratislava
41. DOMBYT-Ing. Benčíková, Račianska 101, 831 05 Bratislava
42. Spoločen. vl.bytov a NP – Guothova , Guothova 2/C,831 01 Bratislava
43. BYTOSPRÁVA, s.r.o., Nobelova 1, 831 02 Bratislava
44. Spoločen. bytov a garáží Jahodová 19, Jahodová 19, 831 01 Bratislava
45. Váš správca, s.r.o., Furdekova 4, 851 04 Bratislava
46. ETP Management budov, s.r.o. Mlynské nivy 61, 821 05 Bratislava
47. Spoločen. vlast. bytov, Jaskový rad 217, 831 01 Bratislava
48. Spoločenstvo BYTOFILM, Jeséniova 12, 831 01 Bratislava
49. Správa budovy 372 garáží, Pionierska 10, 831 02 Bratislava
50. Správcovská kancelária PROGRES, Tomášikova 10/A, 821 03 Bratislava
51. Spoločenstvo Dérerova 10, L. Dérera 10, 831 01 Bratislava
52. Spoločenstvo Dérerova 8, L.Dérera 8, 831 01 Bratislava
53. SVB v byt. domoch Ladzianskeho 8,10,12, Ladzianskeho 8, 831 01 Bratislava
54. SVB-Magurská 8,, Magurská 8, 831 01 Bratislava
55. SEM, s.r.o., Púpavova 10, 841 04 Bratislava
56. Spoločen. vlast. bytov Osadná č.9, Osadná 9, 831 03 Bratislava
57. Spoločen. vlast. bytov a NP, Ovručská 8-10, 831 02 Bratislava
58. SVB domu Pluhová 10, M. Srnová, Pluhová 10, 831 03 Bratislava
59. AUREKA s.r.o. Americká 1, 831 02 Bratislava
60. SVB Sibírska 53-65, Július Baláž, Sibírska 53, 831 02 Bratislava
61. SVB Sibírska 6, MUDr. Milan Papcun, Sibírska 6, 831 02 Bratislava
62. Spoločenstvo vlast. bytov „ Na terase“,Anna Plavčáková, Sibírska 62, 831 02 Bratislava
63. VSD s.r.o., Trebišovská 3, 821 02 Bratislava
64. Nové bývanie – SVB a NP, Teplická 1-5, 831 02 Bratislava
65. Martin Šindler, Tupého 23, 831 01 Bratislava
66. Spoločenstvo vlast. bytov , Tupého 3, 831 01 Bratislava
67. Spoločenstvo vl. bytov BA, Tylova 7, 831 04 Bratislava
68. Spoločenstvo Vajnorská 5, Ing. Anna Sokolíková, Vajnorská 5, 832 46 Bratislava
69. DOMING, s.r.o., Nejedlého 51, 841 02 Bratislava
70. SVB – NOVÁ DOBA III. , Vajnorská 80-96, 831 04 Bratislava
71. DOMA s.r.o., Ventúrska 18, 815 48 Bratislava, detaš. pracov.: Trnavská cesta 5, 831 04 Bratislava
72. Villa Group, s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 14, 811 02 Bratislava
73. VIŠŇA – spoločenstvo vl. bytov, Višňová 7/A, 831 01 Bratislava
74. Agentúra DOMY – O. Ďuricová, Saratovská 2/A, 844 52 Bratislava
75. BYT – DOM, s.r.o., Vlárska 48/A, 831 01 Bratislava
76. SVB Pekná cesta 25-27, Ing. Taťjana Dzubinová, 831 52 Bratislava
77. FONDBYT s.r.o., Cyprichova 2, 831 53 Bratislava
78. Naša správcovská s.r.o., Kupeckého 8, 821 08 Bratislava
79. Pavlína Pavuková – PAMA, Plickova 11, 831 06 Bratislava
80. MÚ Bratislava – Nové Mesto – oddelenie pre správu bytov a NP, Junácka 1, 832 91
81. SVB- Bytový dom LEGION, Legionárska 1, 831 04 Bratislava
82. SVB Šancová 84, Ing. Štefan Gábriš, 831 04 Bratislava
83. SVB Šancová 106, Júlia Steinerová, 831 04 Bratislava
84. SVB Ovručská 8 – 10, Ovručská 8, 831 02 Bratislava
85. SVB Pekná cesta 21 – 23, Pekná cesta 21, 831 05
86. SOMAT Group a.s. (Tri veže), Mierová 127, 821 05 Bratislava
87. Branislav Holický – HERMES – správa bytov, Turnianska 2, 851 07 Bratislava
88. KORS – Reality, s.r.o., Kresánkova 1, P.O.BOX 52, 840 04 Bratislava
89. SBYT,s.r.o., Páričkova 24, P.O.BOX 24, 820 04 Bratislava
90. G – MANAGEMENT s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava
91. OLIVA Vojtech – Správcovská kancelária, Kaplnská 1218/19, 925 22 Veľké Úľany
92. 1. správcovské družstvo, Mierová 83, 821 05 Bratislava
93. Meopta, správa a údržba bytov, Hagarova 9/B, P.O.BOX 38, 830 04 Bratislava
94. Bytokomfort – Bratislava a.s., Železničiarska 8, 811 04 Bratislava
95. Správcovské bratislavské družstvo, Drobného 27, 841 01 Bratislava
96. PPA Správa budov, s.r.o., Košická 58, 821 08 Bratislava
97. Alica Majeríková – ENEGS, Nobelovo nám. 10, 851 01 Bratislava
98. SPOKOJNÉ BÝVANIE s.r.o., Toplianska 5, 821 07 Bratislava
99. Karloveská realizačná spoločnosť, P.O.BOX 54, 840 04 Bratislava
100. Zita Piešová – DOMBYT, Račianska 66, 831 02 Bratislava
101. Ing. Stanislav Lackovič STAND, Baltská 7, 821 07 Bratislava
102. H & A, spol. s.r.o., Námestie Biely kríž 5, 831 02 Bratislava
103. CVENGROŠ s.r.o., Bukureštská 3, 811 04 Bratislava
104. IPS – FB s.r.o., Konopná 40, 821 05 Bratislava
105. Ľubomír Žiak – správcovská a realitná kancelária, Tomášikova 10/A, 821 03 Bratislava
106. Realitná staromestská a.s., Račianska 66, 830 04 Bratislava
107. AVION SPRÁVA s.r.o., Májkova 2, 811 07 Bratislava
108. Financial Public Service, spol., Martinská 56, 821 05 Bratislava
109. SENES, spol. s.r.o., Vlčie hrdlo, 824 10 Bratislava
110. GEON, s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava
111. REESMA s.r.o., Bebravská 7, 821 07 Bratislava
112. Ján Kysela Real Estate M, Bodrocká 6, 821 07 Bratislava
za podmienky, že nájomné zmluvy budú uzatvorené za predpokladu kladných stanovísk odborných oddelení Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Platnosť tohto uznesenia je 12 mesiacov odo dňa jeho schválenia v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 32
proti : 1
zdržali sa : 0

21/13 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
úpravu Podmienok poskytovania nenávratného finančného príspevku na vybudovanie uzamykateľného stanovišťa zberných nádob na zmesový komunálny odpad a vytriedené zložky komunálnych odpadov
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 28
proti : 0
zdržali sa : 1

21/14 Miestne zastupiteľstvo
z r i a ď u j e
dočasnú komisiu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre zmiernenie dôsledkov hospodárskej krízy
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 17
proti : 11
zdržali sa : 4

21/15 Miestne zastupiteľstvo
u k l a d á
prednostovi miestneho úradu
zabezpečiť zverejnenie a pravidelnú aktualizáciu nasledovných informácií na internetovej stránke mestskej časti :
a) súhrnný zoznam faktúr došlých na mestskú časť od 1. 1. 2010 za každý kalendárny mesiac hradených z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
b) súhrnný zoznam zmlúv uzavretých mestskou časťou od 1. 1. 2010 za každý kalendárny mesiac
Zoznam bude obsahovať : zmluvné strany, platnosť a predmet zmluvy a predmet faktúry, finančné plnenie
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 19
proti : 8
zdržali sa : 3

21/16 Miestne zastupiteľstvo
z r u š u j e
uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/15 zo dňa 19.2.2008
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 23
proti : 6
zdržali sa : 2

Ing. Richard Frimmel
starosta

Ing. Ľudovít Kollárik
prednosta

PaedDr. Jolana Račická
predsedníčka návrhovej komisie

Ľubomír Jurík Mgr. Petra Masácová
overovateľ overovateľ

Bratislava 17. 2. 2010
Spracovala : Júlia Červenkavá

späť na : zoznam uznesení
                 2010


Vytvorené: 28.03.2010 11:53,
Hore
Hore
Hore