Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

16.- 22.04.2009

späť na : zoznam uznesení
                2009


MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – NOVÉ MESTO
U Z N E S E N I A zo 16 . zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto konaného dňa 22. apríla 2009

1. Schválenie programu
2. Doplnenie mandátovej a návrhovej komisie a voľba overovateľov záznamu a uznesení
3. Vyhodnotenie plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
4. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2008
5. Správa z kontroly poskytovania finančných výpomocí v súlade so zákonom č. 195/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov, Štatútom hl. m. SR Bratislavy a jeho dodatkov, v zmysle uznesenia MZ MČ B-NM a finančných prostriedkov pre rodiny s deťmi na oddelení bytovom a sociálnych služieb MÚ B-NM
6. Správa z kontroly rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou, Česká č. 10
7. Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2008
8. Stanovisko MČ B-NM k návrhu VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2001 v znení neskorších zmien a doplnkov
9. Návrh VZN MČ B-NM o vyhradení miest na verejných priestranstvách, ktoré môžu byť použité na vylepovanie volebných plagátov v MČ B-NM vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2009
10. Návrh VZN MČ B-NM, ktorým sa ruší VZN MČ B-NM č. 3/2008 zo dňa 10. 6. 2008 o určení domu Športová č. 5, ako dom osobitného určenia
11. Návrh zmien a doplnkov záväznej časti územného plánu zóny Podhorský pás a Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2006
12. Návrh koncepčného zámeru rozvoja a pedagogicko-organizačné a materiálno - technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre školský rok 2009/2010
13. Návrh Zásad na úpravu diferencovaného poskytovania zľavy zo stravného dôchodcom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Zásad určovania úhrad za poskytované opatrovateľské služby pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Zásad poskytovania obecných bytov samosprávou mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, a ako ich súčasť aj Dražobný poriadok mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
14. Návrh na zverenie zrealizovaných stavieb do správy EKO-podniku VPS, Halašova č. 20, 832 90 Bratislava
15. Návrh zásad na vydávanie povolenia na vyhradenie parkovacieho miesta v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
16. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ B-NM č. 5/2004 zo dňa 14. 12. 2004 v znení VZN MČ B-NM č. 5/2005 zo dňa 13. 12. 2005, VZN MČ B-NM č. 2/2007 zo dňa 10. 4. 2007, VZN MČ B-NM č. 3/2007 zo dňa 11. 12. 2007 a VZN č. 22/2008 zo dňa 16. 12. 2008 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
17. Návrh správy o možnostiach výstavby parkovacích domov na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
18. Návrh na odkúpenie pozemku parc. č. 21304/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 334 m2 a stavby súp. č. 3284 „Konská železnica“ v k. ú. Nové Mesto
19. Návrh na realizáciu projektových zámerov:„Revitalizácia verejného priestranstva Mierová Kolónia“, „Revitalizácia verejného priestranstva Rešetkova – Osadná“, „Revitalizácia verejného priestranstva Hálkova - Brezovská“, „Revitalizácia verejného priestranstva Ľudové námestie“
Po prerokovaní programu miestne zastupiteľstvo prijalo k bodom č. 1- 19 uznesenia:

16/01 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
program rokovania s pripomienkou
- do programu rokovania doplniť bod č. 19
- „Návrh na realizáciu projektových zámerov:„Revitalizácia verejného priestranstva Mierová Kolónia“, „Revitalizácia verejného priestranstva Rešetkova – Osadná“, „Revitalizácia verejného priestranstva Hálkova - Brezovská“, „Revitalizácia verejného priestranstva Ľudové námestie“
Hlasovanie : za : 28
proti : 0
zdržali sa : 0

16/02 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
1. členov návrhovej komisie
JUDr. Adrián Kucek
Ing. Anna Jánošová
2. členov mandátovej komisie
Ing. Pavol Galamboš
Ing. Július Jackuliak
3. overovateľov záznamu a uznesení
Mgr. Dušan Jaroš
Ľubomír Jurík
Hlasovanie : za : 32
proti : 0
zdržali sa : 0

16/03 Miestne zastupiteľstvo
konštatuje, že:
1. trvá termín plnenia uznesení:
II/11/05/B, 7/15/B.1, 3/14, 9/15, 13/12, 13/15, 14/08/B, 14/22, 14/23, 14/24, 14/28
2. splnené sú uznesenia:
8/20/B, 13/09, 13/18, 14/12, 15/03, 15/04, 15/05, 15/06, 15/07, 15/08, 15/09, 15/10
3. zrušené bolo uznesenie :
9/16
Hlasovanie : za : 26
proti : 0
zdržali sa : 1

16/04 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Správu o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2008
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 28
proti : 0 zdržali sa : 3

16/05 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Správu z kontroly poskytovania finančných výpomocí v súlade so zákonom č. 195/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov, Štatútom hl. m. SR Bratislavy a jeho dodatkov, v zmysle uznesenia MZ MČ B-NM a finančných prostriedkov pre rodiny s deťmi na oddelení bytovom a sociálnych služieb MÚ B-NM
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 29
proti : 0
zdržali sa : 1

16/06 Miestne zastupiteľstvo
A. s c h v a ľ u j e
Správu z kontroly rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou, Česká č. 10
- bez pripomienok
B. u k l a d á
riaditeľke ZŠ s MŠ
zabezpečiť vypracovanie smernice o BOZP v podmienkach ZŠ s MČ Česká v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci T: 30. 6. 2009
Hlasovanie : za : 32
proti : 0
zdržali sa : 0

16/07 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
1. celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2008
- bez výhrad
2. výsledok hospodárenia za rok 2008 vo výške 11.430.177,66 Sk t.j. 379.412,39 € a jeho použitie na tvorbu rezervného fondu
3. účtovnú závierku za rok 2008 organizáciám:
- Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto
- Knižnica Bratislava-Nové Mesto
- EKO-podnik VPS
- Základná škola s materskou školou Cádrova
- Základná škola s materskou školou Česká
- Základná škola s materskou školou Jeséniova
- Základná škola Kalinčiakova
- Základná škola s materskou školou Odborárska
- Základná škola s materskou školou Riazanská
- Základná škola s materskou školou Sibírska
- Základná škola s materskou školou Za kasárňou
4. b e r i e n a v e d o m i e
správu audítora z overenia ročnej účtovnej závierky za rok 2008
Hlasovanie : za : 35
proti : 0
zdržali sa : 1

16/08 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Stanovisko mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2001 zo dňa 1. januára 2001 v znení neskorších zmien a doplnkov
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 31
proti : 3
zdržali sa : 3

16/09 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o vyhradení miest na verejných priestranstvách, ktoré môžu byť použité na vylepovanie volebných plagátov v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2009
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 36
proti : 0
zdržali sa : 0

16/10 Miestne zastupiteľstvo
n e s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2008 zo dňa 10.5.2008 o určení domu Športová č. 5, ako domu osobitného určenia
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 8
proti : 19
zdržali sa : 8

16/11 Miestne zastupiteľstvo
1. s c h v a ľ u j e
a/ Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokúvaní Zmien a doplnkov záväznej časti Územného plánu zóny Podhorský pás
b/ Zmeny a doplnky záväznej časti územného plánu zóny Podhorský pás v zmysle vyhodnotených stanovísk a pripomienok
c/ Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.2/2006 o záväzných častiach Územného plánu zóny Podhorský pás
- bez pripomienok

2. b e r i e n a v e d o m i e
stanovisko nadriadeného orgánu územného plánovania
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 25
proti : 2
zdržali sa : 5

16/12 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
koncepčný zámer rozvoja a pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre školský rok 2009/2010
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 25
proti : 0
zdržali sa : 0

16/13 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
1. Zásady na úpravu diferencovaného poskytovania zľavy zo stravného dôchodcom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto podľa výšky dôchodku s tým, že dňom 30. 4. 2009 skončí platnosť doterajšieho uznesenia MZ MČ B-NM zo dňa 10. 10. 2006 č. 24/17
- bez pripomienok
2. Zásady určovania úhrad za poskytované opatrovateľské služby pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto s účinnosťou od 1. 5. 2009
- bez pripomienok
3. Zásady poskytovania obecných bytov samosprávou mestskej časti Bratislava-Nové Mesto schválených dňa 13. 6. 2006 MZ MČ B-NM uznesením č. 22/19 v znení dodatkov ako aj Dražobný poriadok mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 30
proti : 0
zdržali sa : 4

16/14 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
návrh na zverenie zrealizovaných stavieb do správy EKO-podniku VPS, Halašova 20, 832 90 Bratislava
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 30
proti : 1
zdržali sa : 0


16/15 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Zásady na vydávanie povolenia na vyhradenie parkovacieho miesta v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 31
proti : 0
zdržali sa : 0

16/16 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ B-NM č. 5/2004 zo dňa 14. 12. 2004 v znení VZN MČ B-NM č. 5/2005 zo dňa 13. 12. 2005, VZN MČ B-NM č. 2/2007 zo dňa 10. 4. 2007, VZN MČ B-NM č. 3/2007 zo dňa 11. 12. 2007 a VZN č. 22/2008 zo dňa 16. 12. 2008 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 32
proti : 0
zdržali sa : 0

16/17 Miestne zastupiteľstvo
b e r i e n a v e d o m i e
Správu o možnostiach výstavby parkovacích domov na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 30
proti : 0
zdržali sa : 1

16/18 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odkúpenie pozemku parc. č. 21304/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 334 m2 a stavby súp. č. 3284 v k. ú. Nové Mesto od spoločnosti WOODIMEX, s.r.o., Bajkalská č. 31, 82105 Bratislava, IČO 31 387 195 za cenu podľa znaleckého posudku a to za 1.150.000 € (34.644.900,-Sk) za podmienky, že kúpna zmluva musí byť podpísaná kupujúcim do 60 dní od schválenia uznesenia a kúpna cena musí byť uhradená do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy kupujúcim. V opačnom prípade uznesenie stráca platnosť.
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 23
proti : 2
zdržali sa : 6

16/19 Miestne zastupiteľstvo
1. s c h v a ľ u j e
návrh na realizáciu projektových zámerov:
A. „Revitalizácia verejného priestranstva Mierová Kolónia“,
B. „Revitalizácia verejného priestranstva Rešetkova – Osadná“,
C. „Revitalizácia verejného priestranstva Hálkova - Brezovská“,
D. „Revitalizácia verejného priestranstva Ľudové námestie“
- bez pripomienok
2. u k l a d á
prednostovi MÚ
zabezpečiť vypracovanie správy o možnostiach mestskej časti Bratislava-Nové Mesto čerpať nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie
Hlasovanie : za : 23
proti : 2
zdržali sa : 6

Ing. Richard Frimmel
starosta

Ing. Ľudovít Kollárik
prednosta

PaedDr. Jolana Račická
predsedníčka návrhovej komisie

Mgr. Dušan Jaroš
overovateľ

Ľubomír Jurík
overovateľ

Bratislava 22. 4. 2009
Spracovala : Júlia Červenková

späť na : zoznam uznesení
                2009


Vytvorené: 28.03.2010 12:21,
Hore
Hore
Hore