Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

15.- 10.02.2009

späť na : zoznam uznesení
                2009


MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – NOVÉ MESTO
U Z N E S E N I A z 15. zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
konaného dňa 10. februára 2009

1. Schválenie programu
2. Doplnenie mandátovej a návrhovej komisie a voľba overovateľov záznamu a uznesení
3. Vyhodnotenie uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
4. Správa o činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2008
5. Správa z kontroly oddelenia vnútornej správy Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto zameranej na činnosť referátu školstva, kultúry a športu, činnosť Školského úradu MČ B-NM a činnosť Školak klubu MČ B-NM
6. Návrh na dobrovoľnú dražbu bytu č. 2 na Kutuzovovej č. 25, Bratislava
7. Návrh na zrušenie uznesenia z 9. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/16 zo dňa 19. 2. 2008
8. Návrh na dlhodobý prenájom časti pozemku parc. č. 22022 v k. ú. Nové Mesto pre GTC Jarošova OC, s.r.o., ul. 29. augusta č. 2, 811 07 Bratislava, IČO: 36 858 188
9. Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného súdu Bratislava III
10. Návrh na voľbu člena Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (poslanecký návrh)

Po prerokovaní programu miestne zastupiteľstvo prijalo k bodom č. 1- 10 uznesenia:

15/01 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
program rokovania bez pripomienok
Hlasovanie : za : 28
proti : 0
zdržali sa : 0

15/02 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
1. členov návrhovej komisie
Zlaticu Machálikovú
Mgr. Andreja Albertyho
2. členov mandátovej komisie
Ing. Martina Bartoša
Ing. Jána Barcziho
3. overovateľov záznamu a uznesení
Doc. Ing. Ruženu Apalovičovú, CSc.
Ing. arch. Otta Novitzkého
Hlasovanie : za : 27
proti : 0
zdržali sa : 0

15/03 Miestne zastupiteľstvo
konštatuje, že:
1. trvá termín plnenia uznesení:
II/11/05/B, 7/15/B.1, 3/14, 8/20/B, 9/15, 9/16, 13/08, 13/09, 13/12, 13/15, 13/18, 14/08/B, 14/12, 14/22, 14/23, 14/24, 14/28
2. splnené sú uznesenia:
9/05/B,1,4,5, 13/06/B,E, 13/13, 13/14 ,13/16, 13/17, 14/03, 14/04, 14/05, 14/06, 14/07, 14/08/A,C, 14/9, 14/10, 14/11, 14/13, 14/14, 14/15, 14/16, 14/17, 14/18, 14/19, 14/20, 14/21, 14/25, 14/26, 14/27, 14/29, 14/30
Hlasovanie : za : 29
proti : 0
zdržali sa : 0

15/04 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
správu z o činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2008
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 31
proti : 0
zdržali sa : 0

15/05 Miestne zastupiteľstvo
A. s c h v a ľ u j e
Správu z kontroly oddelenia vnútornej správy MÚ B-NM zameranú na činnosť Školského úradu MČ B-NM, činnosť referátu školstva, kultúry a športu a činnosť Školak klubu MČ B-NM
- bez pripomienok
B. ukladá prednostovi MÚ B-NM
1. Aktualizovať vnútorné normy Školak klubu podľa nových právnych noriem.
Termín: 31. máj 2009
2. Zabezpečiť úplnosť vedenia evidencie klubových a externých členov zavedením knihy návštev členov a zabezpečenie registrácie výberu členských príspevkov prostredníctvom registračnej pokladne. Termín 31. máj 2009
3. Vnútornou normou vymedziť finančné prostriedky určené na nákup cien na jednotlivé športové podujatia pre jednotlivcov a kolektívy ako i finančné prostriedky určené na občerstvenie poskytované pri organizovaných akciách Termín: 31. máj 2009
Hlasovanie : za : 30
proti : 2
zdržali sa : 0

15/06 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
vykonanie dobrovoľnej dražby voľného bytu č. 2 v dome Kutuzovova č. 25 v Bratislave, súpisné č. 256, postavenom na parc. č. 11698 k.ú. Nové Mesto. Vyvolávacia cena je 26 600 € / 801 351,60 Sk /. V cene je zahrnutý aj podiel 3025/64054 na pozemku
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 30
proti : 0
zdržali sa : 1

15/07 Miestne zastupiteľstvo
z r u š u j e
uznesenie z 9.zasadnutia MZ MČ B-NM č.9/16 zo dňa 19.2.2008, ktorým bol schválený odpredaj pozemku parc.č.12263-zastavané plochy a nádvoria o výmere 514 m2 a stavby na pozemku súp.č.553 v k.ú. Nové Mesto pre 3 lobit o.z., Jégého 5, 821 08 Bratislava za cenu 6292,-Sk/m2 za pozemok a 3 132 309,-Sk za stavbu, celkovo za 6 366 397,-Sk
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 34
proti : 0
zdržali sa : 1

15/08 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
prenájom časti pozemku o výmere 527 m2 , podľa vyznačenia na snímke z katastrálnej mapy z pozemku parc. č. 22022 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 24 480 m2 v k.ú. Nové Mesto na dobu 50 rokov pre GTC Jarošova OC, s.r.o., ul.29 augusta 2, 811 07 Bratislava, IČO: 36 858 188 za cenu 15 €/m2/rok, celkovo za 7905 € /rok (238 146,03 Sk/rok)
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 31
proti : 0
zdržali sa : 1

15/09 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
do funkcie prísediacich Okresného súdu Bratislava III :
Viktora Kvapila
Mgr. Annu Valentovú
na volebné obdobie rokov 2009 - 2012
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 27
proti : 3
zdržali sa : 0

15/10 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Ing. Martina Bartoša za člena Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 30
proti : 0
zdržali sa : 0

Ing. Richard Frimmel
starosta

Ing. Ľudovít Kollárik
prednosta

PaedDr. Jolana Račická
predsedníčka návrhovej komisie

Doc. Ing. Ružena  Apalovičová, CSc.
overovateľ

Ing. arch. Otto Novitzky
overovateľ

Bratislava 10. 2. 2009
Spracovala : Júlia Červenková

späť na : zoznam uznesení
                 2009


Vytvorené: 28.03.2010 12:18,
Hore
Hore
Hore