Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Normy

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto je povinná osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov a je povinná zverejniť tieto informácie:
a) spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry,
b) miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie,
c) miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené,
d) postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať,
e) prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe,
f) sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony, a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií.

Dokumenty uvedené v tejto sekcii napĺňajú túto povinnosť.
 1. Rozpočet - na stránke Oddelenia hospodárske a finančné
 2. Organizačný poriadok MÚ mestskej časti Bratislava - Nové Mesto + Dodatok č. 1
 3. Odmeňovací poriadok samosprávy - úplné znenie  + Príloha č. 1 odmeňovacieho poriadku + Dodatok č. 1
 4. Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto - úplné znenie
 5. Rokovací poriadok Miestnej rady
 6. Rokovací poriadok komisie pre školstvo a vzdelanie Miestneho zastupiteľstva MČ BNM
 7. Rokovací poriadok komisie dopravy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva MČ BNM
 8. Rokovací poriadok komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas, IS a medzinárodné vzťahy Miestneho zastupiteľstva MČ BNM
 9. Rokovací poriadok komisie pre správu a nakladanie s majetkom MČ BNM
 10. Rokovací poriadok komisie územného plánovania, urbanizmu a výstavby Miestneho zastupiteľstva MČ BNM
 11. Rokovací poriadok komisie sociálnych vecí a bývania Miestneho zastupiteľstva MČ BNM
 12. Rokovací poriadok komisie MZ MČ BNM na ochranu verejného záujmu
 13. Rokovací poriadok Dotačnej komisie mestskej časti Bratislava Nové - Mesto
 14. Úlohy komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
 15. Etický kódex voleného predstaviteľa mestskej časti Bratislava - Nové mesto
 16. Etický kódex zamestnanca 
 17. Pracovný poriadok
 18. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom MČ BNM a s majetkom zvereným jej do správy hl. mestom SR Bratislavou
 19. Zásady prenajímania stavieb, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve MČ Bratislava - Nové Mesto a zvereným jej do správy hl. mestom SR Bratislavou
 20. Zásady hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto - úplné znenie
 21. Zásady poskytovania finančných výpomocí obyvateľom - úplné znenie
 22. Zásady zabezpečovania poskytovania stravovania ako podpornej služby pre občanov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo zdravotný stav
 23. Zásady poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v MČ BNM - úplné znenie
 24. Zásady diferencovaného poskytovania zľavy zo stravného dôchodcom 
 25. Zásady určovania úhrad za poskytované opatrovateľské služby pre obyvateľov 
 26. Zásady o poskytovaní cestovných náhrad
 27. Zásady na vydávanie povolenia na vyhradenie parkovacieho miesta 
 28. Zásady kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
 29. Zásady vybavovania sťažností a petícií v podmienkach samosprávy MČ BNM
 30. Štatút časopisu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto Hlas Nového Mesta
 31. Štatút Programovej rady mestskej časti Bratislava - Nové Mesto pre televízne vysielanie
 32. Štatút Fondu rozvoja bývania
 33. Mechanizmus schvaľovania participatívneho rozpočtu
 34. Správne poplatky + Dodatok č. 1 Príkazu prednostu MÚ Bratislava - Nové Mesto č. 5/2012
 35. Podmienky poskytovania nenávratného finančného príspevku na vybudovanie uzamykateľného stanovišťa zberných nádob na zmesový komunálny odpad a vytriedené zložky komunálnych odpadov
 36. Smernica o sprístupňovaní informácii
 37. Smernica o sprístupňovaní informácií úplné znenie
 38. Dodatok č. 1 k Smernici o sprístupňovaní informácií
 39. Smernica o prijímaní a vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
 40. Smernica upravujúca systém finančného riadenia a finančnej kontroly
 41. Smernica o aplikácii zákona o verejnom obstarávaní 
 42. Smernica na výber zamestnancov na obsadenie voľných pracovných miest
 43. Smernica o vedení podvojného účtovníctva a obehu účtovných dokladov
 44. Metodický pokyn k vykonávaniu štátneho dozoru pri nelegálnom výrube drevín
 45. Metodický pokyn pri riešení odstránenia odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch
 46. Metodický pokyn pri riešení odstránenia vozidiel, ktoré ohrozujú alebo poškodzujú životné prostredie
 47. Prevádzkový poriadok pre činnosť sociálneho zariadenia Detské jasle
 48. Prevádzkový poriadok Denného centra Vajnorská 51
 49. Prevádzkový poriadok Denného centra Nobelova 30
 50. Prevádzkový poriadok Denného centra Račianska 89
 51. Prevádzkový poriadok Denného centra Športová 1
 52. Prevádzkový poriadok Denného centra Chemická 1
 53. Prevádzkový poriadok Denného centra Jeséniova 51
 54. Prevádzkový poriadok Denného centra Stromová 18
 55. Prevádzkový poriadok Denného centra Sibírska 37
 56. Prevádzkový poriadok Komunitného centra Ovručská 5

 Pripomienky posielajte na E-mailovu adresu organizacne@banm.sk


 

 


 Vytvorené: 14.01.2010 07:11, webman
Hore
Hore
Hore