Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Normy

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto je povinná osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov a je povinná zverejniť tieto informácie:
a) spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry,
b) miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie,
c) miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené,
d) postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať,
e) prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe,
f) sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony, a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií.

Dokumenty uvedené v tejto sekcii napĺňajú túto povinnosť.
 1. Rozpočet - na stránke Oddelenia hospodárske a finančné
 2. Organizačný poriadok MÚ mestskej časti Bratislava - Nové Mesto + Dodatok č. 1 + Dodatok č. 2
 3. Odmeňovací poriadok samosprávy - úplné znenie  + Príloha č. 1 odmeňovacieho poriadku + Dodatok č. 1
 4. Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto - úplné znenie
 5. Rokovací poriadok Miestnej rady
 6. Rokovací poriadok komisie pre školstvo a vzdelanie Miestneho zastupiteľstva MČ BNM
 7. Rokovací poriadok komisie dopravy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva MČ BNM
 8. Rokovací poriadok komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas, IS a medzinárodné vzťahy Miestneho zastupiteľstva MČ BNM
 9. Rokovací poriadok komisie pre správu a nakladanie s majetkom MČ BNM
 10. Rokovací poriadok komisie územného plánovania, urbanizmu a výstavby Miestneho zastupiteľstva MČ BNM
 11. Rokovací poriadok komisie sociálnych vecí a bývania Miestneho zastupiteľstva MČ BNM
 12. Rokovací poriadok komisie MZ MČ BNM na ochranu verejného záujmu
 13. Rokovací poriadok Dotačnej komisie mestskej časti Bratislava Nové - Mesto
 14. Úlohy komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
 15. Etický kódex voleného predstaviteľa mestskej časti Bratislava - Nové mesto
 16. Etický kódex zamestnanca 
 17. Pracovný poriadok
 18. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom MČ BNM a s majetkom zvereným jej do správy hl. mestom SR Bratislavou
 19. Zásady prenajímania stavieb, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve MČ Bratislava - Nové Mesto a zvereným jej do správy hl. mestom SR Bratislavou
 20. Zásady hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto - úplné znenie
 21. Zásady poskytovania finančných výpomocí obyvateľom - úplné znenie
 22. Zásady poskytovania stravovania dôchodcom a poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcom v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 23. Zásady poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v MČ BNM - úplné znenie
 24. Zásady určovania úhrad za poskytované opatrovateľské služby pre obyvateľov 
 25. Zásady o poskytovaní cestovných náhrad
 26. Zásady na vydávanie povolenia na vyhradenie parkovacieho miesta 
 27. Zásady kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
 28. Zásady vybavovania sťažností a petícií v podmienkach samosprávy MČ BNM
 29. Štatút časopisu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto Hlas Nového Mesta
 30. Štatút Programovej rady mestskej časti Bratislava - Nové Mesto pre televízne vysielanie
 31. Štatút Fondu rozvoja bývania
 32. Mechanizmus schvaľovania participatívneho rozpočtu
 33. Správne poplatky + Dodatok č. 1 Príkazu prednostu MÚ Bratislava - Nové Mesto č. 5/2012
 34. Smernica o sprístupňovaní informácii
 35. Smernica o sprístupňovaní informácií úplné znenie
 36. Dodatok č. 1 k Smernici o sprístupňovaní informácií
 37. Smernica o prijímaní a vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
 38. Smernica upravujúca systém finančného riadenia a finančnej kontroly
 39. Smernica o aplikácii zákona o verejnom obstarávaní 
 40. Smernica na výber zamestnancov na obsadenie voľných pracovných miest
 41. Smernica o vedení podvojného účtovníctva a obehu účtovných dokladov
 42. Metodický pokyn k vykonávaniu štátneho dozoru pri nelegálnom výrube drevín
 43. Metodický pokyn pri riešení odstránenia odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch
 44. Metodický pokyn pri riešení odstránenia vozidiel, ktoré ohrozujú alebo poškodzujú životné prostredie
 45. Prevádzkový poriadok pre činnosť sociálneho zariadenia Detské jasle
 46. Prevádzkový poriadok Denného centra Vajnorská 51
 47. Prevádzkový poriadok Denného centra Nobelova 30
 48. Prevádzkový poriadok Denného centra Račianska 89
 49. Prevádzkový poriadok Denného centra Športová 1
 50. Prevádzkový poriadok Denného centra Chemická 1
 51. Prevádzkový poriadok Denného centra Jeséniova 51
 52. Prevádzkový poriadok Denného centra Stromová 18
 53. Prevádzkový poriadok Denného centra Sibírska 37
 54. Prevádzkový poriadok Komunitného centra Ovručská 5
 55. Pravidlá participatívneho rozpočtu
 Pripomienky posielajte na E-mailovu adresu organizacne@banm.sk


 

 


 Vytvorené: 14.01.2010 07:11, webman
Hore
Hore
Hore