Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Zateplenie administratívnej budovy na Vajnorskej ulici č. 47, súp. č. 1316 na pozemku parc. č. 12211/4 (administratívna budova) a súp. č. 13628 na pozemku parc. č. 12211/40 (odovzdávacia stanica tepla) v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 24.04.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o prerušení konania: Novostavba bytovej budovy s 15 BJ Mierová kolónia, Olbrachtova, Bratislava 22.04.2020 Prerušenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Predĺženie platnosti stavebného povolenia: „SO 3.1 – Komunikácie, chodník, spevnené plochy a cyklistická trasa“ v rámci stavby „Obchodné centrum MATRIX MALL“ na ulici Magnetová – Vajnorská v Bratislave 22.04.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zmena v užívaní spoločného nebytového priestoru (bývalý Športservis) na 1. PP bytového domu na Vajnorskej ulici č. 28, na pozemku parc. č. 11304/3 v k. ú. Nové Mesto v Bratislave na nový účel „Kaderníctvo – salón krásy a starostlivosti o ľudské telo“ 22.04.2020 Rozhodnutie o zmene v užívaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Údržba na časti rozvodov ústredného vykurovania v byte č. 6 na Ovručskej č. 4 21.04.2020 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oprava rozhodnutia na stavbu „Nadstavba bytového domu Vajnorská 69 - 73“ na pozemku parc. č. 12288, kat. úz. Nové Mesto 21.04.2020
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rodinný dom Suchá 4“ na Suchej ulici č. 4, súpisné číslo 1884, na pozemku parc. č. 6688/2 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 06.04.2020 Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na doplnenie podania „Obnova fasády bytového domu Bárdošova 12“ so súpisným číslom 2717, na ul. Bárdošova č. 12, na pozemku parc. č. 5925, v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 03.04.2020 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„SO 07 Prípojka NN“ na Račianskej ulici na pozemkoch reg. „C“-KN parc. č. 13077/3, 13077/13, 13077/12, 13076/2 a 13076/1 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 30.03.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„NN Preložka“ na Račianskej ulici na pozemkoch reg. „C“-KN parc. č. 13076/1, 13076/2, 13077/12, 13077/13, 13077/3 a 13073/3 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave. 30.03.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„IO 01 Rekonštrukcia trafostanice TS 0996-000“ na Račianskej ulici na pozemkoch reg. „C“-KN parc. č. 13076/1 a 13076/2 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 30.03.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Odstránenie murovaných garáží v Bratislave, v lokalite Zátišie, z pozemkov parc. č. 12781/16 (ev. č. 4338/3), 12781/24, 12781/40 (ev. č. 4363/3), 12780/1 a 12780/68, v katastrálnom území Nové Mesto 27.03.2020 Rozhodnutie o odstránení stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu“ na pozemkoch parc. č. 11570 na Vajnorskej ulici č. 27,29,31, Sadovej ulici č. 1, Mestskej ulici č. 2,4,6 a Tehelnej ulici č. 2 v Bratislave v katastrálnom území Nové Mesto 26.03.2020 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Prestavba jestvujúceho podkrovia obytného domu na 2 bytové jednotky - na pozemkoch reg. KN-C parc.č. 11266 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 26.03.2020 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Novostavba rodinného domu na parc.č. 4437/2, 4437/3 a 4437/4 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 26.03.2020 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia VTL plynovodu DN 300 PN 25, TU Vajnorská – TU Vajnorská TC II“. Líniová stavba. 26.03.2020 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia elektronickej komunikačnej siete s doplnením a výmenou telekomunikačných zariadení" na uliciach Ďurgalova, Royova a Jahodová, Bratislava III – Nové Mesto - Kramáre 26.03.2020 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia bytu_RAČIANSKA 93“ č. 54 na 9. poschodí bytového domu na ulici Račianska č. 93, súp. č. 1529, na pozemku parc. č. 12142/4 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 26.03.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu Šancová 102“, súpisné číslo 3562, na pozemku parc. č. 10399/1 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 26.03.2020 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rodinný dom s troma bytovými jednotkami Wariant 550“, v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 26.03.2020 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore