Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania „Rekonštrukcia plynovodov – Kramáre.“ Jedná sa o líniovú stavbu vedenú cez ulice Limbová, Magurská, Bárdošova, L.Dérera v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 04.04.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Komplexná obnova bytového domu Kalinčiakova 2-4, Bratislava“ so súp. č. 115, na pozemku parc. č. 11275 v katastrálnom území Nové Mesto 03.04.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Stavebné úpravy a rekonštrukcia bytu č. 4“ na 2. poschodí v bytovom dome so súp.č. 3107, na pozemku parc.č. 13444/14, v k.ú. Nové Mesto, na Odborárskej ul. č. 46-48, vo vchode č. 46 v Bratislave 03.04.2019 Oznámenie o začatí konania vo veci dodatočného povolenia zmeny stavby pred jej dokončením spojeného s konaním vo veci kolaudácie dokončenej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekreačný dom“ na Sovej ulici, Koliba – Vtáčnik, na pozemku parc. č. 18052/32 v kat. území Vinohrady v Bratislave 02.04.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zmena dokončenej stavby bytového domu Škultétyho 2 prístavbou a stavebnými úpravami s názvom „ Rekonštrukcia bytu č. 8 s prístavbou dvoch balkónov“ na pozemku parc. č. 11364 katastrálne územie Nové Mesto 28.03.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Odstránenie súboru stavieb „Rodinného domu, drobnej architektúry záhradných domov, garáže a časti plného oplotenia,“ súp. č. domu 127, na ul. Rozvodná/Magurská v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 5643, 5644/1, 5647/23, v katastrálnom území Vinohrady 27.03.2019 Rozhodnutie o odstránení stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Vyjadrenie účastníka konania k obsahu odvolania: SO 01 Prístupová komunikácia, ktorá je súčasťou stavby: “Obytná zóna Nobelova“ 26.03.2019
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oprava zrejmej chyby v rozhodnutí č. 2267/2019/UKSP/VIDM-14 "Prekládka linky VN č. 476" 26.03.2019 Oprava zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"BA Nové Mesto, Frankovská VNK " na pozemkoch parc. č. 4793/1, 4793/22, 22296/2, 4431/6, 4431/5, 4800/13, 4800/14, 4800/15, 4800/7, 4796/1, 4798/1, 4800/9 a 4800/12 v registri KN C a na pozemkoch parc. č. 17852, 17853/1, 17854/1 a 22296/1 26.03.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebné úpravy v byte č. B1.108 v bytovom dome na Frankovskej ulici 1A, súp. č. 13162 v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 4855, 4848/2, 4853/4, 4854/5 v katastrálnom území Vinohrady 20.03.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Bytový dom – UNITAS, Šancová 55 - 57, Sanácia, obnova a zateplenie obvodového plášťa“, so súpisným č. 3569, na pozemku parc.č. 11442, v katastrálnom území Nové Mesto, v Bratislave 20.03.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zamietnutie stavebného povolenia na stavbu „Základňová stanica elektronickej komunikačnej siete 1969BR-Bellova, Bratislava“, na pozemku parc. č. 7094/1, v kat. úz. Vinohrady, na Bellovej ul. v Bratislave 13.03.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Zateplenie a komplexná obnova bytových domov Jahodova 21, Jahodova 23, Ďurgalova 14, Ďurgalova 16, Royova 37, Bratislava“ na pozemkoch parc. č. 5468/1, /3, /12, 5480/1, /2 v k. ú. Vinohrady na Jahodovej, Ďurgalovej a Royovej ulici v Bratislave 13.03.2019 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Nadstavba bytového domu Hálkova 46,48,50,52 v Bratislave“ 12.03.2019 Rozhodnutie o zastavení územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu,“ so súp. č. 768, na ul. Halašova č. 41, na pozemku parc. č. 12636/1 v kat. území – Nové Mesto v Bratislave 07.03.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Prekládka linky VN č. 476" na pozemku parc. č. 4822/5, 4822/2, 4822/1, 4823/2, 4823/1, 19343/3, 18166/3, 18052/47, 18052/76, 18052/77, 18052/78, 18052/79, 4858 a 4906/2 v katastrálnom území Vinohrady 05.03.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Bratislava_ Mikovíniho-1319BR, optické pripojenie" na pozemkoch parc. č.: 11962/1, 11903/287, 11903/4, 11903/1, 11903/4, 11903/285, 11903/290, 11903/5, 11903/209 a 11903/208 katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave 28.02.2019 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„SO – 03 Komunikácie, chodníky, spevnené plochy “ na Račianskej 20/A v Bratislave, na pozemku parc.č.11462/1 a 11462/43 katastrálne územie Nové Mesto v rámci stavby „Nadstavba bytového domu Račianska“ v Bratislave 27.02.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Doposlanie oznámenia o začatí konania o dodatočnom povolení stavby „Prístavba skladu a oplotenia od železničnej vlečky a od cesty“ v areáli na Turbínovej ul. č. 1 v Bratislave, súp. č. 3479, na pozemku parc. č. 13664/19, 13664/91 v k. ú. Nové Mesto 22.02.2019
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Dodatočne povolené stavebné úpravy v byte č. 36 bytového domu so súp. č. 2 na Legionárskej ul. č. 13 v Bratislave, na pozemku parc. č. 10392/4 v katastrálnom území Nové Mesto 21.02.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore