Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

 


Názov Dátum Druh Súbor
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení zmeny stavby pred jej dokončením: „Dom sociálnej starostlivosti Krásna Hôrka, zmena dokončenej stavby so zmenou účelu využitia“ na Ďumbierskej ulici č. 3, k. ú. Vinohrady 26.10.2021 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„ Polyfunkčný objekt Račianska - Pionierska, Bratislava“, k. ú. Nové Mesto v Bratislave 26.10.2021 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu a ostatné súvisiace práce Sibírska č. 7,9,11“ v Bratislave na pozemkoch s parcelným číslom 11918/5, 11919/1 a 11919/2 na Sibírskej ulici v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 25.10.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia bytu č. 6 a č. 8, prístavba balkónov“ v bytovom dome na Klemensovej ul. č. 5A v Bratislave, so súp. č. 2516, na pozemku parc. č. 8841 v katastrálnom území Staré Mesto 20.10.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu T06B KE“ so súpisným č. 2753 na pozemkoch parc. č. 6083/3 a 6083/4 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 20.10.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie alebo užívanie reklamnej stavby na pozemku reg. C-KN, parc.č. 21968/75, katastrálne územie Nové Mesto 20.10.2021 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Obytný súbor 6 RD – Jurská“ na pozemkoch registra „C“ KN v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 18.10.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Dostavba krbu“, v rodinnom dome so súp. č. 13064, na pozemku par. č. 19016/14, na ulici Semilonská 5, v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 15.10.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie alebo užívanie reklamnej stavby na pozemku reg. C-KN, parc.č. 21283/2, katastrálne územie Nové Mesto (pri železničnej trati na Kukučínovej ul.) 15.10.2021 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí o konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia - „Rekonštrukcia plynovodov Bratislava 5.SC, Vajnorská 2“ 15.10.2021 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia fasády polyfunkčného domu Račianska 20/A, Bratislava“, so súpisným číslom 11577, na pozemku parc. č. 11462/3, v katastrálnom území Nové Mesto, v Bratislave 15.10.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„PD: Oprava uličnej fasády vrátane okien a konštrukcie pavlači BD“ na Grösslingova 57, súpisné číslo 2470, na pozemkoch parc. č. 8802, 8801 v katastrálnom území Staré Mesto 15.10.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - konanie na vydanie povolenia na odstránenie stavby s názvom „Rodinný dom“ evidovaný na liste vlastníctva LV č. 168, Lopenícka č. 7, súpis. č. 1186, pozemok parc. č. 18399 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 14.10.2021 Zastavenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Líniová stavba „Rekonštrukcia plynovodov Bratislava 4.SC, Vajnorská 1“, k. ú. Nové Mesto v Bratislave 13.10.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Dom sociálnej starostlivosti Krásna Hôrka, zmena dokončenej stavby so zmenou účelu využitia“ na Ďumbierskej ulici č. 3, na pozemkoch parc. č. 19540/4, 19540/45, 19540/63 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 05.10.2021 Zastavenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu Pluhová 75-77 v Bratislave“ so súp. č. 946, na pozemkoch parc. č. 12841 v katastrálnom území Nové Mesto 01.10.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Odvolanie-predloženie spisu "Rezidencia ELANIUS", na ulici Pod Vachmajstrom, v kat. území Vinohrady, v Bratislave 01.10.2021
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Interiér sídla spoločnosti PS STAVBY, s.r.o.- zmena dispozície a prepojenie vnútorných nebytových priestorov“ č. neb. priestoru 6cOP na prízemí a č. neb. priestoru 2AP2 na 1.poschodí polyfunkčnej budovy na Hálkovej ul. č. 1/A a Letnej ul. 30.09.2021 Dodatočné stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Odvolanie-predloženie spisu "Bytový dom rezidencia Medici" 28.09.2021
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „SO 10.3 prípojka NN“ v rámci stavby rodinných domov „Projekt Jeséniova – átriové domy“ na uliciach Hlavná, Štvrtá, Jeséniova, na pozemkoch parc. č. 21680, 21685, 21691 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 27.09.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore