Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradnú tabuľu nájdete aj v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Povolenie na stavbu „Rodinný dom“ na pozemku parc. č. 4436 reg. „C“ v katastrálnom území Vinohrady 16.03.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Povolenie na líniovú stavbu „Rekonštrukcia plynovodov Bratislava – Nové Mesto, ul. Suchá – Chrasťová, UO02750“, na uliciach Suchá, Chrasťová, v katastrálnom území Vinohrady 16.03.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Povolenie na zmenu v užívaní nebytového priestoru 8-07 na 8.p. bytového domu so súp. č. 13587 na pozemku parc. č. 5797/5, 5797/32 a 5797/37 v katastrálnom území Vinohrady, na Stromovej ul.č.9/A v Bratislave na byt 16.03.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Povolenie na zmenu v užívaní nebytového priestoru 3-09 na 3.p. bytového domu so súp. č. 13587 na pozemku parc. č. 5797/5, 5797/32 a 5797/37 v katastrálnom území Vinohrady, na Stromovej ul.č.9/A v Bratislave na byt 16.03.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oprava rozhodnutia na povolené stavebné objekty, ktoré sú súčasťou stavby "GLOBAL BUSINESS CENTER", roh Vajnorskej ulice a ulice Za stanicou, Bratislava 16.03.2017 Oprava zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na predloženie dokladov k užívaniu stavby - nefunkčná telefónna búdka, parc. č. 22001/1, katastrálne územie Nové Mesto, Lv č. 5567, v blízkosti križovatky ulíc Račianska ul. / Riazanská ul. 13.03.2017
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí územného konania zmeny dokončenej stavby - nadstavbou „Nadstavba a rekonštrukcia bytového domu Višňova 8“ ,katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 13.03.2017 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Žiadosť o vydanie stavbeného povolenia pre elektro časť stavby "Obytný súbor URBAN RESIDENCE Račianska ul. Bratislava - I. etapa" 10.03.2017
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„BA Stromová NNK“ na pozemkoch parc. č. C 5750/67, E 5548, C 21648/4 a C 5440/81 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 07.03.2017 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Povolenie na stavbu „Obnova bytového domu Sibírska 1596/1, 3, 5 Bratislava“ so súpis. č. 1596 na Sibírskej ulici č. 1,3,5 v Bratislave, na pozemku parc. č. 11922/1,2,3 v katastrálnom území Nové Mesto 28.02.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zmena v užívaní spoločného priestoru v suteréne bytového domu so súp. č. 10634 na pozemku parc. č. 11264 v katastrálnom území Nové Mesto, na ulici Pri starej prachárni č. 4 v Bratislave na pivnice 27.02.2017 Oznámenie o začatí konania o zmene účelu využitia stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Novostavba chaty“, na ul. Na Vtáčniku v Bratislave, na pozemku parc.č. 18052/36,48 v katastrálnom území Vinohrady 27.02.2017 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zmena v užívaní zariadenia obchodu č. 9901 bytového domu so súp. č. 13152 na pozemku parc. č. 11765/3 v katastrálnom území Nové Mesto, na Račianskej ul č.69/B v Bratislave na byt 27.02.2017 Oznámenie o začatí konania o zmene účelu využitia stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
SO 04a Elektrické rozvody NN , ktoré sú súčasťou stavby: " Bytové domy Vlárska – Kramáre, 84 b. j., Bratislava " na pozemkoch parc. č: 19470/1, 19470/66, 19470/67, 19470/69, 19470/71, 19470/249, 19470/340, 19470/369, 19470/370, 19470/297, 373, 372 21.02.2017 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Renovácia fasády a balkónov bytového domu “ so súpisným číslom 2671 na Stromovej ul. č. 15-17 v Bratislave, na pozemku parc. č. 5772 v katastrálnom území Vinohrady 21.02.2017 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„BA, STUDENÁ - 1012BR, SORAVIA - 0712BR, TRNÁVKA VAJNORSKÁ - 0027 BR, optické pripojenie“ 20.02.2017 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Územné rozhodnutie na umiestnenie líniovej stavby “ FTTH BA KBV Zelená Hôrka “ ako líniovú inžiniersku stavbu pre elektronickú komunikáciu na pozemkoch reg. C parc. č.: 21644/1, 21647/1, 5436/4,21,22, 5345/2,8 a 19540/8 katastrálne územie Vinohrady 16.02.2017 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Riešenie neúnosnej situácie v bytovom dome Račianska 95 v Bratislave 15.02.2017
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Povolenie na stavbu „Úprava dispozície v byte č. 1 bytového domu Višňová 6, Bratislava – Nové Mesto, k.ú. Vinohrady“ v bytovom dome na Višňovej ul. č. 6, na pozemku parc. č. 5930/15 v katastrálnom území Vinohrady 15.02.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Územné rozhodnutie na umiestnenie stavby “BA - Nové Mesto, Kutuzovova, VNK, TS, NNK“ v lokalite ulíc Kutuzovova a Kukučínova v Bratislave 15.02.2017 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore