Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradnú tabuľu nájdete aj v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Odvolacie konanie: Územné rozhodnutie 921/2017/UKSP/POBA-UR-08, Názov stavby: "Bratislava_Hattalova-1977BR, optické pripojenie" Miesto stavby: pozemky reg. C parc. č.: 12795/20, 12782/2, 12780/1a reg. E. parc. č: 21968/1, k. ú. Nové Mesto 22.08.2017 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
" BA_Est-Žabí majer, 2. stavba, vývody 22kV – Kabelizácia 22kV vzdušných vedení VN 212 a NN 411" na Ceste mládeže, Kamzík, Laurotová, Neronetová, Horská v katastrálnych územiach Nové Mesto, Vinohrady, Rača v Bratislave 22.08.2017 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na predloženie dokladov - ohlásenie odstránenia nepovolenej reklamnej stavby na pozemku vo vlastníctve Duslo, a.s., Šaľa, parc.č. C - KN 13654/1, katastrálne územie Nové Mesto, LV 5247, Rožňavská ul. 21.08.2017
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na predloženie dokladov - ohlásenie odstránenia nepovolenej reklamnej stavby na pozemku vo vlastníctve Hlavné mesto SR Bratislava C-KN, parc. č. 19243/27, katastrálne územie Vinohrady, LV č. 3610, Brečtanova ul. 21.08.2017
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na predloženie dokladov - ohlásenie odstránenia nepovolenej reklamnej stavby na pozemku vo vlastníctve Duslo, a.s., Šaľa, parc.č. C - KN 13654/1, katastrálne územie Nové Mesto, LV 5247, Rožňavská ul. 21.08.2017
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na predloženie dokladov - ohlásenie odstránenia nepovolenej reklamnej stavby na pozemku vo vlastníctve Duslo, a.s., Šaľa, parc.č. C - KN 13654/1, katastrálne územie Nové Mesto, LV 5247, Rožňavská ul. 21.08.2017
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na predloženie dokladov - ohlásenie odstránenia nepovolenej reklamnej stavby na pozemku E-KN, parc. č. 13610/3, katastrálne územie Nové Mesto, Rožňavská ul. 18.08.2017
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Odstránenie zvyškov murovaných radových garáží a stavieb garáží, ktoré neslúžia svojmu účelu v lokalite Zátišie 17.08.2017 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanovisko k ohláseniu udržiavacích prác „Obnova - výmena zvislých rozvodov vody a kanalizácie“, v bytovom dome so súpisným číslom 267, na pozemku parc. č. 11308/3, v katastrálnom území Nové Mesto, na Osadnej ul. č. 2 v Bratislave 11.08.2017 Stanovisko
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí územného konania líniovej stavby miestnej elektrokomunikačnej siete Názov stavby: “Panorama-Koliba-BA-optická prípojka“ 02.08.2017 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebné úpravy v byte č. 41 a spoločných priestoroch v bytovom dome so súp. č. 1138, na pozemku parc. č. 12142/6, na pozemku parc. č. 12142/6 v katastrálnom území Nové Mesto, na Smikovej ul. č. 1 v Bratislave 24.07.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Obchodné centrum MATRIX MALL, Magnetová - Vajnorská ul. v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 19.07.2017 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Obnova fasády bytového domu Vajnorská 1355/38 Bratislava na parcele č. 11289/2 v k.ú. Nové Mesto 12.07.2017 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Predloženie spisu - odvolanie " Dom Varšavská " na Varšavskej ul. v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 13061/2, 13061/1, 13061/5, 22063 v katastrálnom území Nové Mesto 12.07.2017
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zmena stavby pred dokončením “Obytný súbor Urban Residence, Račianska ulica – I. etapa“- Penziónový dom A.I, na pozemku parc. č. 11486/7 katastrálne územie Nové Mesto 10.07.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Povolenie na užívanie stavby „Nadstavba bytového domu“ na ulici Plzenská č. 4 v Bratislave“, súp.č. 3102, na pozemku parc.č. 11314/3 v katastrálnom území Nové Mesto 29.06.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o povolení stavby " BA Nové Mesto, Frankovská VNK " na pozemkoch parc. č. 4793/1, 22296/2, 4431/6,4431/5, 4800/13, 4800/14, 4800/15, 4800/7 v registri KN C a na pozemkoch parc. č. 17852, 17853/1, 17854/1 a 22296/2 28.06.2017 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na predloženie dokladov - ohlásenie odstránenia nepovolenej reklamnej stavby 28.06.2017
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na predloženie dokladov - ohlásenie odstránenia nepovolenej reklamnej stavby 28.06.2017
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Návrh na povolenie zmeny v užívaní nebytového priestoru na Račianskom mýte 1/D, na pozemkoch parc. č. 11903/222, 11903/241 v katastrálnom území Nové Mesto, na byt 27.06.2017 Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore