Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
„Zateplenie a komplexná obnova bytových domov Jahodova 21, Jahodova 23, Ďurgalova 14, Ďurgalova 16, Royova 37, Bratislava“ na pozemkoch parc. č.5468/1,/3,/12, 5480/1,/2 na Jahodovej, Ďurgalovej a Royovej ulici v Bratislave v katastrálnom území Vinohrady 15.07.2019 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„BA Est Žabí Majer, 2.stavba, 22kV vývody SO 01 Preústenie 22kV vedení“ v lokalite Vajnorskej ulice, k. ú. Nové Mesto 10.07.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
“SANOM – neurorehabilitačná klinika“ Časť: SO 01 Rekonštrukcia a nadstavba – objekt č. 1 so súpisným číslom 1294,SO 02 Rekonštrukcia a nadstavba – objekt č. 2 so súpisným číslom 1295, k. ú. Nové Mesto 08.07.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Nadstavba bytového domu Račianska 20,“ budova so súp. č. 11577, na ul. Račianska 20/A v Bratislave, na pozemku parc. č. 11462/3 v kat. území Nové Mesto. 04.07.2019 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Národný futbalový štadión, parkovanie a doplnkové funkcie – zmena 1, na ul. V. Tegelhoffa 4, Bratislava“ časť stavby: SO 002 NFŠ Suterén, SO 003 NFŠ Štadión, v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 03.07.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Dom Varšavská“ s prípojkami na IS a vonkajšími parkovacími miestami, na ul. Varšavská v Bratislave, na pozemkoch parc. C KN č. 13061/2, 13061/1, 13061/5, 22063 („E“ 22063) v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 02.07.2019 Prerušenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obytný súbor Urban Residence - Promenáda, Račianska ul., Bratislava,“ časť stavby: SO 34.5.1 Prípojka NN pre objekt osvetlenie promenády a SO 35 Osvetlenie promenády, na pozemkoch parc. č. 11486/10, 30, 74 a 75 v k. ú. Nové Mesto 01.07.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Oporný múr a terénne schody„ na pozemkoch parc. č.3734/1, 3734/2 v katastrálnom území Staré Mesto, na Pražskej ulici v Bratislave. Stavba je v tejto objektovej skladbe: SO 01 Oporný múr a terénne schody 28.06.2019 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Statická sanácia bytového domu Klenová č.9 v Bratislave“ na pozemkoch parc.č. 19470/189 Klenová ulica, Bratislava v katastrálnom území Vinohrady 28.06.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„SO 05 Areálové komunikácie a parkoviská a SO 06 Prístupová komunikácia“ v rámci stavby „Verejný skladový objekt SELFSTORAGE“ na Turbinovej ulici v Bratislave, na pozemku parc.č.13664/141, /142. /143, /200, /201, /43, /50, 13665/4, k. ú. Nové Mesto 25.06.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Prístavba skladu a oplotenia od železničnej vlečky a od cesty“ v areáli na Turbínovej ul. č. 1 v Bratislave, súp.č. 3479, na pozemku parc. č. 13664/19, 13664/91 v katastrálnom území Nové Mesto 24.06.2019 Dodatočné stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia plynovodov – Kramáre“ - líniová stavba vedená cez ulice Limbová, Magurská, Bárdošova, L.Dérera v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 24.06.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Oprava fasády dvornej časti bytového domu“, na Dobrovičovej ul. č. 13 v Bratislave, súpis. č. 124, na pozemku parc. č. 8928/1 v katastrálnom území Staré Mesto 17.06.2019 Dodatočné stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu,“ so súp. č. 768, na ul. Halašova č. 41, na pozemku parc. č. 12636/1 v kat. území – Nové Mesto v Bratislave 10.06.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Predloženie dovolania „Základňová stanica elektronickej komunikačnej siete 1969BR-Bellova, Bratislava“, na pozemku parc. č. 7094/1, v kat. úz. Vinohrady, na Bellovej ul. v Bratislave 06.06.2019
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Národný futbalový štadión, parkovanie a doplnkové funkcie – zmena 1, na ul. V. Tegelhoffa 4, Bratislava“ časť stavby: SO 07.1 NFŠ Tréningové ihriská ZŠ Kalinčiakova – ihrisko s prírodnou trávou (tréningové ihrisko č. 2) 06.06.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Dom Varšavská,“ na ul. Varšavská, na pozemkoch parc. č. 13061/1, 2, 5 a 22063 v kat. území – Nové Mesto v Bratislave 05.06.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Francúzske okno,“ v byte č. 9, na 4. p. bytového domu so súp. č. 1512, na ul. Račianska č. 41 v Bratislave, na pozemku parc. č. 11825/2, katastrálne územie – Nové Mesto 04.06.2019 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia plynovodov Bratislava 4.SC, Vajnorská 1.“ Ide o líniovú stavbu vedenú cez ulice Budyšínska, Tehelná, Nova, Odbojárov, Šancová, Kutuzovova, Príkopova, Belehradská, Sadová, Mestská, Osadná, Vajnorská, Družstevná, Krížna, k. ú. Nové Mesto 30.05.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"SO 10.1 Dočasná upokojená komunikácia" —­ 2. etapa na pozemkoch parc. č. 4948/64, 4948/66, 4952/6, 4952/7, 4952/16, 4952/1 7, 4952/18 a 4952/19 v katastrálnom území Vinohrady 28.05.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore