Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

 


Názov Dátum Druh Súbor
Predĺženie platnosti stavebného povolenia: „Obnova bytového domu Bárdošova 13-15“ na Bárdošovej ulici č. 13-15, súpisné číslo 2714, na pozemkoch parc. č. 5805/1 a 5929, v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 12.07.2023 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie: „Obnova bytového domu Pri starej prachárni 16, Bratislava“ so súp. č. 133 na pozemku parc. č. 11276/22 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 12.07.2023 Predĺženie stavebného povolenia
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie: Staromestská knižnica - pobočka Záhrebská Bratislava, Rekonštrukcia v rozsahu priestorov pobočky na 1. a 2. nadzemnom podlaží budovy, stavba súp. č. 3066 na pozemku reg. C KN č. 7925/5, 6, 7, k. ú. Staré Mesto 10.07.2023 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Spojené územné a stavebné konanie: „Rodinné domy Y“ na ul. Pod Vachmajstrom v Bratislave, na pozemkoch C-KN parc. č. 6713/2; 6713/15-24; 6712/70; 6712/157 a 6712/57 v k. ú. Vinohrady 04.07.2023 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí spojeného konania: o odstránení stavieb súp. č. 2066; o povolení stavby: „VILLA KOLIBA“, k. ú. Vinohrady 03.07.2023 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zmena stavby pred dokončením stavby „SO 10.3 prípojka NN“, ktorá je súčasťou stavby „Projekt Jeséniova – átriové domy“, k. ú. Vinohrady 03.07.2023 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Umiestnenie inžinierskej stavby verejnej elektronickej komunikačnej siete s názvom “ INS_FTTH_BA_Olbrachtova“, k. ú. Nové Mesto 03.07.2023 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia: "Polyfunkčný objekt Zátišie 12, Bratislava", k. ú. Nové Mesto 03.07.2023 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
MUZ3_Depo_Jurajov_dvor_Komunikacie_Oznamenie_o_zacati_konania 30.06.2023 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
MUZ3_Depo_Jurajov_dvor_Oznamenie_o_zacati_konania 30.06.2023 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
2240-2023_kolaudacnerozhodnutie -Projekt Jeséniova – átriové domy 30.06.2023 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„HOTEL BLUE - Nadstavba – zmena dokončenej stavby“, na pozemkoch reg. C-KN s par. č. 12595 a 12594 v k. ú. Nové Mesto v Bratislave 27.06.2023 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Umiestnenie inžinierskej stavby verejnej elektronickej komunikačnej siete s názvom „BA KBV Nová Vajnorská“ k. ú. Nové Mesto 26.06.2023 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Stavebné úpravy a udržiavacie práce existujúceho kontajnerového stojiska“, na pozemku parcely reg. „E“ parc. č. 13440/2, na ul. Nobelova, v k. ú. Nové Mesto v Bratislave 26.06.2023 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Strešné fotovoltické zariadenie OMV - 39,105 kWp“, ktoré bude umiestnené na streche a prístrešku čerpacej stanice OMV, so súp. č. 3455, na ulici Račianska, na pozemkoch reg. „C“ KN parc. č. 13073/4 a 13073/5, v k. ú. Nové Mesto v Bratislave. 26.06.2023 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Zateplenie a sanácia strešného plášťa BD J.C. Hronského 2,4,6,8,10“, katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave 22.06.2023 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Protest prokurátora: stavebný objekt SO 02 Spevnené plochy v rámci stavby „Bytový dom – Rezidencia Medici“ Vlárska ulica, k. ú. Vinohrady 21.06.2023 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie: „Revitalizácia spevnených plôch – vnútroblok Kyjevská / Ovručská“, na pozemku reg. „C“ parc. č. 12050/9, katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave 19.06.2023 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
“Obnova bytového domu Vajnorská 15, 17 Bratislava“, k. ú. Nové Mesto 19.06.2023 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu L. Dérera č. 8 Bratislava“ v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 15.06.2023 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore