Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
“BA_Nové Mesto, Viktora Tegelhoffa VNK“ časť SO01 VN Káblové vedenie v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 11.04.2022 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie alebo užívanie reklamnej stavby na pozemku reg. „E“ parc. č. 19269/1, k. ú. Vinohrady, v zeleni pri rázcestí cestných komunikácií Cesta na Kamzík a Kamzíkov vrch v Bratislave 11.04.2022 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zastavenie správneho konania o umiestnení stavby s názvom: „ Weinberg Residence – dve vily, Koliba Vinohrady, Strážna ul. Bratislava, parc. č. 4419/1,2 a 4420“ 04.04.2022 Zastavenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Stavebné úpravy v byte č. 31/8p.“ na Piešťanskej ulici č. 5, na pozemkoch parc. č. 11796/5 a 11796/6, v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 29.03.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Odstránenie systémových porúch lodžií“ bytového domu so súpisným číslom 1315, na pozemku parc. č. 12211/2, na ul. Vajnorská č. 43, v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 28.03.2022 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova NTL plynovodov Bratislava 1_B1-Vinohrady Jaskový rad UO 00079“ na uliciach Uhrova, Cádrova, Chrasťová, Jaskový rad, Vančurová, Vidlicová, Matúškova, Na Pažiti, Brečtanová, k. ú. Vinohrady 25.03.2022 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie alebo užívanie reklamnej stavby na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 19614/1, 19613/1 a reg. „E“ parc. č. 19238, 19609, katastrálne územie Vinohrady 25.03.2022 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„BA Est Žabí Majer, 2.stavba, 22kV vývody Kabelizácia VN vzdušných vedení VN212 a VN411“ 22.03.2022 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Vstavba bytov do podkrovia“ bytového domu na Odborárskej ul. č. 38 a 40 v Bratislave, so súp. č. 1281 na pozemku parc. č. 13444/12 v katastrálnom území Nové Mesto 22.03.2022 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie o povolení zmeny dokončenej líniovej stavby miestneho rozvodu plynu s názvom: „Rekonštrukcia plynovodov Bratislava 5.SC, Vajnorská 2“ 22.03.2022 Predĺženie stavebného povolenia
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu na ulici Nobelova č. 42 - 48A v Bratislave“ 22.03.2022 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
“Optika Premac s.r.o., Stará vajnorská 25,83102 Bratislava – Nové Mesto“, miesto stavby parc.reg C č.: 23054/1, 23054/7, 23046/1, 23048/3, 23051/13, 23061, 23048/1, 23051/4 a parc. reg. E č. 4393/203, k. ú. Nové Mesto 17.03.2022 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu Jahodová 15 v Bratislave“ 16.03.2022 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Elektronická komunikačná sieť „F2BTS_BA_Klenova_1936BR“, ktorá spočíva vo vybudovaní optickej prípojky na ul. Vlárska a ul. Klenová, na pozemkoch reg. „C“ KN parc. č. 19470/471, 19470/71, 17470/70, 19470/1 a 19465/1, k. ú. Vinohrady 14.03.2022 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Výmena spoločných rozvodov vody, plynu, kanalizácie a vzduchotechniky,“ v bytovom dome so súp. č. 217, na ul. Čsl. parašutistov č. 31 v Bratislave 14.03.2022 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - zmena stavby pred jej dokončením „Rekonštrukcia a prístavba rodinného domu“ na Svätovojtešskej ulici č. 3, na pozemkoch parc. č. 22517/1, 22517/2 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 10.03.2022 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
“BRATISLAVA, MATUŠKOVÁ UL.-DISTRIBUČNÉ ROZVODY “, miesto stavby: parc.reg C č. 6506/120, 90,119,121,133 ( parc.reg. E č.6506, 21675) ,21675/1, 7244/1 a 7244/2 katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 09.03.2022 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Pod Krásnou hôrkou, 2 sc.“ - líniová stavba umiestnená na uliciach Pod Krásnou hôrkou a Vlárska, k. ú. Vinohrady 08.03.2022 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Bytový dom – Vila Magurská - medzi ulicami Magurská, Rozvodná a Likavská v Bratislave na pozemkoch reg. C-KN parc.č. 5620/11, 5643, 5644/1, 5647/23, 21656, 22399/1 (reg. E-KN parc. č. 22399) v k. ú. Vinohrady 07.03.2022 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„ Nadstavba bytového domu, Ovručská 2, 4“, miesto stavby: budova súp.č. 1666 na pozemkoch parc. č. 11806/1, 11806/2 a 11787/6, katastrálne územie Nové Mesto 02.03.2022 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore