Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov

15.06.2022 -
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na
 

sobotu 29. októbra 2022, voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h.
 

Právo voliť
 

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Informácie pre voličov:

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí 
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov - v slovenskom jazyku (PDF, 140 kB)
Informácia o spôsobe hlasovania v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
Kandidátna listina
Kandidátna listina - zoznam členov okrskových volebných komisií
Počty poslancov a obvodov MČ Bratislava-Nové Mesto
Určenie volebných obvodov a k nim prislúchajúce ulice - volebný obvod č. 1
Určenie volebných obvodov a k nim prislúchajúce ulice - volebný obvod č. 2
Určenie volebných obvodov a k nim prislúchajúce ulice - volebný obvod č. 3
Určenie volebných obvodov a k nim prislúchajúce ulice - volebný obvod č. 4
Určenie volebných okrskov a k nim prislúchajúce volebné miestnosti
Volebné miestnosti
Mapa volebných miestností, kde si môžete podľa adresy vyhľadať číslo volebného okrsku a miestnosť, kam pôjdete voliť
Zapisovateľ miestnej volebnej komisie v MČ Bratislava-Nové Mesto
Rozsah výkonu funkcie starostu MČ Bratislava-Nové Mesto na funkčné obdobie rokov 2022-2026
Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022
Adresa na doručovanie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov Miestnej volebnej komisie, oznámení o delegovaní členov a náhradníkov okrskových volebných komisií
Informačný materiál k vedeniu volebnej kampane v obci nad 5 000 obyvateľov
Oznámenie o zaregistrovaných kandidátoch pre voľby do orgánov samosprávy obce v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (aktualizované 20.10.2022)
Adresa na doručovanie oznámení o delegovaní člena do špeciálnej volebnej komisie
Prijímanie žiadostí na špeciálne hlasovanie - telefonický kontakt
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022 - zápisnica
Výsledky volieb 
 


Posledná aktualizácia: 06.12.2022 08:30
Hore
Hore
Hore