Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Nové Mesto pokračuje v posilňovaní transparentnosti a protikorupčného prostredia

Nové Mesto pokračuje v posilňovaní transparentnosti a protikorupčného prostredia
06.11.2020 -
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto je jedno z najtransparentnejších miest na Slovensku. Nie je to o subjektívnom pocite, ale o konkrétnych krokoch, opatreniach a výsledkoch. V roku 2018 sa naša mestská časť umiestnila v rebríčku transparentnosti samospráv mimovládnej organizácie Transparency International Slovensko na druhom mieste v rámci celého Slovenska, pričom v Bratislave a bratislavskom kraji jej patrilo prvé miesto. Nové Mesto si tak vylepšilo svoju pozíciu z roku 2016, kedy skončilo na 4. priečke. Pritom ešte v roku 2010 bolo až na 42. mieste. To najlepšie ilustruje, aký progres bratislavské Nové Mesto zaznamenalo v oblasti transparentnosti a boja proti korupcii v uplynulých rokoch.
Mestská časť si dala externou firmou vypracovať audit transparentnosti, na základe ktorého v roku 2013 prijala balík konkrétnych úloh pod názvom „80 krokov pre transparentné Nové Mesto“. Cieľom projektu bolo posilnenie transparentnosti, hospodárnosti pri verejnom obstarávaní, efektívnejšie fungovanie samosprávy a zabezpečenie férového prostredia pre všetkých, ktorí so samosprávou prídu do kontaktu. Okrem množstva drobných zmien Nové Mesto spustilo stránku http://otvorene.banm.sk, kde ľudia nájdu všetko o prideľovaní bytov, obsadzovaní pracovných miest, o verejných obstarávaniach úradu, predaji majetku a podobne. Rozbehlo tiež stránku digitálneho zastupiteľstva http://banm.zastupitelstvo.eu, ktoré umožňuje efektívnu kontrolu a lepšiu informovanosť verejnosti smerom k poslancom a zastupiteľstvu. Prijali sa etické kódexy zamestnancov a volených predstaviteľov mestskej časti atď.
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto v nadväznosti na tieto kroky pokračuje vo zvyšovaní transparentnosti a posilňovaní protikorupčného prostredia. Východiskom a dôležitým nástrojom boja proti korupcii je prijatá Protikorupčná politika mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, v rámci ktorej sa samospráva zaväzuje:
  1. Vedenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zavedením tejto politiky vyjadruje svoj záväzok v oblasti zodpovedného, transparentného a čestného vykonávania činností Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (ďalej len „miestny úrad“) a zároveň rázneho odmietnutia akéhokoľvek korupčného, nekalého alebo neetického konania.
  2. Uvedomujeme si, že riziká spojené s korupciu sú prítomné v našej spoločnosti a môžu sa negatívne prejaviť aj pri našej práci. Z tohto dôvodu sme zaviedli a rozhodli sa udržiavať a trvalo zlepšovať systém manažérstva proti korupcii v súlade s medzinárodnou normou ISO 37001:2016.
  3. Za účelom udržiavania, efektívneho fungovania a zlepšovania systému manažérstva proti korupcii sme osobitne určili kompetentný personál, ktorý je primerane nezávislý v rámci organizačnej štruktúry miestneho úradu.
  4. Vyhlasujeme, že absolútne netolerujeme korupčné správanie u našich partnerov i zamestnancov. Všetky podozrenia bezodkladne prešetríme a vyvodíme dôsledky v súlade s platnými právnymi predpismi.
  5. Ctíme zákony a preto dodržiavanie všetkých súvisiacich právnych noriem je pre nás samozrejmosťou.
  6. Vytvárame a udržiavame možnosti pre vznesenie podnetov a podozrení súvisiacich s korupčným správaním, či konfliktom záujmov a zároveň vyjadrujeme našu záruku, že ohlasovateľom zaistíme všestrannú ochranu a dôvernosť.
  7. Zaväzujeme sa zabezpečiť pre zamestnancov pravidelnú osvetu v oblasti protikorupčného správania s cieľom budovať u nich povedomie týkajúce sa správnych postojov a konania, ak sa budú potýkať s prípadnými korupčnými incidentami. Podporujeme otvorenú a slobodnú komunikáciu v rámci miestneho úradu.
V nadväznosti na vybudovaný protikorupčný manažérsky systém podľa normy ISO 37001 a schválenú Protikorupčnú politiku mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, vedenie mestskej časti stanovuje na obdobie rokov 2020 a 2021 nasledovné ciele a programy zamerané na boj proti korupcii a znižovanie rizík vzniku protispoločenskej činnosti:
Protikupčné ciele a programy_MČ BANM 2020-2021

V súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, mestská časť Bratislava-Nové Mesto vydala IRP „Smernicu o preverovaní a o oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení o protispoločenskej činnosti“: https://banm.zastupitelstvo.eu/normy/smernica-o-preverovani-a-o-opravneniach-zodpovednej-osoby-pri-preverovani-oznameni-o-protispolocenskej-cinnosti/

Nahlásenie korupcie a obdobných podnetov je možné:
  • miestnemu kontrolórovi
  • e-mailom: korupcia@banm.sk
  • poštou na adresu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka č. 1, 832 91 Bratislava
Etické princípy a štandardy správania sa má mestská časť Bratislava-Nové Mesto definované aj v týchto platných dokumentoch:
Smernica o riadení systému manažérstva proti korupcii
Etický kódex voleného predstaviteľa
Etický kódex zamestnanca
Smernica o vedení podvojného účtovníctva a obehu účtovnych dokladov


Vytvorené: 10.11.2020 09:33, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore