Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Dodatočné stavebné povolenie

Čo vybavíte

Konanie o dodatočnom povolení stavby môže začať na návrh vlastníka stavby, alebo ho začne stavebný úrad z vlastného podnetu ak zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním. Vyzve vlastníka stavby, aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania a osobitnými predpismi.
V prípade, že vlastník stavby  požadované doklady nepredloží v určenej lehote, alebo ak sa na ich podklade  preukáže rozpor stavby s verejným záujmom, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby.
V rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby stavebný úrad dodatočne povolí už vykonané stavebné práce a určí podmienky na dokončenie stavby alebo nariadi úpravy už realizovanej stavby. S konaním o dodatočnom povolení stavby, ktorá je už dokončená, môže stavebný úrad spojiť kolaudačné konanie.

Čo potrebujete
 • Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie (ak stavba nie je dokončená)
 • Ak stavebník nie je vlastníkom stavebného pozemku, preukázať iné právo k pozemku ( v zmysle §139 Stavebného zákona napr. nájomná zmluva, zmluva o vecnom bremene)
 • 2 x  Projektová dokumentácia stavby (vrátane  projektu odvedenia dažďových vôd z komunikácií a spevnených plôch, projektu organizácie dopravy počas výstavby) a situácia osadenia stavby M 1:200 (vrátane susedných stavieb a napojenia na inžinierske siete). PD bude vypracovaná oprávnenou osobou, ak ide o stavby podľa § 45 ods. 6 písm. a/  zákona, postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním)
 • Vyjadrenie Hasičského a záchranného útvaru hl.m.SR Bratislavy, Radlinského 6, Bratislava
 • Vyjadrenie Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, Bratislava (voda, príroda, odpady)
 • Vyjadrenie Krajského riaditeľstva policajného zboru v BA – KDI ,Špitálska 8, Bratislava
 • Vyjadrenie Okresného úradu Bratislava, Pozemkový a lesný odbor, Tomášikova 46, Bratislava (ak sa stavba umiestňuje na záhrade, príp. vo vinici a pod.)
 • Vyjadrenie Okresného úradu Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemnej komunikácie, Tomášikova 46, Bratislava (ak sa komunkácia pripája na komunikáciu v správe OÚCDaPK)        
 • Vyjadrenie Okresného úradu Bratislava, pozemkový a lesný odbor, Tomášikova 46, Bratislava, Bratislava (ak sa stavba umiestňuje v ochrannom pásme lesa)
 • Vyjadrenie Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, Miletičova 19, Bratislava (ak sa stavba umiestňuje v blízkosti dráhy)
 • Vyjadrenie Bratislavského samosprávneho kraja, Drieňova, Bratislava (ak sa stavba umiestňuje v blízkosti trolejových vedení)
 • Overenie priebehu podzemných vedení (BVS, SPP, ZSE. Slovak Telekom, Bratislavská teplárenská spol., Dalkia, ÚPC, Swan, Siemens, ...)
 • Vyjadrenie Magistrátu hl.m.SR - odd. cestného hospodárstva, , Primaciálne nám 1, Bratislava
 • Záväzné stanovisko Hl. m. SR Bratislavy , Primaciálne nám 1, Bratislava
 • Doklad o odbornej spôsobilosti projektanta (fotokópia, adresa bydliska)
 • Vyhlásenie stavebného dozoru, alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby, ak sa jedná o stavbu uskutočňovanú svojpomocou
 • Overenie zastavovacích podmienok - záväzné stanovisko (§ 120, 140b staveb. zákona)
 • Plná moc (v prípade, ak sa žiadateľ dá zastupovať)
 • Povolenie zriadenia vjazdu na miestnu (verejnú) komunikáciu (magistrát, OÚCDaPK, MČ BA NM)
 • Doklad o zaplatení správneho poplatku  – poplatok sa hradí po vyhotovení predpisu, ktorý pripravia na stavebnom úrade
   
 • Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie (ak stavba je úplne dokončená)
 • Ak stavebník nie je vlastníkom stavebného pozemku, preukázať iné právo k pozemku ( v zmysle §139 Stavebného zákona napr. nájomná zmluva, zmluva o vecnom bremene)
 • 2 x  Projektová dokumentácia stavby (vrátane  projektu odvedenia dažďových vôd z komunikácií a spevnených plôch, projektu organizácie dopravy počas výstavby) a situácia osadenia stavby M 1:200 (vrátane susedných stavieb a napojenia na inžinierske siete). PD bude vypracovaná oprávnenou osobou, ak ide o stavby podľa § 45 ods. 6 písm. a/  zákona, postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním)
 • Vyjadrenie Hasičského a záchranného útvaru hl.m.SR Bratislavy, Radlinského 6, Bratislava
 • Vyjadrenie Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, Bratislava (voda, príroda, odpady)
 • Vyjadrenie Krajského riaditeľstva policajného zboru v BA – KDI ,Špitálska 8, Bratislava
 • Vyjadrenie Okresného úradu Bratislava, Pozemkový a lesný odbor, Tomášikova 46, Bratislava (ak sa stavba umiestňuje na záhrade, príp. vo vinici a pod.)
 • Vyjadrenie Okresného úradu Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemnej komunikácie, Tomášikova 46, Bratislava (ak sa komunkácia pripája na komunikáciu v správe OÚCDaPK)        
 • Vyjadrenie Okresného úradu Bratislava, pozemkový a lesný odbor, Tomášikova 46, Bratislava, Bratislava (ak sa stavba umiestňuje v ochrannom pásme lesa)
 • Vyjadrenie Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, Miletičova 19, Bratislava (ak sa stavba umiestňuje v blízkosti dráhy)
 • Vyjadrenie Bratislavského samosprávneho kraja, Drieňova, Bratislava (ak sa stavba umiestňuje v blízkosti trolejových vedení)
 • Vyjadrenie Mestskej časti Bratislava Nové Mesto – k investičnej činnosti
 • Vyjadrenie Magistrátu hlavného mesta SR - odd. cestného hospodárstva,  Primaciálne nám 1, Bratislava
 • Záväzné stanovisko Hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám 1, Bratislava
 • Doklad o odbornej spôsobilosti projektanta (fotokópia, adresa bydliska)
 • Overenie zastavovacích podmienok - záväzné stanovisko (§ 120, 140b staveb. zákona)
 • Plná moc (v prípade, ak sa žiadateľ dá zastupovať)
 • Doklad o zaplatení správneho poplatku – poplatok sa hradí po vyhotovení predpisu, ktorý pripravia na stavebnom úrade
 • Doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby
 • Geometrický plán skutočného zamerania stavby (GP musí byť overený  správou katastra nehnuteľností),
 • Zápis do digitálnej technickej mapy mesta
 • Doklad o nakladaní so stavebným odpadom počas výstavby         
 • Právoplatné kolaudačné rozhodnutie príslušného stavebného úradu pre vodné stavby
 • Právoplatné kolaudačné rozhodnutie stavebného úradu na inžinierske site (voda, kanalizácia, plyn, elektrika)
 • Povolenie zriadenia vjazdu na miestnu (verejnú) komunikáciu (Magistrát, OÚCDaPK, MČ BA NM)
 • Certifikáty – prehlásenia o zhode  stavebných výrobkov.
Správny poplatok (v eurách):
 
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená bez stavebného povolenia, alebo v rozpore so stavebným zákonom a za dodatočné povolenie zmeny stavby sa platí:
na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu - na spevnené plochy a parkoviská       90,00
na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám - na spevnené plochy a parkoviská       50,00
na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade do 50 000 € vrátane     300,00
na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade nad 50 000 € do 100 000 € vrátane     600,00
na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade nad 100 000 € do 500 000 € vrátane  1 200,00
na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade nad 500 000 € do 1 000 000 € vrátane  1 800,00
na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade nad 1 000 000 € do 10 000 000 € vrátane   2 400,00
na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade nad
10 000 000 € 
 3 000,00  
na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby     150,00

Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.30

U koho vybavíte

Ing. Valéria Holubkovičová
kancelária č. 614/6. poschodie
telefón: 02/49 253 162 
e-mail: valeria.holubkovicova@banm.sk
– oddelenie územného konania a stavebného poriadku - špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie
 


Vytvorené: 30.04.2013 13:46, webman
Hore
Hore
Hore