Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Číslovanie stavieb

Čo vybavíte

Legislatíva:
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto podľa § 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb, ďalej podľa zákona č. 125/2015 o registri adries, vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 142/2015 Z.z. a vyhlášky č. 141/2015 Z.z.
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) Zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

 • vydáva oznámenia o číslovaní stavieb súpisnými a orientačnými číslami, o zrušení alebo zmene súpisného čísla a orientačného čísla
 • evidenciu jednotlivých druhov číslovania stavieb,
 • výmenu evidenčných čísel za súpisné,
 • pripravuje návrhy na pomenovanie ulíc, premenovanie alebo prečíslovanie ulíc

Oznam o prijatí Zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries, vyhláške MV SR č. 142/2015 Z. z. a vyhlášky MV SR č. 141/2015
Zoznam ulíc mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k 12.04.2018

Čo potrebujete

Novostavba

 • Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla
 • Právoplatné kolaudačné rozhodnutie
 • Geometrický plán so zameraním stavby, resp. kópiu z katastrálnej mapy
 • Zameranie adresných bodov stavby geodetom
 • List vlastníctva na pozemok pod stavbou (v prípade, že stavebník nie je vlastníkom pozemku, na ktorom je stavba postavená je potrebné doložiť doklad o inom práve k pozemku – nájomnú zmluvu s vlastníkom, resp. súhlas s umiestnením trvalej stavby a pod.)
 • V prípade, že prišlo k zmene vlastníka stavby po vydaní kolaudačného rozhodnutia je potrebné doložiť doklad o nadobudnutí stavby do vlastníctva
 • Výpis z obchodného registra
 • Splnomocnenie v prípade, že sa stavebník nechá zastupovať

V ojedinelých prípadoch (dvojdom, bytový dom a pod.) je potrebné doložiť potvrdenie (resp. výkresy pôdorysu), z ktorých bude jasné, že ide o jednu, resp. viac samostatných stavieb.

Stavba, ktorej bolo pridelené evidenčné číslo(modro-biele)
Stará garáž, chata, prístrešok a pod.

 • Žiadosť o zrušenie evidenčného a určenie súpisného čísla
 • Právoplatné kolaudačné rozhodnutie, resp. rozhodnutie o prípustnosti stavby (pre stavby postavené do 30. 09. 1976)
 • Rozhodnutie o určení evidenčného čísla (ak sa zachovalo)
 • Geometrický plán so zameraním stavby, resp. kópiu z katastrálnej mapy
 • Zameranie adresných bodov stavby geodetom
 • List vlastníctva na pozemok pod stavbou (v prípade, že stavebník nie je vlastníkom pozemku, na ktorom je stavba postavená je potrebné doložiť doklad o inom práve k pozemku – nájomnú zmluvu s vlastníkom, resp. súhlas s umiestnením trvalej stavby a pod.)
 • V prípade, že prišlo k zmene vlastníka stavby po vydaní kolaudačného rozhodnutia je potrebné doložiť doklad o nadobudnutí stavby do vlastníctva
 • Výpis z obchodného registra
 • Splnomocnenie v prípade, že sa stavebník nechá zastupovať


Ak sa k stavbe nezachovali žiadne doklady o povolení stavby, resp. povolení jej užívania, je potrebné požiadať o Potvrdenie o existencii stavby, ktoré potvrdzuje, že stavba sa používa na ten účel, na ktorý bola vybudovaná. Toto potvrdenie vydáva odd. územného konania a stavebného poriadku (tunajší Stavebný úrad, Junácka 1, Bratislava) po doložení nimi požadovaných podkladov. To platí aj pre stavby, ktorým doteraz nebolo pridelené súpisné číslo a nezachovali sa k nim žiadne doklady.

Odstránená stavba

Žiadosť o vydanie potvrdenia o pridelení súpisného a orientačného čísla

Kedy vybavíte

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00

Ochrana osobných údajov

V zmysle článku 13 Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov prevádzkovateľ Mestská časť Bratislava-Nové Mesto poskytuje dotknutým osobám tieto informácie:

 

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Junácka 1

832 91 Bratislava

IČO: 00 603 317

DIČ: 2020887385

 

podatelna@banm.sk

02/49 253 512, 02/49 253 179

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

zodpovednaosoba@banm.sk   

Účely spracúvania osobných údajov:

Určenie súpisného a orientačného čísla

Vydanie potvrdenia o pridelení súpisného a orientačného čísla

Zrušenie evidenčného čísla a určenie súpisného čísla

Zrušenie súpisného a orientačného čísla odstránenej stavby

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Článok 6 ods. 1 písm. e) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VYHLÁŠKA Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb

VYHLÁŠKA Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 142/2015 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Doba uchovávania osobných údajov:

V zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

Práva dotknutej osoby:

 • právo na prístup k osobným údajom
 • právo na opravu osobných údajov
 • právo na vymazanie osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 • právo na prenosnosť osobných údajov
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Poskytnutie osobných údajov:

Je zákonnou požiadavkou

U koho vybavíte
Andrea Vráblová
kancelária č. 305/3. poschodie
telefón: 02/49 253 152
e-mail: andrea.vrablova@banm.sk

 


Vytvorené: 23.01.2012 15:30, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore