Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Číslovanie stavieb

Čo vybavíte

Legislatíva:
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto podľa § 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb, ďalej podľa zákona č. 125/2015 o registri adries, vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 142/2015 Z.z. a vyhlášky č. 141/2015 Z.z.
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) Zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

Oznam o prijatí Zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries, vyhláške MV SR č. 142/2015 Z. z. a vyhlášky MV SR č. 141/2015
Oznam pre občanov, v zmysle Z. č. 369/1990 Zb. v období od 05.11.2019 – 29.02.2020 nie je možné rozhodnúť o územnej zmene, určiť alebo zmeniť názov obce alebo jej časti, určiť názov obce alebo jej časti, určiť názov ulice alebo iného verejného priestranstva ani rozhodnúť o zmene číslovania stavieb
Zoznam ulíc mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k 30.10.2019

Čo potrebujete

Novostavba

V ojedinelých prípadoch (dvojdom, bytový dom a pod.) je potrebné doložiť potvrdenie (resp. výkresy pôdorysu), z ktorých bude jasné, že ide o jednu, resp. viac samostatných stavieb.

Stavba, ktorej bolo pridelené evidenčné číslo(modro-biele)
Stará garáž, chata, prístrešok a pod.


Ak sa k stavbe nezachovali žiadne doklady o povolení stavby, resp. povolení jej užívania, je potrebné požiadať o Potvrdenie o existencii stavby, ktoré potvrdzuje, že stavba sa používa na ten účel, na ktorý bola vybudovaná. Toto potvrdenie vydáva odd. územného konania a stavebného poriadku (tunajší Stavebný úrad, Junácka 1, Bratislava) po doložení nimi požadovaných podkladov. To platí aj pre stavby, ktorým doteraz nebolo pridelené súpisné číslo a nezachovali sa k nim žiadne doklady.

Odstránená stavba

Žiadosť o vydanie potvrdenia o pridelení súpisného a orientačného čísla
Žiadosť o vydanie potvrdenia o nepridelení súpisného čísla

Kedy vybavíte

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00

U koho vybavíte

Andrea Vráblová
kancelária č. 305/3. poschodie
telefón: 02/49 253 152
e-mail: andrea.vrablova@banm.sk

 


Vytvorené: 23.01.2012 15:30, Borčin Ján