Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúca/i oddelenia hospodárskeho a finančného

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúca/i oddelenia hospodárskeho a finančného
14.09.2022 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto  V zmysle § 5 Zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
v y h l a s u j e   výberové konanie na obsadenie funkcie   Vedúca/i oddelenia hospodárskeho a finančného
Miesto výkonu práce: 
Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
Počet obsadzovaných miest: 1
Funkčný plat:
 • od 2.000,- € v závislosti od praxe uchádzača
Druh pracovného pomeru:
 • plný úväzok
Zamestnanecké výhody, benefity:
 • štvrťročné odmeny v zmysle kolektívnej zmluvy:
 • za mesiac marec vo výške 25% funkčného platu,
 • za mesiac jún vo výške 50% funkčného platu,
 • za mesiac september vo výške 25% funkčného platu,
 • koncoročná odmena vo výške 100% funkčného platu v zmysle kolektívnej zmluvy,
 • 5 dní dovolenky navyše,
 • 5 dní sick day,
 • stravné lístky v hodnote 5,00 €,
 • 50% úhrada z ceny ročnej električenky,
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške 85 € mesačne.
Rámcová náplň práce:
 • riadi a kontroluje činnosť oddelenia po administratívnej, odbornej a organizačnej stránke a zodpovedá za dosahovanie výsledkov oddelenia,
 • sleduje zmeny v legislatíve prislúchajúcej pôsobnosti oddelenia, spracováva smernice a všeobecne záväzné nariadenia,
 • zodpovedá za efektívne a hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov z vyčlenenej časti rozpočtu,
 • zabezpečuje a zodpovedá za komplexnú prípravu a spracovanie materiálov predkladaných na rokovania komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v rámci agendy oddelenia,
 • zabezpečuje, metodicky usmerňuje a zodpovedá za vybavovanie interpelácií, žiadostí o sprístupnenie informácií a sťažností v rámci agendy oddelenia,
 • zodpovedá za vykonanie riadnej a mimoriadnej inventarizácie majetku na základe písomného príkazu zamestnávateľa,
 • zabezpečuje prenos informácií a úloh zamestnancom oddelenia,
 • riadi zabezpečenie archivácie a skartácie spisovej agendy oddelenia,
 • podieľa sa a zodpovedá za prípravu návrhu rozpočtu, záverečného účtu, úprav rozpočtu, monitorovacích správ rozpočtu a mesačného čerpania rozpočtu,
 • kontroluje správnosť záverečného účtu a zabezpečuje jeho prerokovávanie v komisiách miestneho zastupiteľstva, miestnej rade a miestnom zastupiteľstve,
 • spracováva a prekladá návrh platu starostu a platu miestneho kontrolóra na schválenie miestnemu zastupiteľstvu,
 • zabezpečuje a zodpovedá za vykonávanie finančnej kontroly,
 • zabezpečuje kontrolu pokladne, faktúr a likvidačných listov k faktúram, platobných poukazov, poskytovanie dotácií, zmlúv o poskytnutí dotácií,
 • metodicky usmerňuje zriadené organizácie v oblasti rozpočtu,
 • sleduje rozpis dane z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľností z Magistrátu hlavného mesta SR a ich plnenie,
 • zodpovedá za výkon agendy miestnych daní a miestneho poplatku za rozvoj,
 • zodpovedá za výkon agendy poskytovania dotácií, spracovania zmlúv o poskytovaní dotácií, vyúčtovania,
 • zabezpečuje kontrolu čerpania poskytnutých grantov od iných subjektov, ich čerpanie v súlade s účelom, na ktorý boli finančné prostriedky poskytnuté.
Kvalifikačné predpoklady:
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického smeru
Ďalšie požiadavky :
 • odborná prax (rozpočet, účtovníctvo, výkazníctvo, miestne dane) min. 10 rokov,
 • minimálna prax v riadiacej činnosti na vedúcej pozícii ekonomického zamerania 5 rokov,
 • prax vo verejnej správe výhodou,
 • dobrá znalosť práce s kancelárskymi systémami a aplikáciami, znalosť práce so systémami vo verejnej správe vítaná,
 • riadiace a organizačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, komunikatívnosť, odolnosť voči stresu, koncepčné myslenie,
 • osobné a morálne predpoklady,
 • bezúhonnosť.
Predpokladaný termín nástupu:
 • Ihneď/dohodou
Zoznam požadovaných listín a dokladov:
 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom o doterajšej praxi a so stručným popisom pracovných činností,
 • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • súhlas so spracúvaním osobných údajov.
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – vedúca/i oddelenia hospodárskeho a finančného - neotvárať“ najneskôr do 04.10.2022 na adresu:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
referát miezd a personalistiky
Junácka ul. 1
832 91 Bratislava


alebo  osobne do podateľne Miestneho úradu.

V prípade využitia služieb poštovej spoločnosti je rozhodujúci dátum doručenia zásielky, nie dátum odoslania na prepravu. Stránkové hodiny podateľne miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sú zverejnené na www.banm.sk.
čas a miesto výberového konania budú oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejavený záujem.


Vytvorené: 15.09.2022 11:14, webman
Hore
Hore
Hore