Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúca/i oddelenia hospodárskeho a finančného

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúca/i oddelenia hospodárskeho a finančného
14.09.2022 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto  V zmysle § 5 Zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
v y h l a s u j e   výberové konanie na obsadenie funkcie   Vedúca/i oddelenia hospodárskeho a finančného
Miesto výkonu práce: 
Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
Počet obsadzovaných miest: 1
Funkčný plat: Druh pracovného pomeru: Zamestnanecké výhody, benefity: Rámcová náplň práce: Kvalifikačné predpoklady: Ďalšie požiadavky : Predpokladaný termín nástupu: Zoznam požadovaných listín a dokladov: Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – vedúca/i oddelenia hospodárskeho a finančného - neotvárať“ najneskôr do 04.10.2022 na adresu:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
referát miezd a personalistiky
Junácka ul. 1
832 91 Bratislava


alebo  osobne do podateľne Miestneho úradu.

V prípade využitia služieb poštovej spoločnosti je rozhodujúci dátum doručenia zásielky, nie dátum odoslania na prepravu. Stránkové hodiny podateľne miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sú zverejnené na www.banm.sk.
čas a miesto výberového konania budú oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejavený záujem.


Vytvorené: 15.09.2022 11:14, webman