Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Základné informácie o poskytovaní pomoci v Sociálnej výdajni

18.12.2018 -

Pomoc v Sociálnej výdajni pre sociálne slabších obyvateľov MČ Bratislava – Nové Mesto

Určité skupiny obyvateľov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto (ďalej len „MČ BNM“) majú možnosť bezplatne odoberať tovar v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru na Šancovej ul. č. 112 v Bratislave (ďalej len „Sociálna výdajňa“).

Podmienkami sú o. i.:

  • na území MČ BNMžiadateľa trvalý pobyt
  • uhradené finančné záväzky voči MČ BNM,
  • školopovinné deti žiadateľa nesmú byť evidované ako záškoláci,
  • pre každú z jednotlivých skupín sú určené aj osobitné podmienky.

Žiadosť o poskytovanie pomoci v Sociálnej výdajni po jej overení na oddelení sociálnych služieb môžu podať na Miestnom úrade MČ BNM títo obyvatelia MČ BNM:

  • rodina s deťmi v hmotnej núdzi,
  • občania v hmotnej núdzi,
  • rodina s deťmi s príjmom do určitej výšky, ak súhrnný príjem tejto rodiny je nižší ako dvojnásobok príslušných súm životného minima,
  • rodiny v náhlej krízovej situácii,
  • poberatelia dôchodku do výšky 500 € (starobného, invalidného, vdovského alebo vdoveckého), ktorý je jediným zdrojom ich príjmu.
  • občania v náhlej krízovej situácii.

Tovar v Sociálnej výdajni (potraviny a iný tovar osobnej spotreby - napr. drogériový) sa po splnení určených podmienok a zaplatení 5 € za čipovú kartu poskytuje bezplatne.

Informácie sú k dispozícii na oddelení sociálnych služieb na Miestnom úrade MČ BNM, Junácka 1, 832 91 Bratislava – 3. poschodie.
Bližšie informácie, tlačivá príslušných žiadostí a súhlasy so spracúvaním osobných údajov nájdete aj na webovej stránke https://www.banm.sk/oddelenie-socialnych-sluzieb/. Požadované prílohy sú uvedené na tlačivách žiadostí.Posledná aktualizácia: 08.02.2023 14:53
Hore
Hore
Hore