Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Vieme, koľko nás je! K Novému Mestu sa v sčítaní prihlásilo 44 458 obyvateľov

Vieme, koľko nás je! K Novému Mestu sa v sčítaní prihlásilo 44 458 obyvateľov
21.01.2022 - Poznáme výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov! K 1. januáru 2021 žilo v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 44 458 obyvateľov:
 • 52,81% sú ženy, 47,19% muži
 • Najväčšiu skupinu Novomešťanov tvoria ľudia v produktívnom veku (15-64 rokov) 64,86%. Nasledujú obyvatelia v poproduktívnom veku (65 a viac rokov) 18,54% a predproduktívnom veku (0-14 rokov) 16,6%
 • Čo sa týka veku, z mužov najväčšiu skupinu tvoria Novomešťania vo veku 38 rokov (470), zo žien vo veku 36 rokov (476)
 • V našej mestskej časti žilo k 1. januáru minulého roka 15 žien a 3 muži, ktorí majú 100 a viac rokov
 • Slovenskú republiku ako krajinu narodenia uvádza 90,13% Novomešťanov, 8,67% sa narodilo mimo SR (1,2% nezistené)
 • Štátnu príslušnosť SR má 94,51%, cudzincov bolo 5,44% (0,05% nezistené)
 • Podľa rodinného stavu: 44,73% slobodní, 37,03% ženatí/vydaté, 9,7% rozvedení, 6,26% vdovec/vdova (2,28% nezistené)
 • Podľa vzdelania: 41,89% Novomešťanov má vysokoškolské vzdelanie, 18,69% úplné stredné vzdelanie (s maturitou), 12,55% bez ukončeného vzdelania - osoby vo veku 0-14 rokov, 9,13% základné vzdelanie, 7% stredné odborné (učňovské) vzdelanie (bez maturity), 4% vyššie odborné vzdelanie, 0,12% bez školského vzdelania - osoby vo veku 15 rokov a viac (6,62% nezistené)
 • Podľa národnosti: 83,16% sa prihlásilo k slovenskej, 1,73% k maďarskej, 1,01% k českej, 0,62% k vietnamskej, 0,4% k ukrajinskej, 0,29% k ruskej, 0,18% k čínskej atď. (10,48% nezistená)
 • Materinský jazyk uviedlo 82,62% slovenský, 1,97% maďarský, 1,2% český, 0,62% vietnamský atď.
 • Podľa náboženského vyznania: 44,24% bez náboženského vyznania, 34,93% rímskokatolícke, 4,49% evanjelické, 1,09% gréckokatolícke, 0,61% pravoslávne, 0,38% kalvínske atď. (10,75% nezistené)
 • V Novom Meste je 27 325 bytov – 80,1% bytov v bytových domoch, 10,2% rodinných domov, 7,06% v polyfunkčných budovách atď.
Viac informácií o výsledku sčítania nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/obyvatelia/zakladne-vysledky/pocet-obyvatelov/OB/SK0103529346/OB


Vytvorené: 21.01.2022 11:08, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore