Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Prerokovanie návrhu Územného plánu zóny Nobelova od 7. júna 2021 do 9. júla 2021

Prerokovanie návrhu Územného plánu zóny Nobelova od 7. júna 2021 do 9. júla 2021
07.06.2021 -

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto ako orgán územného plánovania a obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie oznamuje, že začala v zmysle § 23 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokovávať Návrh Územného plánu zóny Nobelova v termíne od 7. júna 2021 do 9. júla 2021.

Verejná prezentácia návrhu Územného plánu zóny Nobelova s výkladom spracovateľa sa uskutoční dňa 16. júna 2021 o 16:00 hod. v telocvični Základnej školy na Odborárskej ulici č. 2.
Z dôvodu pandemických opatrení sa, prosím, v prípade osobnej účasti vopred zaregistrujte na patricia.tureckova@banm.sk, alebo telefonicky na 02/49 253 372 – stačí nahlásiť meno, mail a telefonický kontakt.
Verejná prezentácia bude prebiehať aj online, ak sa chcete zúčastniť touto formou, pošlite nám svoj mail (na patricia.tureckova@banm.sk, do predmetu správy uveďte poznámku Online), na ktorý vám zašleme pripojenie cez Zoom.

Spracovateľom návrhu Územného plánu zóny Nobelova je spoločnosť AŽ PROJEKT s.r.o., hlavný riešiteľ: Ing. arch. Juraj Krumpolec, autorizovaný architekt. Odborne spôsobilou osobou na obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie podľa § 2a stavebného zákona v znení neskorších predpisov je Ing. arch. Marek Adamczak, osvedčenie o odbornej spôsobilosti č. 361.

Návrh Územného plánu zóny Nobelova je k nahliadnutiu na Miestnom úrade Bratislava-Nové Mesto, v digitálnej forme je zverejnený na internetovej stránke mestskej časti www.banm.sk/15727-sk/uzemny-plan-zony-nobelova/.

Verejnosť (fyzické a právnické osoby) sú oprávnené podať pripomienky k návrhu Územného plánu zóny Nobelova v stanovenej lehote. Pripomienky k návrhu je potrebné zaslať písomne na adresu:

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto
oddelenie životného prostredia a územného plánovania
Junácka 1
832 91 Bratislava

Na námietky podané po uplynutí určenej lehoty sa neprihliada. Za deň doručenia sa považuje deň podania na pošte alebo v podateľni mestskej časti.

Viac informácií vrátane grafickej a textovej časti si môžete stiahnuť tu: Oznámenie  na stiahnutieVytvorené: 09.06.2021 08:35, webman
Hore
Hore
Hore