Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Od februára sa začína vrecový zber odpadu z rodinných domov, vrecia dostanete v januári

Od februára sa začína vrecový zber odpadu z rodinných domov, vrecia dostanete v januári
13.01.2021 - Už o pár dní sa začína v bratislavskom Novom Meste vrecový zber papiera, plastov, kovu a kompozitných obalov priamo spred rodinných domov. Hlavné mesto spolu so spoločnosťou OLO spúšťa v našej mestskej časti túto novú formu zberu už od februára.

Cieľ zberu
Cieľom nového spôsobu zberu papiera a plastu z rodinných domov, priamo od pôvodcu, teda nie z anonymného zberného hniezda, je dosiahnuť zvýšenú mieru triedenia odpadov. Súčasne sa týmto zberom dosiahne zvýšená čistota verejných priestranstiev a všetky rodinné domy, aj v lokalitách, kde nie je umiestnené zberné hniezdo, budú mať možnosť zapojiť sa do triedeného zberu bez toho, aby museli voziť svoj vytriedený odpad na väčšie vzdialenosti alebo ho pre nedostatok času, či možností uloženia, nemohli triediť.

Systém zberu
V januári (od 25. do 31. 1. 2021) pracovníci OLO zazvonia na zvonček a cez bránu/plot položia balíček s rolkami na pozemok, prípadne ho zavesia na bránu. Každá domácnosť dostane 26 ks 120-litrových modrých vriec na papier a 32ks 120-litrových žltých vriec na plasty zbierané spolu s kovmi a kompozitnými obalmi. Počet vriec by mal vystačiť domácnosti na celý rok. Súčasne Hlavné mesto SR Bratislava zabezpečí do rodinných domov distribúciu informačného letáka a celoročného harmonogramu zberu plastov a papiera pred prvým odvozom odpadu.
Zber papieru a plastov vo vreciach zabezpečí spoločnosť OLO od februára 2021. Presný termín odvozu pre vašu ulicu je uvedený v harmonograme. Ulice sú zadelené do sektorov: https://bratislava.sk/sk/harmonogram-zberu-triedeneho-odpadu-2021-pre-rodinne-domy-v-mestskych-castiach-v-prvej-etape.
Odvoz odpadu bude vykonávaný podľa stanoveného harmonogramu odvozu raz mesačne. Počas letných mesiacov (jún, júl, august) z dôvodu vyššej spotreby plastov a predchádzania šírenia zápachu počas horúcich dní sa tento interval pre plasty, kovové obaly a kompozitné obaly na báze lepenky zvýši na dvakrát za mesiac.

Ako bude prebiehať odvoz vriec s papierom a plastami
V deň odvozu je potrebné, aby vrecia boli ráno od 7.00 hod. vyložené pred domom. Pracovníci OLO zoberú len distribuované vrecia s triedeným odpadom, teda tie, ktoré boli doručené v rámci projektu. Toto opatrenie je za účelom prevencie pred zneužitím systému.
Obyvatelia môžu vyložiť vrecia aj v svojej nádobe a pracovníci tieto vrecia vyberú z nádoby. Nádoba sama sa nevysýpa. V takomto prípade rovnako platí, že odpad v nádobách musí byť v distribuovaných a zviazaných vreciach a OLO nezodpovedá za prípadné škody spôsobené na nádobe, alebo za jej odcudzenie.

Čo so sklom?
Zber vytriedeného skla bude zabezpečený doterajším spôsobom, teda do zvonov v zberných hniezdach, nakoľko tento druh odpadu nie je vhodný pre vrecový zber. Na zberných hniezdach zostanú iba zvony na sklo.

Zrušenie zberných hniezd
Z dôvodu plynulého nábehu a aby si mohli obyvatelia postupne zvyknúť na zmenu v systéme zberu, počas prvého mesiaca (t.j. vo februári) od zavedenia vrecového zberu budú ponechané zberné hniezda so všetkými zbernými nádobami na svojich pôvodných miestach.

Výsledky z prvej etapy
Z vyhodnotenia prvej etapy vrecového zberu vyplýva, že čistota vyzbieraného triedeného odpadu vo vreciach je neporovnateľne lepšia ako v nádobách v zberných hniezdach. Percento znečistenia je veľmi nízke a odpad vo vreciach nie je anonymný, tak ako v zberných hniezdach.
Zberné hniezda po pár týždňoch prestali byť zneužívané.
Z nezávislého prieskumu spokojnosti s novým systémom zberu odpadu v rodinných domoch uskutočneného v siedmych mestský častiach, v ktorých bol systém zavedený, vyplýva, že 98,8% domácností sa zapojilo do nového systému zberu odpadu.

Tento systém bude prínosom nielen pre zvýšenú čistotu vytriedeného odpadu, ale i pre čistotu verejných priestranstiev a hlavne rodinné domy budú mať vysokokomfortné možnosti na triedenie komunálneho odpadu. A tak zavedenie tohto systému prispeje k zlepšovaniu životného prostredia.
Všetky dostupné informácie nájdete aj na https://bratislava.sk/sk/zmena-sposobu-zberu-a-odvozu-vytriedeneho-odpadu-z-rodinnych-domov.


Vytvorené: 15.01.2021 11:15, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore