Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

AKTUALIZOVANÉ! Od 27. marca platia dôležité zmeny v OČR a nemocenskom. Kto a ako môže o dávky požiadať?

AKTUALIZOVANÉ! Od 27. marca platia dôležité zmeny v OČR a nemocenskom. Kto a ako môže o dávky požiadať?
31.03.2020 - AKTUALIZOVANÉ! (31.3.2020) Mimoriadne opatrenia v boji proti koronavírusu priniesli aj zásadné zmeny v dávkach ošetrovné a nemocenské, ktoré sú účinné od 27. marca 2020.
Menia sa aj tlačivá a formuláre, nájdete ich aj s dôležitými inštrukciami Sociálnej poisťovne na stránke: https://www.socpoist.sk/aktuality-poistenci--pouzivajte-jednoduche-formulare--ziadosti-o-osetrovne-nefotte/48411s68461c. ‚‚Doteraz prijaté žiadosti o dávky ošetrovné a nemocenské sú platné a Sociálna poisťovňa ich bude vybavovať postupne tak, ako prichádzali. Žiadatelia o dávku ošetrovné a nemocenské môže podať svoju žiadosť aj spätne, takže uvedeným krokom nič nestratia,“ informuje Sociálna poisťovňa na svojej stránke socpoist.sk.
Čo sa mení a ako si treba uplatniť ošetrovné po novom?

OŠETROVNÉ PO NOVOM (od 27. marca 2020) – len v čase trvania krízovej situácie v súvislosti s COVID-19 (mimoriadna situácia, núdzový stav, výnimočný stav):
Poistenec má nárok na ošetrovné, ak:
- osobne a celodenne ošetruje dieťa do dovŕšenia 16. roku veku (potrebné potvrdenie pediatra, keď ide o dieťa po dovŕšení 11. roku veku) alebo
- ak sa stará o dieťa do dovŕšenia 11. roku veku alebo do dovŕšenia 18. roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom (bez potvrdenia pediatra a bez potvrdenia hygienika či príslušných orgánov o uzatvorení školy), ak dieťaťu
  • bolo nariadené karanténne opatrenia alebo
  • ak škola/škôlka/zariadenie sociálnych služieb, ktoré dieťa navštevuje bolo rozhodnutím príslušného orgánu uzatvorené alebo
  • ak fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela alebo jej bolo nariadené karanténne opatrenie (potrebné potvrdenie lekára/hygienika) alebo
- sa stará o príbuzného v priamom rade, súrodenca, manžela, manželku alebo rodiča manžela alebo manželky, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou formou alebo pobytovou formou bolo rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v ňom bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu (bez potvrdenia príslušného zariadenia).

- Nárok na ošetrovné bude trvať do skončenia potreby ošetrovania/starostlivosti, pričom v tom istom prípade sa v ošetrovaní/starostlivosti môžu poistenci striedať.

OŠETROVNÉ DOTERAZ (do 26. marca 2020):
Poistenec má nárok na ošetrovné, ak
- osobne a celodenne ošetruje choré dieťa, manžela/manželku, rodiča, rodiča manžela/manželky (potrebné potvrdenie pediatra/lekára) alebo
ak sa stará o dieťa do 10 rokov veku (10+364 dní), ak dieťaťu
  • bolo nariadené karanténne opatrenie (potvrdené hygienikom) alebo
  • ak škola/škôlka/zariadenie sociálnych služieb, ktoré dieťa navštevuje bolo rozhodnutím príslušného orgánu uzatvorené (potrebné potvrdenie príslušnej školy, zriaďovateľa) alebo
  • ak fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela alebo jej bolo nariadené karanténne opatrenie (potrebné potvrdenie lekára).
- Nárok na ošetrovné trvá najviac 10 kalendárnych dní, pričom v tom istom prípade môže ošetrovať len jeden poistenec.

NEMOCENSKÉ PO NOVOM (od 27. marca 2020) – len v čase trvania krízovej situácie v súvislosti s COVID-19 (mimoriadna situácia, núdzový stav, výnimočný stav):
- Zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) a dobrovoľne nemocensky poistená osoba, ktorý bude uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie, bude mať nárok na nemocenské vo výške 55% denného vymeriavacieho základu od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, tzn. nemocenské od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti bude vyplácať Sociálne poisťovňa.

NEMOCENSKÉ DOTERAZ (do 26. marca 2020):
- Zamestnanec, ktorý je uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu choroby, úrazu alebo nariadeného karanténneho opatrenia, má nárok na nemocenské od 11. dňa vo výške 55% denného vymeriavacieho základu od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti
- Samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne nemocensky poistená osoba majú nárok na nemocenské od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti za prvé tri dni dočasnej pracovnej neschopnosti vo výške 25% denného vymeriavacieho základu a od 4. dňa vo výške 55% denného vymeriavacieho základu.

---------------------------------------------------------

AKTUALIZOVANÉ! (26.3.2020) Sociálna poisťovňa (SP) upozorňuje všetkých poistencov, ktorí si v súvislosti s pandémiou koronavírusu uplatnili alebo ešte len uplatnia nárok na dávku ošetrovné (OČR), že musia do príslušnej pobočky poslať čestné vyhlásenie. ‚‚Ide v ňom o oznámenie skutočností potrebných pre nárok na výplatu ošetrovného za príslušný mesiac. Sociálna poisťovňa potrebuje poznať presné dni, kedy sa ktorý rodič o dieťa staral,“ upozorňuje SP.
Na tento účel Sociálna poisťovňa pripravila formulár/tlačivo: Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu  aj s postupom, ako ho vyplniť. Toto čestné vyhlásenie musí Sociálnej poisťovni poslať každý rodič osobitne za seba ku koncu každého mesiaca, za ktorý žiada vyplatiť ošetrovné. Vzhľadom na blížiaci sa koniec mesiaca marec je potrebné zaslať čestné vyhlásenie čím skôr (ak nebude dodržaný termín – koniec mesiaca – nárok na výplatu dávky nezanikne, ale bude vyplatená až po doručení tohto dokladu).

AKTUALIZOVANÉ! Sociálna poisťovňa informuje rodičov, ktorí si uplatnili nárok na ošetrovné na dieťa do 11 rokov veku (t. j. dieťa, ktoré má ku dňu podania žiadosti najviac 10 rokov + 364 dní), že počas vyhláseného núdzového stavu, ktorým budú zatvorené školské a predškolské zariadenia kvôli koronavírusu, automaticky predĺži každú žiadosť o ošetrovné, a to po uplynutí aktuálne uplatnených 14 dní OČR-ky.
Znamená to, že v súčasnej dobe si rodič dieťaťa do 11 rokov veku (t. j. 10 rokov + 364 dní) mohol uplatniť nárok na ošetrovné od 16.03.2020 do 29.03.2020, t. j. 14 kalendárnych dní. Po tomto termíne si rodič dieťaťa do 11 rokov veku nemusí opätovne podávať žiadosť o ošetrovné od 30.03.2020, nakoľko to za neho Sociálna poisťovňa urobí automaticky, bez žiadosti.
Ak si však chce uplatniť nárok na ošetrovné iný rodič, musí podať novú žiadosť o ošetrovné. Sociálna poisťovňa upozorňuje, že v prípade, ak sa potrebujú rodičia vystriedať na OČR-ke, môžu tak urobiť najneskôr po uplynutí 10 dní, pričom každý nástup do zamestnania musia Sociálnej poisťovni ohlásiť najneskôr do konca kalendárneho mesiaca.

Sociálna poisťovňa tiež na svojej stránke upozorňuje, že nie je príslušná potvrdzovať či oznamovať zamestnávateľom, že ich zamestnanec poberá alebo pokračuje v poberaní dávky ošetrovné (OČR): ‚‚Takéto potvrdenia Sociálna poisťovňa nevystavuje ani zamestnancom. Nie je teda v jej kompetencii oznamovať zamestnávateľovi, že jeho zamestnanec nie je v práci z dôvodu, že školy, škôlky a iné školské zariadenia sú uzatvorené. Zamestnávateľ si musí otázku preukázania prekážok v práci vyriešiť vo vlastnej réžii – je povinnosťou zamestnanca oznámiť zamestnávateľovi prekážku v práci, vrátane toho, že na prelome mesiaca mu prekážka v práci trvá. Ospravedlnenie prekážky v práci nie je viazané na poskytovanie dávky ošetrovné.

-----------------------------------------------------------------------------

Sociálna poisťovňa upozorňuje rodičov na nevyhnutnosť podania novej žiadosti o ošetrovné, ak ho chcú poberať aj za obdobie nasledujúcich 14 dní, počas ktorých budú školské/predškolské zariadenia opäť uzavreté. Minulý týždeň - od 10. do 15. 3. 2020 - boli niektoré školské/predškolské zariadenia, najmä v Bratislavskom kraji, uzatvorené na základe rozhodnutia riaditeľa školy. Vtedy si rodičia prvýkrát žiadali o dávku ošetrovné. ‚‚Vzhľadom na to, že od 16. 3. 2020 sú uzavreté nanovo, tentoraz na dobu nasledujúcich 14 dní na celom území Slovenska na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu, musia si rodičia o dávku požiadať znovu,“ upozorňuje Sociálna poisťovňa.
Postupovať môžete týmito spôsobmi: 
1. Na miestne príslušnú pobočku zašlite vyplnený formulár. Tlačivo môžete vyplniť priamo v počítači (formát Word) alebo ručne (formáty Word, PDF). Ak ho vypíšete ručne, poistenec formulár podpíše, naskenuje a pošle emailom alebo poštou.
Formulár nájdete tu: Žiadosť o ošetrovné pre koronavírus (
Vo formáte PDF tu: https://www.socpoist.sk/aktuality-rodicia--pozor--o-davku-osetrovne-16-3-2020-treba-poziadat-novou-ziadostou/48411s68376c)
2. Zatelefonujete do miestne príslušnej pobočky, ktorá s vami spíše zápisnicu z ústneho podania, prípadne vás požiada o telefónne číslo s tým, že vás bude pobočka kontaktovať v najbližšej dobe (pozor, tento spôsob sa neodporúča, linky bývajú preťažené!)

Kontakty na pobočky Sociálnej poisťovne si vyhľadáte tu: https://www.socpoist.sk/kontakty--xly/48023s
 
Pozor, žiadosť o dávku treba posielať len na jednu e-mailovú adresu príslušnej pobočky, inak dochádza k duplicitnému spracovaniu jednej žiadosti, čo Sociálnu poisťovňu zbytočne zaťažuje. Sociálna poisťovňa upozorňuje, že o dávku netreba žiadať hneď, dá sa tak urobiť aj neskôr o pár týždňov (zákon umožňuje až 3 roky spätne). ‚‚Pobočky Sociálnej poisťovne zaznamenávajú veľký nápor žiadostí, preto je ich prioritou spracovanie a je vhodné rozložiť ich príjem na dlhšie časové obdobie. Aj z týchto dôvodov Sociálna poisťovňa nepotvrdzuje prijatie žiadostí.“
Nestihli ste si uplatniť nárok na ošetrovné pri uzatvorení školského zariadenia v období od 10. do 15. 3. 2020 a vaše dieťa bude doma aj nasledujúcich 14 dní? Môžete podať žiadosť o ošetrovné na jednom formulári – potrebné je doň dopísať všetky obdobia poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa. Žiadosť za obe obdobia môžete vybaviť aj jedným telefonátom do pobočky, kvôli preťaženiu telefónnych liniek sa však aj v totmo prípade odporúča zasielať žiadosti e-mailom alebo poštou.


Vytvorené: 31.03.2020 14:08, webman
Hore
Hore
Hore