Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Vedúca/vedúci kancelárie prednostu

Vedúca/vedúci kancelárie prednostu
10.07.2024 -
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
 MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
  Junácka č. 1, 832 91 Bratislava
 

V zmysle  § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom  záujme

v y h l a s u j e

 

výberové konanie na obsadenie funkcie

 

Vedúca/Vedúci kancelárie prednostu

 

Miesto výkonu práce: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91  Bratislava

Mesačný plat: od 1800 €/na základe kvalifikácie, skúseností a výsledkov

Termín nástupu: dohodou

Druh pracovného pomeru: plný úväzok; hlavný pracovný pomer na dobu určitú

Počet obsadzovaných miest: 1

 

 

Činnosti, ktorými Vás budeme u nás zamestnávať:

 

 • vedenie kancelárie prednostu a zabezpečovanie plnenia úloh kancelárie prednostu po organizačnej a administratívnej stránke,
 • zabezpečovanie a zodpovedanie za komplexnú prípravu a spracovanie materiálov predkladaných na rokovania komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v rámci agendy oddelenia,
 • zodpovedanie za efektívne a hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov z vyčlenenej časti rozpočtu,
 • zabezpečovanie, metodické usmerňovanie  a zodpovedanie za vybavovanie interpelácií, žiadostí o sprístupnenie informácií a sťažností v rámci agendy oddelenia,
 • sledovanie zmien v legislatíve prislúchajúcej pôsobnosti oddelenia, spracovanie smerníc a všeobecne záväzných nariadení,
 • zabezpečovanie koncepčnej a koordinačnej činnosti všetkých zamestnancov na referátoch kancelárie prednostu,
 • zodpovednosť za optimálnu organizáciu chodu kancelárie prednostu v súlade s internými predpismi a zákonmi,
 • evidencia a archivácia VZN, príslušných dokumentov a interných predpisov,
 • zodpovednosť za referáty spadajúce pod kanceláriu prednostu po stránke organizačnej a administratívnej:
  • referát organizačný a evidencie obyvateľov,
  • referát informačných technológií,
  • referát personalistiky a miezd,
  • referát verejného obstarávania,
  • referát verejného poriadku,
 • zabezpečovanie spolupráce s ďalšími organizačnými útvarmi miestneho úradu. 

 

K Vašej novej práci budete určite potrebovať:

 

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
 • prax v oblasti riadenia a vedenia ľudí 1rok,
 • schopnosť zorientovať sa s kancelárskymi systémami a aplikáciami verejnej správy,
 • zručnosti pri práci s PC a balíkom Microsoft Office,
 • samostatnosť, spoľahlivosť, bezúhonnosť, komunikačné schopnosti, osobné a morálne predpoklady,
 • zodpovednosť a precíznosť.

 

Výhody a benefity spojené s Vašou novou prácou:

 

 • odmeny v zmysle kolektívnej zmluvy:
 • za mesiac apríl vo výške až do 50% funkčného platu,
 • za mesiac september  vo výške až do 50% funkčného platu,
 • koncoročná odmena vo výške 100% funkčného platu v zmysle kolektívnej zmluvy,
 • 5 dní dovolenky navyše,
 • 4 dní sick day,
 • stravné lístky v hodnote 6,50 €,
 • 50% úhrada z ceny ročnej električenky,
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške 85 € mesačne,
 • multisport karta.

 

Ak Vás táto ponuka zaujala, nezabudnite nám poslať požadované listiny:

 

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom o doterajšej praxi a so stručným popisom pracovných činností,
 • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • motivačný list,
 • súhlas so spracúvaním osobných údajov.

 

Spracovanie osobných údajov:

 

Osobné údaje sa použijú len za účelom výberového konania a ich spracovanie je nevyhnutné na vykonávanie úkonov pred uzatvorením pracovnej zmluvy. Uvedené osobné údaje budú poskytnuté iba členom výberového konania a zamestnancom, ktorí sa zúčastnia na jeho príprave. Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas jeho trvania a po tejto dobe budú zlikvidované, alebo v prípade uzatvorenia pracovnej či inej zmluvy využité na tieto účely.

 

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – vedúca/vedúci kancelárie prednostu neotvárať“ najneskôr do 30.07.2024 na adresu:

 

 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Referát personalistiky a miezd

Junácka ul. 1

832 91 Bratislava

 

alebo

 

osobne do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

 

V prípade využitia služieb poštovej spoločnosti je rozhodujúci dátum doručenia zásielky, nie dátum odoslania na prepravu. Stránkové hodiny podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sú zverejnené na www.banm.sk.

 

Písomnú žiadosť so všetkými požadovanými listinami je možné poslať aj prostredníctvom www.profesia.sk.

 

Termín, čas a miesto výberového konania budú oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejavený záujem.                                          

                                            


Posledná aktualizácia: 10.07.2024 15:01
Hore
Hore
Hore