Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá právnika/právničku

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá právnika/právničku
30.09.2021 -
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka ul.1, 832 91 Bratislava hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu  Právnik/právnička  na oddelení právnom, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov
Miesto výkonu práce: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
Počet obsadzovaných miest: 2
Základná zložka mzdy: 1.200,- € - 1.550,- € v závislosti od skúseností uchádzača
Zamestnanecké výhody, benefity:
 • osobné odmeny podľa výkonov,
 • 5 dní dovolenky navyše.
Pracovná náplň:
 • spracúva žiadosti na predaj, prenájom, príp. zriadenie vecného bremena k pozemkom vo vlastníctve alebo správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (ďalej len „MČ“),
 • pripravuje zmluvy, vyjadruje s k zmluvám, resp. k ich návrhom a zodpovedá za právnu stránku zmlúv uzatváraných MČ,
 • na úseku právnej agendy zhromažďuje podklady, vypracováva stanoviská a vyjadrenia pre starostu, prednostu a jednotlivé oddelenia miestneho úradu MČ,
 • zastupuje MČ v konaniach pred súdmi,
 • zastupuje MČ v právnom styku s orgánmi verejnej správy,
 • vypracúva návrhy žalôb, vyjadrení, odvolaní,
 • zabezpečuje uplatnenie vymáhania pohľadávok u právnických a fyzických osôb súdnou aj mimosúdnou cestou,
 • pripravuje stanoviská starostu pre primátora hlavného mesta SR Bratislavy k zmluvným prevodom vlastníctva nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy nachádzajúceho sa na území MČ,
 • vypracúva, resp. pripomienkuje návrhy všeobecne záväzných nariadení MČ, zásad, smerníc, príp. iných interných predpisov MČ,
 • pripravuje podklady na rokovanie komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a rokovania miestneho zastupiteľstva, vrátane účasti na týchto rokovaniach,
 • zabezpečuje správne konanie a vydávanie rozhodnutí starostu v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), poskytuje právne poradenstvo vo vymedzenej oblasti na úrovni zamestnávateľa,
 • spracúva žiadosti o poskytnutie informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií),
 • iné podľa požiadaviek prednostu miestneho úradu MČ a starostu.
Druh pracovného pomeru:
 • plný úväzok
Kvalifikačné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa právneho smeru alebo
 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa právneho smeru.
Ďalšie požiadavky:
 • požadovaná minimálna prax 2 roky,
 • znalosť z oblasti práva súvisiaceho s činnosťou obce (výhodou),
 • vysoké pracovné nasadenie,
 • aktívny prístup k práci,
 • záujem nadobúdať skúsenosti z odbornej praxe,
 • spoľahlivosť, flexibilita,
 • bezúhonnosť,
 • znalosť práce s počítačom,
 • osobné a morálne predpoklady.
Predpokladaný termín nástupu:
 • ihneď/dohodou
Žiadosť na zaradenie do výberového konania, životopis s nižšie uvedeným súhlasom * zaslať do 13.10.2021 na adresu:
Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto
Referát miezd a personalistiky
Junácka ul. l
832 91 Bratislava
alebo ingrid.holla@banm.sk
___________________________________________________________________________________________________
Týmto ako dotknutá osoba udeľujem Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, IČO 00 603 317 súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v životopise a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia.

Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí spĺňajú uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejavený záujem.


Vytvorené: 30.09.2021 09:02, webman
Hore
Hore
Hore