Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Štatistické zisťovanie rodinných účtov

06.12.2019 - Štatistický úrad SR realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. Účelom zisťovania je získať informácie o štruktúre, výške a vývoji príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osbitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima. Všetky informácie a názory sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne na štatistické účely.
Zisťovanie sa uskutočňuje od 9. decembra 2019 do 11. januára 2021. Pracovník poverený touto funkciou je povinný sa preukázať v domácnostiach osobitným poverením.
Bližšie informácie


Vytvorené: 06.12.2019 11:18, webman
Hore
Hore
Hore