Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Výsledky hlasovaní MZ 17.12.2013

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 1 - BOD č. 2. - Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu a uznesení
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 2 - BOD č. 3. - Schválenie programu rokovania
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 3 - BOD č. 4. - Vyhodnotenie plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 4 - BOD č. 5. - Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2014 – poslanecký návrh - Gašpierik
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 5 - BOD č. 5. - Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2014 – pozmeňovací návrh – Sládek
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 6 - BOD č. 5. - Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2014 – poslanecký návrh – Sládek
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 7 - BOD č. 5. - Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2014
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 8 - BOD č. 6. - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 6/2012 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 9 - BOD č. 7. - Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na I. polrok 2014
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 10 - BOD č. 8. - Správa z kontroly oddelenia finančného a hospodárskeho Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto zameraná na evidenciu a výber daní
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 11 - BOD č. 9. - Návrh na schválenie plánu sobášnych obradov na rok 2014 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 12 - BOD č. 10. - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole
a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 13 - BOD č. 11. - Návrh časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady MČ B-NM, Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM a Komisií MZ MČ B-NM na rok 2014
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 14 - BOD č. 12. - Návrh vecného plánu zasadnutí Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2014
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 15 - BOD č. 13. - Návrh dohody o urovnaní vzájomných záväzkov a pohľadávok s p. Klaudiou Markovou – preloženie diskusie po prestávke
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 16 - BOD č. 15. - Návrh na pomenovanie novej ulice v katastrálnom území Vinohrady
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 17 - BOD č. 16. - Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 18 - BOD č. 17. - Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa zníženia výšky ročného nájomného pre nájomcu ŽBLNK TOMAX, s.r.o. so sídlom Björnsonova 3040/7, 811 05 Bratislava, IČO: 43 910 904, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 49931/B
  
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 19 - BOD č. 19. - Návrh na predaj pozemku registra "C", parc. č. 6005/113 - ostatné plochy, vo výmere 10 m2 zapísaného na LV č. 3673 v k. ú. Vinohrady, pre manželov JUDr. Jána Krajčiho a Alžbetu Krajčiovú, obaja bytom Júnová č. 12, 831 01 Bratislava
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 20 - BOD č. 20. - Návrh na predaj pozemku registra "C", parc. č. 6005/112 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3 m2 , zapísaného na LV č. 3673 v k. ú. Vinohrady, pre manželov JUDr. Jána Krajčiho a Alžbetu Krajčiovú, obaja bytom Júnová č. 12, 831 01 Bratislava
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 21 - BOD č. 22. - Súhlas k vystúpeniu občana - JUDr. Jahelka
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 22 - BOD č. 22. - Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na
uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom NP na Jeséniovej č. 53 v Bratislave
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 23 - BOD č. 23. - Návrh na schválenie prenájmu časti pozemku registra "C" KN v k. ú. Nové Mesto: parc. č. 11488 s zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 3080 m2 v časti 34,5 m2 , zapísaného na LV č. 2382 pre spoločnosť Bavint, s.r.o., so sídlom Digital Park II, Eisteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 36 725 994, v zastúpení spoločnosti K. T. Plus, s.r.o., so sídlom Kopčianska 15, 851 01 Bratislava, IČO: 35 958 766
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 24 - BOD č. 24. - Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa zníženia výšky nájomného z titulu Nájomnej zmluvy č. 128/2002 zo dňa 29.07.2002 v znení jej dodatkov uzavretej v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka pre spoločnosť Vernosť, spol. s.r.o, so sídlom Nobelova 30, 831 02 Bratislava
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 25 - BOD č. 24. - Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa zníženia výšky nájomného z titulu Nájomnej zmluvy č. 128/2002 zo dňa 29.07.2002 v znení jej dodatkov uzavretej v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka pre spoločnosť Vernosť, spol. s.r.o, so sídlom Nobelova 30, 831 02 Bratislava
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 26 - BOD č. 24. - Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa zníženia výšky nájomného z titulu Nájomnej zmluvy č. 128/2002 zo dňa 29.07.2002 v znení jej dodatkov uzavretej v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka pre spoločnosť Vernosť, spol. s.r.o, so sídlom Nobelova 30, 831 02 Bratislava
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 27 - BOD č. 25. - Návrh na zmenu uznesenia č. 18/15 z 18. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 15.10.2013
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 28 - BOD č. 26. - Stanovisko MZ MČ B-NM k návrhu VZN hl. m. SR BA o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsob jej platenia a spôsob preukázania jej platenia
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 29 - BOD č. 27. - (R01) Návrh stanoviska MZ MČ B-NM k návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa čl. 9 ods. 6 písm. f)
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 30 - BOD č. 28. - (R02) Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny doby trvania nájmu pre nájomcu - Futbalový klub BCT Bratislava, občianske združenie, so sídlom Páričkova 22, 821 08 Bratislava, IČO: 30 791 341
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 31 - BOD č. 29. - Rôzne - zverejňovanie na www – Sládek
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 32 - BOD č. 29. - Rôzne - pozývanie poslancov na stretnutia s občanmi – Korček
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 33 - BOD č. 29. - Rôzne - pozývanie poslancov na kultúrne akcie – Korček
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 34 - BOD č. 29. - Rôzne - informovať o investíciach a stave investícií - Szusčík


Vytvorené: 16.01.2014 13:09, webman
Hore
Hore
Hore