Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Výsledky hlasovaní MZ 17. 4. 2012

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 1 - BOD č. 2. - Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu a uznesení
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 2 - BOD č. 3. - Schválenie programu rokovania
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 3 - BOD č. 4. - Správa o plnení uznesení
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 4 - BOD č. 5. - Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Knižnica Bratislava-Nové Mesto
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 5 - BOD č. 6. - Správa z kontroly splnenia nápravných opatrení vyplývajúcich z kontroly rozpočtovej organizácie ZŠsMŠ Za kasárňou
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 6 - BOD č. 7. - Správa o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2011
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 7 - BOD č. 8. - Vyhodnotenie sťažností a petícií za rok 2011
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 8 - BOD č. 9. - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/1997 zo dňa 18. 3. 1997, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok prírodného areálu Kuchajda, ako vyplýva zo zmien a doplnkov VZN MČ B-NM vyhlásených VZN MČ B-NM č. 5/1999 zo dňa 29. 6. 1999, VZN MČ B-NM č. 12/2000 zo dňa 10. 10. 2000, VZN MČ B-NM č. 1/2001 zo dňa 17. 4. 2001, VZN MČ B-NM č. 3/2002 zo dňa 18. 6. 2002 a VZN MČ B-NM č. 10/2008 zo dňa 16. 12. 2008
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 9 - BOD č. 10. - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 4/2009, zo dňa 20. 10. 2009 o úprave podmienok predaja a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 10 - BOD č. 11. - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava Nové Mesto, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2008, zo dňa 16. 4. 2008, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok ihrísk pre deti a mládež
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 11 - BOD č. 12. - Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov v objekte Konskej železnice na Krížnej č. 33 v Bratislave
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 12 - BOD č. 14. - Návrh koncepčného zámeru rozvoja a pedagogicko - organizačné a materiálno - technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre školský rok 2012/2013
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 13 - BOD č. 15. - Návrh doplnenia zástupcu zriaďovateľa do školských rád
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 14 - BOD č. 16. - Návrh na pomenovanie ulíc v lokalite Ahoj - Briežky
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 15 - BOD č. 17. - Návrh na premenovanie časti ulice Horská na ulicu "Lipovinová"
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 16 - BOD č. 18. - Návrh na prenájom nebytových priestorov - návrh cenového výmeru
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 17 - BOD č. 22. - Návrh uznesenia k prenájmom pozemkov zastavaných stavbami garáží vo vlastníctve tretích osôb
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 18 - BOD č. 23. - Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu kancelárskeho priestoru č. 305 na 3. poschodí v budove Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto na Junáckej č. 1, v Bratislave pre Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava-Nové Mesto, IČO:00 177 474 0102, Kutuzovova č. 17, 831 03 Bratislava
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 19 - BOD č. R/2 - Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v budove Miestneho úradu Bratislava na Junáckej č. 1 v Bratislave, I. poschodie pre Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 20 - BOD č. R/3 - Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku registra "C" KN parcely č. 15123/114, zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Nové Mesto vedenej na LV č. 2382 pre spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2852/B
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 21 - BOD č. R/4 - Návrh na schválenie Protokolu o odzverení správy nehnuteľného majetku mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 50/2012
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 22 - BOD č. R/5 - Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemku registra "C" KN parcely č. 15123/224 v k.ú. Nové Mesto, ktorý vznikol odčlenením od pozemku registra "C" KN parcely č. 15123/28 v zmysle geometrického plánu č. 109/2011, pre spoločnosť TESACO, s.r.o. Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 23 - BOD č. R/6 - Návrh na schválenie predaja pozemku registra "C" KN parcely č. 15140/75 v k.ú. Nové Mesto, ktorý vznikol odčlenením od pozemku registra "C" KN parcely č. 15140/32 v zmysle geometrického plánu č. 122/2011, pre Dionýza Machciníka, bytom Jasovská 3038/1,
851 07 Bratislava a spol.
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 24 - BOD č. R/7 - Schválenie "Koncepcie rozvoja informačných systémov mestskej časti Bratislava s Nové Mesto" (KRIS BA-NM)
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 25 - BOD č. R/8 - Návrh Dodatku č. 2 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2007 - 2013
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 26 - BOD č. R/9 - Návrh na odsúhlasenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok a odsúhlasenie plného finančného krytia realizácie projektového zámeru: "Revitalizácia verejného priestranstva Gaštanice s Jeséniova ul." z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 27 - BOD č. R/10 - Návrh úpravy platu starostu MČ BNM
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 28 - BOD č. R/11 - Návrh úpravy platu miestneho kontrolóra MČ BNM
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 29 - BOD č. R/12 - Návrh kapitál. výdavkov v rozpočte EKO pre rok 2012
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 30 - BOD č. 20. - Zámer k založeniu spoločnosti s ručením obmedzeným so 100% účasťou mestskej časti Bratislava-Nové Mesto


Posledná aktualizácia: 18.04.2012 11:01
Hore
Hore
Hore