Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Výsledky hlasovaní MZ 16.04.2013

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 1 - BOD č. 2. - Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu a Uznesení
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 2 - BOD č. 3. - Schválenie programu rokovania
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 3 - BOD č. 4. - Vyhodnotenie plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 4 - BOD č. 5. - Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Za kasárňou 2
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 5 - BOD č. 6. - Správa z mimoriadnej kontroly zameranej na preverenie dodržiavania uznesenia č. 22/07 prijatého MZ MČ B-NM dňa 20.04.2010
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 6 - BOD č. 7. - Návrh Koncepčného zámeru rozvoja, pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre školský rok 2013/2014
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 7 - BOD č. 8. - Návrh na pridelenie bytov v MČ B-NM Viktórii Rabajovej, bytom Nobelova č. 48 a Márii Olšovej, bytom Odborárska 42 Bratislava
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 8 - BOD č. 9. - Návrh na schválenie kúpy pozemkov v k.ú. Vinohrady registra "C" KN parcely č. 18340/10 a parcely č. 18340/11, evidovaných v overenom GP č. 68/2012 (vypracoval GATA, s.r.o.) v katastrálnom území Vinohrady (lokalita Sliačska - Krahulčia) od Ing. Jána Martináka a Ing. Andrei Martinákovej
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 9 - BOD č. 11. - Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM k návrhu VZN hl. m. SR Bratislavy č. ..../2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 10 - BOD č. 11. - Opakované hlasovanie - Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM k návrhu VZN hl. m. SR Bratislavy č. ..../2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách


Posledná aktualizácia: 23.04.2013 10:49
Hore
Hore
Hore