Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Výsledky hlasovaní MZ 15.04.2014

Výsledok hlasovania č. 1 - bod č. 2. - Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu a uznesení
 
Výsledok hlasovania č. 2 - bod č. 2. - Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu a uznesení
 
Výsledok hlasovania č. 3 - bod č. 3. - Schválenie programu rokovania
 
Výsledok hlasovania č. 4 - bod č. 4. - Vyhodnotenie plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 
Výsledok hlasovania č. 5 - bod č. 5. - Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie ZŠsMŠ Odborárska č. 2
 
Výsledok hlasovania č. 6 - bod č. 6. - Správa z mimoriadnej kontroly vykonanej v zmysle uznesenia č. 20/23 schváleného MZ MČ B-NM na 20. zasadnutí MZ MČ B-NM dňa 11. 2. 2014
 
Výsledok hlasovania č. 7 - bod č. 7. - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a  dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/1997 zo dňa 18. 3. 1997, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok prírodného areálu Kuchajda, ako vyplýva zo zmien a doplnkov Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vyhláseného Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/1999 zo dňa 29. 6. 1999, Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 12/2000 zo dňa 10. 10. 2000, Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2001 zo dňa 17. 4. 2001, Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2002 zo dňa 18. 6. 2002,
Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Nové  Mesto č. 10/2008 zo dňa 16. 12. 2008,
Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Nové  Mesto č.   2/2010 zo dňa 20. 4. 2010 a 
Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Nové  Mesto č.  1/2012 zo dňa 17. 4. 2012
 
Výsledok hlasovania č. 8 - bod č. 9. - Zadanie pre spracovanie Územného plánu zóny Jelšová
 
Výsledok hlasovania č. 9 - bod č. 10. - Návrh na uplatnenie predkupného práva – DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s
 
Výsledok hlasovania č. 10 - bod č. 11. - Návrh Zriaďovacej listiny Komunitného centra Ovručská a plán jeho činnosti
 
Výsledok hlasovania č. 11 - bod č. 11. - Návrh Zriaďovacej listiny Komunitného centra Ovručská a plán jeho činnosti
 
Výsledok hlasovania č. 12 - bod č. 12. - Správa o činnosti splnomocnencov MZ MČ B-NM za II. polrok 2013
 
Výsledok hlasovania č. 13 - bod č. 13. - Koncepčný zámer rozvoja, pedagogicko - organizačné a materiálno - technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na školský rok 2014/2015
 
Výsledok hlasovania č. 14 - bod č. 14. - Správa o spôsobe vydávania a distribúcie časopisu obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Hlas Nového Mesta v roku 2014 a čerpaní finančných prostriedkov v roku 2013
 
Výsledok hlasovania č. 15 - bod č. 14. - Správa o spôsobe vydávania a distribúcie časopisu obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Hlas Nového Mesta v roku 2014 a čerpaní finančných prostriedkov v roku 2013
 
Výsledok hlasovania č. 16 - bod č. 15. - Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
 
Výsledok hlasovania č. 17 - bod č. R1 - Návrh úpravy platu starostu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
 
Výsledok hlasovania č. 18 - bod č. R2 - Návrh úpravy platu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
 
Výsledok hlasovania č. 19 - bod č. R3 - Návrh na zverenie hnuteľného majetku do správy Základnej školy s materskou školou so sídlom Odborárska 2
 
Výsledok hlasovania č. 20 - bod č. R4 - Stanovisko k návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 
Výsledok hlasovania č. 21 - bod č. 16.Rôzne - Návrh poslanca Gašpierika – hlasovanie o procedurálnom návrhu
 
Výsledok hlasovania č. 22 - bod č. 16.Rôzne - Návrh poslanca Gašpierika – voľba členov K-soc. vecí a bývania
 
Výsledok hlasovania č. 23 - bod č. 16.Rôzne - Návrh poslanca Galamboša – participatívny rozpočet – náklady
 
Výsledok hlasovania č. 24 - bod č. 16.Rôzne - Návrh poslanca Sládka – Zverejňovanie oznámení a upovedomení - Stavebný úrad
 
Výsledok hlasovania č. 25 - bod č. 16. – Rôzne- Návrh poslanca Sládka – Zverejňovanie zámerov a oznámení – dopad na ŽP
 
Výsledok hlasovania č. 26 - bod č. 16. – Rôzne - Návrh na zrušenie uznesenia 21/10 – Návrh nového uznesenia


Posledná aktualizácia: 17.04.2014 11:25
Hore
Hore
Hore