Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Výsledky hlasovaní MZ 13.12.2011

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 1 - BOD č. 2. - Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu a uznesení
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 2 - BOD č. 3. - Schválenie programu rokovania
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 3 - BOD č. 4. - Správa o plnení uznesení
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 4 - BOD č. 5. - Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru miestneho kontrolóra MČ B-NM na I. polrok 2012
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 5 - BOD č. 6. - Doplňujúca správa z kontroly rekonštrukcie havarijného stavu Materskej školy, Teplická
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 6 - BOD č. 8. - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ B-NM č. 5/2004 zo dňa 14. 12. 2004 v znení VZN MČ B-NM č. 5/2005 zo dňa 13. 12. 2005, VZN MČ B-NM č. 2/2007 zo dňa 10. 4. 2007, VZN MČ B-NM č. 3/2007 zo dňa 11. 12. 2007, VZN MČ B-NM č. 22/2008 zo dňa 16. 12. 2008 a VZ .........
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 7 - BOD č. - Prezentácia
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 8 - BOD č. 9. - Návrh na schválenie materiálu k uzavretiu zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj časti pozemkov registra "C" KN parcely 11403/2 a parcely č. 11464/3 v k.ú. Nové Mesto pre Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" ako prípad hodný osobitného zreteľa
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 9 - BOD č. 10. - Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov registra "E" KN parcela č. 11428 a parcela č. 15115/4, pozemkov registra "C" KN parcela č. 12706, parcela č. 11464/13, parcely č. 11400/8, parcely č 13184/1, parcely č. 15115/111, parcely č. 11462/10, parcely č. 11462/44, parcely č. 12709 a parcely č. 12780/ v k. ú. Nové Mesto pre Železnice
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 10 - BOD č. 11. - Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 11 - BOD č. 12. - Návrh Zásad zabezpečovania poskytovania stravovania ako podpornej služby v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre občanov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 12 - BOD č. 13. - Návrh časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2012
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 13 - BOD č. 14. - Návrh vecného plánu zasadnutí Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2012
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 14 - BOD č. 15. - Návrh cenového výmeru pre prenajímanie majetku vo vlastníctve, resp. zvereného do správy mestskej časti
  
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 15 - BOD č. 18. - Návrh na odpredaj pozemkov registra "C" KN parcely č. 12932/28, zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 m2 a parcely č. 12932/31, zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2, evidované na LV č. 5567 v k.ú. Nové Mesto pre spoločnosť ING&REAL spol. s r.o., Žatevná 6, 841 02 Bratislava, IČO: 35 879 483
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 16 - BOD č. 19. - Návrh na schválenie sobášiacich poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a plán sobášnych obradov na rok 2012 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 
 
 


Posledná aktualizácia: 06.02.2012 13:24
Hore
Hore
Hore