Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
„Zateplenie objektov ZŠ Borodáčova 2, Bratislava“, v budove pre školstvo so súp. č. 3113, na pozemkoch parc. č. 1297/2,4,15,16,17,18,50,52, v katastrálnom území Ružinov, v areáli základnej školy na Borodáčovej ul. č. 2 v Bratislave 30.11.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie o prerušení konania: „Rekonštrukcia podkrovia obytného domu, Legionárska 5, Bratislava“ na pozemku parc. č. 10383 v katastrálnom území Bratislava – Nové Mesto 30.11.2018 Prerušenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia objektu Vajnorská 21, SO 100 Rozšírenie NN distribučnej siete“ na pozemkoch parc. č. 11314/2, 21990, 11355/24 v katastrálnom území Nové Mesto 30.11.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„SO – 03 Komunikácie, chodníky, spevnené plochy “ na Račianskej 20/A v Bratislave na pozemku parc.č.11462/1 a 11462/43 katastrálne územie Nové Mesto v rámci stavby „Nadstavba bytového domu Račianska“ v Bratislave 30.11.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Postúpenie odvolania - „Bytový dom – Rezidencia MEDICI“, na pozemkoch parc. č. CKN 19470/341, 19470/342 v katastrálnom území Vinohrady, na Vlárskej ul. v Bratislave 26.11.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Vstavba plynovej kotolne so solárnym systémom na prípravu TÚV v bytovom dome na ulici Plzenská č. 11, Bratislava“ v bytovom dome na Plzenskej ulici č. 11, súpis. č. 18, na pozemku parc. č. 11329 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 26.11.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnoviteľný zdroj tepla so záložným zdrojom Riazanská 48-50, Bratislava“, na pozemkoch parc.č. 12272/1,/2, na Riazanskej ulici v Bratislave v katastrálnom území Nové Mesto 22.11.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Umiestnenie líniovej stavby elektronickej komunikačnej siete: „INS FTTH BA Odborárska“, na uliciach Odborárska a Nobelova v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 22.11.2018 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebný objekt SO – 05 Prípojka silnoprúd (SO E2.3 NN káblový rozvod), na pozemkoch parc. č. 4875/4, 4875/5, 4875/1, 4875/2, 4881/1, 4884/1, 4883/4 a 4883/5 v k. ú. Vinohrady, ktorý je súčasťou stavby "Park pod Kolibou" na Tupého ulici v Bratislave 22.11.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Nebytová budova“ na pozemku parc. č. 12082/1, v katastrálnom území Nové Mesto, na rohu Račianskej a Pionierskej ulici v Bratislave 21.11.2018 Rozhodnutie o odstránení stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Umiestnenie líniovej telekomunikačnej stavby - verejnej elektronickej komunikačnej siete: „D_S2S3_BA_Zimák_Rezidencie “ na ul. Pri Starej prachárni na pozemkoch par. č. 11276/2, 11276/36, 11276/4 v k. ú. Nové Mesto a pozemkoch parc. č. 21949/3, k. ú. Nivy 21.11.2018 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebný objekt „SO 02 Komunikácie a spevnené plochy“ rámci stavby „Bytový dom Biely kríž“ na Skalickej ulici v Bratislave na pozemku parc.č. 13174/3, 13174/4, 13174/31, 13174/32, 13177/8 katastrálne územie Nové Mesto 21.11.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Výlez na strechu bytového domu Legionárska č. 7, 831 04 Bratislava“ so súpisným číslom 10631, na ulici Legionárska 3, 5, 7 v Bratislave, umiestnenej na pozemkoch s parcelnými číslami 10378, 10383 a 10384 v katastrálnom území Nové Mesto 20.11.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavba s názvom: „Obnova bytového domu na Hálkovej 46-52, Bratislava“ so súpisným č. 723, na pozemku parc. č. 12694, 12696, 12697/1, 2,3, 12699/1,2 v katastrálnom území Nové Mesto 16.11.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Povolenie na užívanie reklamnej stavby - 2 ks osvetlené, na západnej časti fasády garážového domu Obytného súboru III Veže, na Bajkalskej ul. 9A, 9B v Bratislave, súp.č. 12985, na pozemku parc.č. 23013/18,19, katastrálne územie Nové Mesto 16.11.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu Sputniková 1,3,5,7, Bratislava“, týkajúce sa bytového domu so súp. č. 3251, na pozemkoch parc.č. 15671/13,12,11,10, v katastrálnom území Ružinov, v lokalite Ostredky v Bratislave 14.11.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
1ks osvetlená reklamná plocha umiestnená vo výške spodnej hrany 4,7m od úrovne terénu, na západnej časti fasády garážového domu Obytného súboru III Veže, na Bajkalskej ul. 9 v Bratislave, súp. č. 12985, na pozemku parc. č. 23013/17, k. ú. Nové Mesto 14.11.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Návrh zdroja tepla, Bytový dom Pri Starej prachárni 13-15,“ nachádza sa v samostatne vetranom priestore v suteréne bytového domu na ul. Pri Starej prachárni 13-15 na pozemku parc. č. 11276/8 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 14.11.2018 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Prekládka linky VN č. 476" na pozemku parc. č. 4822/2, 4822/1, 4823/2, 4823/1, 19343/3, 18166/3, 18052/47, 18052/76, 18052/77, 18052/78, 18052/79, 4858 a 4906/2 v katastrálnom území Vinohrady 08.11.2018 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Územné rozhodnutie na umiestnenie stavby: „BA VTÁČNIK 38 RD, Komunikácia a inžinierske siete“ pri chatovej zástavbe v lokalite Vtáčnik v Bratislave 25.10.2018 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore